การจัดการเรียนการสอน

>>> การจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก ใช้ทักษะในการพูด และการวางตัวเวลาออกไปพูดหน้าชั้นเรียน

นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้าแสดงออก จึงต้องฝึกให้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนบ่อยครั้ง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอรพรรณ ทิพย์ประเสริฐ (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)