สวนแก้ว...

>>> ในการจัดการเรียนการสอนในตั้งละครั้ง จะต้องมีการเตรียมสื่อ ที่จะทำให้นักเรียนได้ความรู้ให้ได้มากที่สุด

การจัดสวนแก้วเป็นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ทำให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ได้รู้จักวิธีการจัดสวนแก้ว รู้จักพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ

# # # นักเรียนจะชอบลงมือปฏับัติมากกว่าเรียนในเนื้อหาบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอรพรรณ ทิพย์ประเสริฐ (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)