รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด การชั่ง การตวง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์

เรื่อง การวัด การชั่ง การตวง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด การชั่ง การตวง โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด การชั่ง การตวง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบการสอน 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด การชั่ง การตวง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียน
วัดหนองใหญ่ จำนวน 33 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากจำนวนประชากรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด การชั่ง การตวง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลการใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้ t -test

ผลการศึกษา พบว่า

1. ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด การชั่ง การตวง ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.46/84.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
คือ 80/80

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด การชั่ง การตวง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม เสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด การชั่ง การตวง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.79) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37

หมายเลขบันทึก: 581095เขียนเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2014 01:22 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2014 01:22 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี