สอนอ่าน...กันเถอะเรา "Scanning Reading" ง่ายนิดเดียว


ตอนเป็นด็กเคย อ่านแต่การ์ตูน...

ตอนนี้เป็นนักอ่าน (^_^) จริงๆ เพราะอ่านทุกสิ่งที่อยากรู้ ...

เปิดใจสิ...ก็แค่อ่าน...แล้วจะรู้ว่าการอ่าน...เปลี่ยนความคิด..ชีวิตเปลี่ยนได้

สิริรัตน์ นาคิน*

นิสิตปริญญาเอก

สาขาหลักสูตรและการสอน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่องราวที่จะถ่ายทอดในวันนี้ขอเขียนถึงการสอนอ่าน แต่เป็นวิธีสอนในเชิงหลักการ เพราะการสอนอ่านบางครั้งต้องมีวิธีการ กลวิธีที่สุดยอดก็ว่าได้มาเป็นเทคนิคในการสอนแต่ละครั้งซึ่งแตกต่างกันออกไป ดิฉันเคยมีประสบการณ์การสอนอ่านภาษาอังกฤษ แต่คิดว่าการสอนอ่านภาษาใดในโลกนี้ก็ไม่แตกต่างกันในเชิงหลักการ และการสอนอ่านโดยใช้วิธีการตามธรรมชาติของภาษาที่เราเรียนรู้ หากแต่ด้วยวิธีการที่ต่างกัน ที่จะทำให้ผู้อ่านไม่เบื่อหน่ายต่อการอ่าน ความเบื่อหน่ายเป็นสิ่งแรกที่จะทำให้ผู้อ่านขาดความกระตือรือร้นที่จะอ่าน และต่อมาคือเรื่องราวที่อ่านนั้นมีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใด สุดท้ายคือการอ่านอย่างมีความหมาย เมื่อผู้อ่านได้อ่านเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วตรงกับวัตถุประสงค์ของการอ่านแล้วนั้น จะรู้สึกได้เลยว่ามีคุณค่าอย่างยิ่ง

จากประสบการณ์การสอนอ่านภาษาอังกฤษ ดิฉันเคยมอบหมายงานให้นักเรียนไปอ่านบทความ / ข้อความ มาหนึ่งเรี่องปรากฏว่า นักเรียนของดิฉันอ่านและแปลบทความ/ข้อความนั้นๆ มาทุกตัวอักษร ทำให้ดิฉันรู้ว่าเราต้องให้นักเรียน ได้เรียนรู้วิธีการอ่านในแต่ละครั้ง ว่าจะอ่านเพื่อวัตถุประสงค์ใด เช่น การอ่านเพื่อหาคำตอบเฉพาะ หรือว่าการอ่านเพื่อหาใจความสำคัญของเรื่อง การอ่านเพื่อสรุปเรื่องราวอย่างนั้นหรือไม่ และเป็นการอ่านเพียงเพื่อให้ทราบว่าเรื่องราวนั้นเขียนถ่ายทอดเกี่ยวกับอะไร อย่างไร ? เพราะดิฉันเชื่อว่า การอ่านเป็นรากฐานของการอ่านที่ดีขึ้นจริงๆ เนื่องจากสัมผัสได้ด้วยตนเอง จากที่เคยอ่าน text และก็เคยแปลทุกประโยคเพราะกลัวความหมายผิดเพี้ยน หากเมื่อได้รู้ว่าเราต้องการอ่านเพื่ออะไร เราจะลดระยะเวลาในการอ่านได้มากและมีเวลามากพอที่จะฝึกในเรื่องอื่นๆ ตามมาที่สำคัญรองลงมาจากการอ่านอีกด้วยนั่นคือ อ่านแล้วต้องสรุปเรื่องให้ได้ โดยผ่านการเขียนอธิบาย หรือว่าเขียนสรุปย่อความเป็นการบันทึกความรู้จากฉบับเต็มลงสู่ฉบับย่อตามเทคนิคของใครของท่าน

การอ่านที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นเทคนิคการอ่านแบบ Scanning คือ การอ่านเรื่องราวเฉพาะมุ่งหาคำตอบ

"ดิฉันให้นักเรียนอ่านบทความ เรื่องการรับสมัครงาน และให้ตอบคำถามจากบทความเรื่องนั้น ดังนั้นสิ่งแรกที่นักเรียนต้องทำคือรู้แล้วว่าต้องอ่านเพื่อหาคำตอบ ก็ให้เริ่มอ่านเนื้อเรื่องโดยใช้การสแกนนิง เพื่อหาคำตอบเฉพาะ จุดหมายหลักๆที่เราต้องการ เช่น จดหมายสมัครงานระบุอะไรไว้บ้าง เบอร์โทร ที่อยู่ การระบุตำแหน่งที่ต้องการ เงินเดือน โดยที่ไม่ต้องอ่านทุกคำและทุกตัวอักษรร้อยเรียงตั้งแต่ต้นจนจบ เพราะทำให้เสียเวลาแต่คุณต้องใช้สมาธิในการสแกนนิง ต้องกวาดสายตาเพื่อหาคำตอบที่ต้องการอย่างเฉพาะเจาะจงอีกด้วย วิธีนี้เคยใช้ครั้งเมื่่อทำงานวิจัยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง รร. แห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครราชสีมา ทำให้พบว่า นักเรียนสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้เข้าใจ โดยสังเกตจากการตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน นักเรียนตอบได้ดีขึ้นจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนต่างกัน สิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมคือ การอ่านโดยใช้วิธีนี้ 1)ทำให้ผู้เรียนรู้สึกไม่เบื่อหน่ายกับการอ่านภาษาอังกฤษอีกต่อไป 2) ไม่มีเสียงโอดครวญว่าเบื่อหน่ายเพราะไม่รู้คำศัพท์ทั้งหมดในบทความนั้นๆ หรือในเนื้อหาที่ดิฉันกำหนด เป็นผลที่สัมผัสได้อย่างแท้จริงหลังการสอนอ่านเพราะภาษาอังกฤษเป็นวิชาไม้เบื่อไม้เมากับนักเรียนจริง ๆ"

เมื่องานวิจัยเรื่องนี้ผ่านไป ดิฉันยังไม่ทิ้งวิธีการการอ่านแบบสแกนนิงเพราะดิฉันคิดว่าการอ่านแบบนี้น่าจะมีประโยชน์อย่างยิ่งกับการอ่านเรื่องทั่วๆไปในชีวิตประจำวันไม่จำกัดว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกอ่านอะไร มีความหมายกับเราหรือไม่ และเมื่ออ่านแล้วเราได้อะไรจากสิ่งที่เราอ่าน บางครั้งในการเรียนที่เร่งรีบสำหรับดิฉัน คือการอ่านเอาคำตอบกับบางวิชา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในเวลานั้นที่จะต้องใช้การอ่านแบบสแกนนิงบ้าง และใช้การอ่านแบบละเมียดละไมบ้างตามบริบทของชิ้นงานแต่ละเรื่อง ถ้าเป็นเรื่องที่อ่านแล้วให้ความลุ่มลึกทางจิตใจดิฉันต้องใช้ทั้งเวลา อารมณ์ ความรู้สึกและบรรยากาศเข้ามาเป็นตัวเอกเลยก็ว่าได้ แต่ถ้าต้องอ่านเฉพาะช่วงที่ทำรายงาน หาคำตอบ หรือแม้กระทั่งช่วงเวาลาเร่งด่วนดิฉันก็ต้องเลือกวิธีการ scanning เข้ามาช่วยทุกครั้งไป เพื่อช่วยให้การอ่านของดิฉันนั้นใช้เวลาน้อย กระชับ แต่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์จากเรื่องราวนั้นนั่งเอง

วิธีการอ่านยังไม่จบเพียงเท่านี้ .... วันนี้เอาวิธีการอ่านแบบ Scanning สั้นๆไปก่อนนะคะ

1. ฝึกการกวาดสายตาขณะที่อ่าน (อ่านแบบกวาดสายตา)

2. อ่านเพื่อค้นหาเรื่องที่ต้องการในขณะนั้น โดยใช้วิธีกวาดสายตาอย่างรวดเร็ว 2-3 บรรทัด

3. หาสิ่งที่เราต้องการ โดยไม่สนใจเนื้อหาส่วนอื่น ๆ

4. เจาะจงเฉพาะคำตอบที่เราต้องการเท่านั้น

ที่นี้ลองมาฝึกกันนะคะ

Soft Sand Resort

A charming small European style hotel

On a quiet, beautiful beach

Every room has a full sea view and a beach front

ACCOMMODATION TARIFF

* Air-conditioned sea view room with shower

*American breakfast

*Bht 1,500 - pernight /2 persons

*Weekend Bht 1,800-per night/2persons

soft sand resort Bangkok

Reservation Fax : (02) 476-5152

Soft Sand Resort Hua Hin

Reservation FaX : (032) 520-719

Tel : (032) 520-774 to 6

ที่นี้เราลองมาตอบคำถามกันนะคะ

1. Where is the soft sand resort hotel located?

a. in Bangkok

b. in the centre of Hua Hin town

c. verynearthe beach at Hua Hin

ลองดูซิว่า ตอบถูกหรือเปล่าคะ?

ตอบ ข้อ ...................................

หมายเลขบันทึก: 580972เขียนเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2014 16:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2014 16:26 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

ชอบใจการสอนการอ่าน

แล้วจะเอาเรื่องเขียนการสอนอ่านมาให้อ่านบ้าง

อาจารย์สบายดีนะครับ

สบายดีค่ะ...หวังว่าอาจารย์ก็คงสบายดีเช่นกันนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ ..อาจารย์

แล้วมาเขียนแบ่งปันเรื่องราวดีๆกันค่ะรออ่านเช่นกัน


อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท