ให้คุณค่ากับบุคลากรและพันธมิตร (Valuing Workforce Members and Partners)

เป็นคู่มือประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ที่ให้ผู้เข้าประชุมมีส่วนร่วม (Participatory Learning)

การนำค่านิยมและแนวคิดรางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้งานจริง

Baldrige Core Values Awareness Series (5 of 12)

ให้คุณค่ากับบุคลากรและพันธมิตร (Valuing Workforce Members and Partners)

พันเอก มารวย ส่งทานินทร์

[email protected]

22 พฤศจิกายน 2557

บทความชุดนี้ ดัดแปลงมาจาก Baldrige Core Values Awareness Training: Identification of Gaps and Actions to Close Gaps ของ Tennessee Center for Performance Excellence with funding by the Baldrige Performance Excellence Program and in cooperation with the Alliance for Performance Excellence

เป็นคู่มือประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ที่ให้ผู้เข้าประชุมมีส่วนร่วม (Participatory Learning) สังเกตได้จากการนำเสนอโดยมากจะเป็นคำถาม เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ระดมสมอง จดความคิดของกลุ่มไว้บนกระดาน แล้วให้นำเสนอผลงานกลุ่ม ผู้บรรยายจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ คอยตะล่อมความคิดให้อยู่ในกรอบระดับหนึ่ง (แนวทางการตอบ จะอยู่ในวงเล็บเป็นภาษาอังกฤษ) ซึ่งไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดโดยสิ้นเชิง

ผู้ที่สนใจเอกสารแบบ PowerPoint (PDF file) ที่ใช้ในการนำเสนอ สามารถศึกษาและ Download ได้ที่ http://www.slideshare.net/maruay/baldrige-awareness-series-4-valuing-workforce-members-and-partners

ให้คุณค่ากับบุคลากรและพันธมิตร (Valuing Workforce Members and Partners)

1. Valuing Workforce Members

คุณคิดว่าคำนิยามของ "การให้คุณค่ากับบุคลากร " คืออะไร? (Create meaningful work, Provide clear organizational direction, Ensure performance accountability, Provide a safe, trusting, and cooperative environment)

Characteristics of Valuing Workforce Members

•ได้ทำงานที่มีความหมาย

•มีการกำหนดทิศทางองค์กรที่ชัดเจน

•ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบต่องานที่ทำ

•มีการสร้างสิ่งแวดล้อมที่มีความปลอดภัย, ความไว้วางใจ, และให้ความร่วมมือ

Successful Organizations Capitalize on Workforce

•มีพื้นเพหลากหลายต่าง ๆ กัน

• ความรู้

• ทักษะ

• ความคิดสร้างสรรค์และมีนวัตกรรม

ทำไมองค์กรต้องให้ความสนใจกับประเด็นเหล่านี้? (Take advantage of the employee's capabilities in achieving the organization's mission and vision.)

ความผูกพัน

•ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานและสถานที่ทำงาน (Positive interpersonal and workplace support)

•ได้รับความไว้วางใจ (Experience trusting relationships)

•มีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นมิตร (Safe and cooperative environment)

•มีการสื่อสารที่ดีและได้รับข่าวสารสม่ำเสมอ (Good communication and information flow)

การมอบอำนาจ (การให้ความรู้, อำนาจ, และความรับผิดชอบแก่บุคลากร รวมทั้งการตัดสินใจและกระทำการใด ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ)

•รับผิดชอบในงานที่ทำ (Performance accountability)

Factors Contributing to Engagement

•การฝึกอบรมและการพัฒนาวิชาชีพ

•ระบบการให้รางวัลและการยกย่องที่มีประสิทธิผล

•การได้รับโอกาสและการปฏิบัติอย่างยุติธรรม

•ความเป็นมิตรกับครอบครัว

•นอกจากการสร้างความผูกพัน ยังมีอะไรอีก?

•ความพึงพอใจ Satisfaction – understanding the key factors that affect workforce engagement and satisfaction. Then assessing those factors and making meaningful changes as needed

•การพัฒนา Development – understanding workforce development needs including skills for knowledge sharing, communications, and problem solving. Personalizing training and education to the individual linked to organization's core competencies, strategic challenges and short- and longer-term action plans.

•การอยู่ดีมีสุข Well-Being – understanding workplace environmental factors to ensure and improve workforce health, safety and security.

การให้คุณค่ากับบุคลากรมีความเกี่ยวข้องกับผลงานที่ดี "(high-performance)

•อะไรคือจุดที่สำคัญที่ทำให้ผลงานออกมาดี? (Systematic work processes – well-ordered, repeatable, use data and information so learning is possible

•Includes: quality, productivity, innovation rate, and cycle-time performance.

•Results in improved service for customers

•Focuses on workforce engagement

•Includes cooperation between management and workforce

•Includes self-directed responsibility and input into planning

•May include

•individual and organizational skill building and learning

•learning from other organizations

•flexibility in job design and work assignments

•flattened organization structure

•effective use of performance measures

•Monetary and non-monetary incentives

•Align the organization structure, core competencies, work, jobs, workforce development, and incentives)

Valuing Workforce Members Challenges

•แสดงให้เห็นว่าผู้นำมีความมุ่งมั่น (Demonstrating your leaders' commitment to workforce success – personal involvement in training or providing resources to ensure success of workforce)

•ให้การยกย่องชมเชยนอกเหนือจากสวัสดิการที่ให้ (Providing recognition that goes beyond the regular compensation system – process for incentives and bonuses, how to determine fairly)

•มีข้อเสนอเรื่องการพัฒนาและความก้าวหน้า (Offering development and progression within your organization– size of company can limit amount of progression possible)

•แลกเปลี่ยนเรื่องความรู้ในองค์กร (Sharing your organization's knowledge so your workforce can better service your customers and contribute to achieving your strategic objectives – process to capture and disseminate information and knowledge)

•สร้างสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้กล้าเสี่ยงและสร้างนวัตกรรม (Creating an environment that encourages risk taking and innovation – risk versus reward)

•สนับสนุนสิ่งแวดล้อมความหลากหลายในบุคลากร (Creating a supportive environment for a diverse workforce – recognition and reinforcement of diversity)

Sample: Sunny Fresh Foods

•ตัวอย่าง 2005 Baldrige Award Winner – Manufacturing

•Manufacturer within the egg further processing industry of value-added egg-based food products.

•Employees (stakeholders) come from surrounding communities

•Technology / Equipment: Pasteurization, homogenization, extrusion cooking, steam and dry cooking, cryogenic and mechanical freezing

Sunny Fresh Foods – Work design

•Ramp-in

•Buddy Program

•Rotation System

Sunny Fresh FoodsRamp In

•New production stakeholders (ลูกจ้างใหม่) เข้าโปรแกรม "ramp-in" (ฝึกงาน)

•ตารางงานจะถูกจำกัดไว้ไม่ให้ตึงนักในช่วงแรก

•เป็นการเตรียมกล้ามเนื้อให้พร้อม เพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงาน

Sunny Fresh Foods – Buddy Program

•New production stakeholders (ลูกจ้างใหม่) จะมีคู่หู "buddy" เป็นเวลา 3 สัปดาห์ เพื่อถ่ายทอด ความรู้ ทักษะ และวัฒนธรรม

Sunny Fresh FoodsRotation System

•แต่ละแผนกจะมีหน้าที่โดยเฉพาะตัว

•ทุก 20 นาที stakeholders (ลูกจ้าง) สับเปลี่ยนสถานี

•เพื่อส่งเสริม ความร่วมมือ ความคล่องตัว และการแลกเปลี่ยนความรู้

•เป็นการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของstakeholders (ลูกจ้าง)

Sunny Fresh Foods – Recognition Program

 • Note the variety of recognition opportunities for individuals and teams.
 • Note how the recognition is tied to a core value, or a key strategy. Reinforcement of actions linked directly to the company's success.

2.Valuing Partners

•พันธมิตรหมายถึงอะไร? ( Partners =

•Those key organizations or individuals who are working in concert with the organization to achieve a common goal or to improve performance.

•Partnerships are formal arrangements for a specific aim or purpose, such as strategic objectives or deliver a specific product

•Formal partnerships are usually for extended period and involve a clear understanding of individual and mutual roles)

Valuing Partners: Two Types ภายใน และ ภายนอก

 • ช่วยยกตัวอย่างว่า มีอะไรบ้างที่เรียกว่า พันธมิตรภายใน? (Types of internal partners: Labor-management cooperation, Network relationships among work units, Network relationships between employees and volunteers)

•อะไรคือประเด็นการใช้ประโยชน์จากพันธมิตรภายใน? (โอกาสพัฒนาบุคลากร การอบรมข้ามหน่วย มีงานใหม่ขององค์กร เช่น ทีมที่มีผลงานที่ดี)

•ช่วยยกตัวอย่างว่า มีอะไรบ้างที่เรียกว่าพันธมิตรภายนอก? (Types of external partners: Customers, Suppliers, Education organizations, Community organizations)

Benefits of External Partners

•การเข้าสู่ตลาดใหม่ (New markets – based on information provided by supplier or customer)

•เป็นพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ใหม่ (Basis for new products – identification of ideas from suppliers, customers)

•เป็นพื้นฐานงานบริการลูกค้า (Basis for customer support services – information from customers and suppliers)

•การรวมสมรรถนะหลัก (Blending of core competencies – identification of strengths of each organization that are complementary)

•การรวมความสามารถของการนำ (Blending of leadership capabilities – identification of strengths of each organization that are complementary)

•ที่มาของความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Source of strategic advantage – identification of ideas and strategies)

Characteristics of External Partners

•พัฒนาวัตถุประสงค์ระยะยาวร่วมกัน (Development of long-term objectives – improvement opportunities for both organizations)

•ระบุปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ (Identification of key requirements – organization's expectations of suppliers, routinely measured and reviewed)

•มีวิธีการสื่อสารสม่ำเสมอ (Use means of regular communication )

•มีแนวทางการประเมินความก้าวหน้า (routine review of performance measures and improvement projects)

•มีวิธีการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง (Use means for adapting to changing conditions – identification of changes and addressing changes quickly)

•มีการศึกษาและฝึกอบรมร่วมกัน (Conduct joint education and training – as it impacts linked processes)

Sample: Caterpillar Financial Services

•ตัวอย่าง 2003 Baldrige Award Winner – Service

•Financial services business unit within Caterpillar Inc. (the leading manufacturer of construction and mining equipment)

•7 Major suppliers

External Partner (Caterpillar has involved a key supplier in its organization and key processes.)

•Primary IT supplier (ThoughtWorks, Inc.)

•Developer of Financ Express

•Serves on Financ Express Steering Committee

•Located in Caterpillar Financial Center

•Involved with CFSC technology planning

•Serves on Six Sigma Teams

ใบงาน Identify, Prioritize and Select Strength or OFI to Further Develop Action Plans

สรุป ให้คุณค่ากับบุคลากรและพันธมิตร (Valuing Workforce Members and Partners)

 • Valuing Workforce Members:
  • Create meaningful work
  • Provide clear organizational direction
  • Ensure performance accountability
  • Provide a safe, trusting, and cooperative environment
 • Valuing Partners: Two types: Internal, External
 • Benefits of partners:
  • New markets – based on information provided by supplier or customer
  • Basis for new products – identification of ideas from suppliers, customers
  • Basis for customer support services – information from customers and suppliers
  • Blending of core competencies – identification of strengths of each organization that are complementary
  • Blending of leadership capabilities – identification of strengths of each

****************************

จบตอนที่ 5/12 บทความชุดนี้ทั้ง 12 ตอน มีภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะ ผู้ที่จะเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติควร พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีระดับหนึ่ง เพราะการอบรมครั้งสุดท้าย หลักสูตรจะเป็นภาษาอังกฤษ เพราะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาจากอเมริกา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Values and Conceptsความเห็น (0)