การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ (Visionary Leadership)


เป็นคู่มือประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ที่ให้ผู้เข้าประชุมมีส่วนร่วม (Participatory Learning)

การนำค่านิยมและแนวคิดรางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้งานจริง

Baldrige Core Values Awareness Series (2 of 12)

การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ (Visionary Leadership)

พันเอก มารวย ส่งทานินทร์

maruays@yahoo.com

22 พฤศจิกายน 2557

บทความชุดนี้ ดัดแปลงมาจาก Baldrige Core Values Awareness Training: Identification of Gaps and Actions to Close Gaps ของ Tennessee Center for Performance Excellence with funding by the Baldrige Performance Excellence Program and in cooperation with the Alliance for Performance Excellence

เป็นคู่มือประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ที่ให้ผู้เข้าประชุมมีส่วนร่วม (Participatory Learning) สังเกตได้จากการนำเสนอโดยมากจะเป็นคำถาม เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ระดมสมอง จดความคิดของกลุ่มไว้บนกระดาน แล้วให้นำเสนอผลงานกลุ่ม ผู้บรรยายจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ คอยตะล่อมความคิดให้อยู่ในกรอบระดับหนึ่ง (แนวทางการตอบ จะอยู่ในวงเล็บเป็นภาษาอังกฤษ) ซึ่งไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดโดยสิ้นเชิง

ผู้ที่สนใจเอกสารแบบ PowerPoint (PDF file) ที่ใช้ในการนำเสนอ สามารถศึกษาและ Download ได้ที่ http://www.slideshare.net/maruay/baldrige-awareness-series-1-visionary-leadership

การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ (Visionary Leadership)

ท่านคิดว่าอะไรคือคำนิยามของ การนำอย่างมีวิสัยทัศน์"?

1.กำหนดทิศทางขององค์กรและสร้างการมุ่งเน้นลูกค้า การมีค่านิยมที่ชัดเจน และความคาดหวังที่สูง

2.สร้างกลยุทธ์ มีระบบ และมีวิธีการ

3.ระบบธรรมาภิบาล

4.เป็นแบบอย่างที่ดี

1.กำหนดทิศทางขององค์กรและสร้างการมุ่งเน้นลูกค้า การมีค่านิยมที่ชัดเจน และความคาดหวังที่สูง

•ทำไมจึงต้องมีการกำหนดทิศทางขององค์กร? (Purpose or Mission: Fundamental reason for being beyond just making money, and Clear vision)

•จะทำให้มั่นใจได้อย่างไรว่าทั้งองค์กรจะเคลื่อนไปทิศทางเดียวกัน? (Communicate regularly, Make mission and vision transparent and clearly understood)

•การมุ่งเน้นลูกค้าหมายถึงอะไร?(Everyone understands what the customer values, what is important to them, Concentration on customer interaction, "What taste you leave in a customer's mouth")

•จะสร้างการมุ่งเน้นลูกค้าได้อย่างไร? (Understand customer contact wants, needs, desires – how they want to be treated when they are contacted, Establish customer contact requirements or performance standards, provide training, review and reinforcement, Ensure customer needs, specifications, and requirements are well known throughout the organization, Link to performance management/evaluation/reinforcement, Communication, communication, communication)

•ค่านิยมคืออะไร?(How the organization manages the business, The defined values should help guide all of your organization's activities and decisions, What you live by and what it would look like in action)

•ค่านิยมของคุณมีอะไรบ้าง?

•ทำอย่างไรค่านิยมขององค์กรจึงจะมีความชัดเจนและเห็นได้อย่างเด่นชัด? (Understand what the values look like when acted upon., Communicate regularly. Reinforce linkage of values to policies, programs and key processes)

•คุณได้ใช้ประโยชน์จากค่านิยมอย่างไร?

•ทำไมการสร้างความคาดหวังที่สูงจึงมีความสำคัญ? (Stimulate change, improvement, innovation, and renewal while holding core values and purpose fixed. (sic) –"Good to Great" by Jim Collins)

•องค์กรจะสร้างความคาดหวังที่สูงได้อย่างไร? (Benchmarking, competitive comparisons, BHAGs, tie goals to individual or group performance expectations with reinforcement of results, regular review of expectations/goals, clear communication of goals and progress against goal,)

•ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณคือใคร? (Stakeholders include: Customers, Work force, Suppliers, Stockholders / Owners)

•การสร้างความสมดุลความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคืออะไร? (Identify and understand the needs of all stakeholder and to act responsibly in view of all of them )

•เพราะเหตุใดจึงมีความสำคัญ? (Ensure business success)

2.ผู้นำระดับสูงควรสร้างความมั่นใจ ในเรื่องของกลยุทธ์ ระบบ และวิธีการเพื่อการบรรลุ

•ผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ

•กระตุ้นการสร้างนวัตกรรม

•สร้างความรู้และสมรรถนะ

•และความยั่งยืนขององค์กร

•คำนิยามผลการดำเนินการที่เป็นเลิศคืออะไร? (An integrated approach that results in: Delivery of ever-improving value to stakeholders which contributes to sustainability, Improvement of overall organizational effectiveness and capabilities, Organizational and personal learning)

•จะต้องทำอย่างไรในกลยุทธ์ ระบบ และวิธีการ จึงจะส่งผลให้เกิดผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ? (Look for integration of methods, across criteria categories, not just quality of product. (E.g. Leadership, strategic planning, customer focus, measurement and knowledge management, human resource focus, process management). , Fact-based systematic process for evaluation and improvement and organizational learning.)

•นวัตกรรมคืออะไร? (Innovation is meaningful change, Encouraging thinking "out of the box")

•องค์กรจะกระตุ้นการสร้างนวัตกรรมได้อย่างไร? (Should be incorporated into the performance improvement process, training of workforce, reinforced by senior leaders in expectations., Have a defined process – development and knowledge sharing, decision to implement, implementation, evaluation, and learning., If senior leaders demonstrate that innovation is important, the workforce will be encouraged to use it)

•การสร้างความรู้ และ สมรรถนะ มีความหมายเพื่ออะไร? (Renewing the "mind" of the organization, Capturing and using/sharing the knowledge of the organization, includes knowledge which resides within customers, suppliers, and partners as well., Related to Individual and overall organizational knowledge)

•ความยั่งยืนหมายถึงอะไร? (Successfully nurture and improve your organization)

•องค์กรจะต้องทำอย่างไรจึงจะเกิดความยั่งยืน? (Relate to agility and strategic management, Link to workforce capability and capacity, resource availability, technology, knowledge, core competencies, work systems, facilities, and equipment)

ผู้นำระดับสูงควรสร้างแรงจูงใจและให้กำลังใจกับบุคลากร เพื่อบุคลากรให้ความร่วมมือ พัฒนา เรียนรู้ สร้างนวัตกรรม และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง

•ผู้นำระดับสูงจะสร้างแรงจูงใจและให้กำลังใจกับบุคลากรได้อย่างไร? (Provide workforce training, authority, and responsibility to make decisions and take action, Provide opportunities for personal learning and for practicing new skills, Reinforce and recognize improvements made through use of process improvement methodology, Make organizational changes as transparent as feasible. Communicate reasons for change and involve workforce in the management of the change.)

•วิธีการหรือกระบวนการที่คุณใช้คืออะไร?

3.มีระบบธรรมาภิบาล

•การบริหารและการกำกับดูแลองค์กรของคุณเป็นอย่างไร? (Relate to information provided by organization provided in preliminary information. Relate to need for accountability to stakeholders, transparency of operations, fair treatment of all stakeholders.)

•มีวิแนวทางอะไรบ้างที่ผู้นำระดับสูงควรใช้ ในการเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสนับสนุนในเรื่องจริยธรรม, ค่านิยม, และความคาดหวัง? (Incorporation in business / operation reviews, individual job requirements and performance evaluation, department/division requirements including assessment, requirements for suppliers, training for workforce involving senior leaders, process for reporting ethics evaluation )

•แล้วคุณใช้แนวทางอะไรบ้าง?

4.การเป็นแบบอย่างที่ดี

•การวางแผน (Strategic planning, overall employee development plans, oversee supplier improvement planning)

•การสื่อสาร (Routine communication, open door, organization wide reviews / meetings, monthly communication, walking around)

•เป็นโค้ชให้กับบุคลากร (employee development plans, reinforcement awards publicly, transparent performance expectations)

•พัฒนาผู้นำในอนาคต (development of criteria for future leaders, identification of individuals, involvement in development plans)

•ทบทวนผลประกอบการขององค์กร (Routine review (transparent), analysis of information and subsequent action planning, reinforcement of positive results)

•จดจำบุคลากรของคุณได้ (Public reinforcement, personal reinforcement)

•สนับสนุนความคาดหวัง (Transparent performance expectations, monthly organizational reviews /meetings)

•สร้างคำมั่นสัญญาทั่วทั้งองค์กร (reinforcement of customer focus, reinforcement of actions taken to support mission, vision or strategic objectives)

•สร้างความริเริ่มทั่วทั้งองค์กร (Reinforcement of performance improvement process including involving senior leaders in providing training, Reinforce improvement ideas)

Sample: Visionary Leadership: Park Place Lexus (ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์)

•2005 Baldrige Award Winner – Small business

•Lexus Dealership in Plano & Grapevine, TX

•365 employees (2005)

•50% of market share in Dallas / Fort Worth area (2005)

•House of Quality

•Vision

•Convictions (Values)

•Mission

•Reinforcement

•PPL's 50/50 Committee meeting

•Monthly forum for employees

•"50%" on ideas and concerns and "50%" on solutions

•Authorized to spend up to $250 on the spot to resolve a client concern

Park Place Lexus "House of Quality"

  • The House of Quality is based on the culture PPL wanted to represent, balancing the needs of their various stakeholder groups.
  • As the foundation of the house, the Mission provides stability to system.
  • The four Core Convictions are the pillars that provide the structure and boundaries of the House.
  • The overarching direction, the roof, is the vision of the organization; the Big Hairy Audacious Goal (BHAG).
  • This House of Quality provides the direction for Park Place Dealership and is cascaded throughout the dealership to provide guidance and culture to all Members.

Park Place Lexus: Customer Focus

  • Performance standards for those employees who have direct contact with clients. The valet is considered the front line for service customers because they see the customer first. Thus, it is important for the valets to understand how they can impact customer perception of the company.
  • The 50/50 committee meetings address issues which focus on customer service.
  • The Lexus Covenant establishes the foundation for treating customers like they are "family" Customer

ใบงาน Identify, Prioritize and Select Strength or OFI to Further Develop Action Plans

สรุป การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์

•กำหนดทิศทางขององค์กรและสร้างการมุ่งเน้นลูกค้า การมีค่านิยมที่ชัดเจน และความคาดหวังที่สูง (Set directions and create a customer focus, clear and visible values, and high expectations)

•สร้างกลยุทธ์ มีระบบ และมีวิธีการ (Create strategies, systems and methods for performance excellence, stimulating innovation, building knowledge and capabilities, and ensuring organizational sustainability)

•ระบบธรรมาภิบาล (Governance)

•เป็นแบบอย่างที่ดี (Personal involvement – role model to reinforce ethics, values and expectations)

****************************

จบตอนที่ 2/12 บทความชุดนี้ทั้ง 12 ตอน มีภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะ ผู้ที่จะเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติควร พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีระดับหนึ่ง เพราะการอบรมครั้งสุดท้าย หลักสูตรจะเป็นภาษาอังกฤษ เพราะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาจากอเมริกา

หมายเลขบันทึก: 580948เขียนเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2014 06:26 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 ธันวาคม 2014 12:07 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี