การศึกษาดูงานที่โรงเรียนสัตยาไส และโรงเรียนวนิษา


After Action Review

เรื่อง การศึกษาดูงานที่โรงเรียนสัตยาไส และโรงเรียนวนิษา

นางสาวฤดี ศรีพรหม รหัสนักศึกษา 57D0103114

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรและการสอน

................................................................................................................................................................................

จากการศึกษาดูงานที่โรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี พบว่า การจัดการเรียนการสอนของทางโรงเรียนจะยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 เหมือนกับโรงเรียนทั่ว ๆ ไป แต่จะมีรายวิชาเพิ่มเติมที่จัดให้กับนักเรียนคือ วิชา "คุณค่าความเป็นมนุษย์" ส่วนแนวทางการสอนของโรงเรียนนี้จะแตกต่างจากโรงเรียนอื่นตรงที่จะเน้นที่ จิตใจ ของมนุษย์ โดยอาศัยหลักคุณธรรม 5 ประการ คือ มีความรักความเมตตา ความจริงใจ ความประพฤติชอบ สันติ และอหิงสา คือไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน มีเป้าหมายของการจัดการศึกษา คือ การให้นักเรียนเป็นคนดี ดังนั้นการออกแบบการศึกษาของโรงเรียนนี้จึงได้ออกแบบเพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นผู้ที่เต็มพร้อมทางด้านจิตใจและความรู้ การเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษา และในช่วงคาบเรียนสุดท้าย ทุก ๆ วันศุกร์จะมีคาบเรียนที่เป็นการบูรณาการกลุ่มสาระวิชาในช่วงชั้นเดียวกัน ครั้งละ 2 ชั่วโมง ครูผู้สอนจะต้องมาประชุมกันเพื่อร่วมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ จัดเป็น ฐาน จัดกิจกรรมหมุนเวียนกันจนครบทุกฐาน

จากการศึกษาดูงานที่โรงเรียนวนิษา จังหวัดประทุมธานี พบว่าทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพทางสมอง ( Brain-Compatible Learning ) หรือ การจัดการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน ( BBL : Brain-based Learning ) มีการกำหนด theme ในการจัดกิจกรรมการสอนในแต่ละเทอม ซึ่งช่วงที่ข้าพเจ้าได้ไปศึกษาดูงานนั้นจะเป็น theme เหลียวหลัง ซึ่งครูและนักเรียนจะช่วยกันทำ Mind Map เกี่ยวกับ theme ที่กำหนดขึ้น โดยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแผนที่ การเดนทางในแต่ละจังหวัด ตามความสนใจของผู้เรียน แล้วนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยจะใช้วิธีการบูรณาการในแต่ละวิชาให้มีความเชื่อมโยงกับ theme ที่กำหนดขึ้น และนอกจากนั้นครูยังออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในทุกรายวิชาให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝน ทำซ้ำเพื่อให้เกิดทักษะที่คล่องแคล่ว ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย ทำให้นักเรียนได้ตื่นเต้น นอกจากการทำแบบฝึกหัดในรูปแบบต่าง ๆ หรือดัดแปลงเป็นเกมที่สนุกท้าทายแล้ว นักเรียนยังได้นำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริง ด้วยเหตุนี้การมาโรงเรียนวนิษาในแต่ละวัน จึงมีสีสัน น่าสนใจ และน่าค้นคว้า เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทำให้นักเรียน สดชื่น แจ่มใส สนใจใฝ่รู้ ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่ทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ คุณครูทุกคนจะให้เกียรติผู้เรียน ด้วยการใช้คำพูดเชิงบวก เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการลองผิดลองถูก และการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยทางอารมณ์ โรงเรียนวนิษาจะหึความสำคัญในทุกรายละเอียด เช่น การพูดกับนักเรียนในระนาบสายตาเดียวกัน เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง คุณครูชื่นชมการทำงาน และผลงานทุกชิ้นของนักเรียนอย่างเท่าเทียมกัน หากมีการวิจารณ์ต้องวิจารณ์ชิ้นงาน ไม่ใช่วิจารณ์ที่ตัวของนักเรียน และวิจารณ์ด้วยวิธีที่ผู้ฟังมีใจยินดีที่จะรับฟังคำวิจารณ์ การปฏิบัติเหล่านี้ ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนวนิษามีความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าของคนเอง กล้าคิด กล้าทำ กล้าสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี และมีความสุขในการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต คุณครูทุกคนของโรงเรียนวนิษา ใช้เวลาในการวางแผนการเรียนรู้และดำเนินการสอนร่วมกันเป็นทีม เพื่อความชัดเจนว่า นักเรียนแต่ละคนได้เรียนรู้อะไรมาแล้ว และจะต่อยอดประสบการณ์เดิมได้อย่างไรบ้าง

หมายเลขบันทึก: 580941เขียนเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2014 12:32 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2014 12:32 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี