ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเชิงพื้นที่ รัฐบาลไทย ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ผมได้รับหนังสือ "ด่วนที่สุด" ด่วนขนาดที่ ผอ.สำนักศึกษาทั่วไป เกษียนหนังสือส่งให้ผมทาง "LINE" บอกว่า "ให้ไปร่วมเช้านี้" เป็นหนังสือเชิญอธิการฯ เข้าร่วมงานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ "กำหนดแนวทางขยายผลการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต" กลุ่มเป้าหมายคือ นายอำเภอ กำนัน ผู้นำ อบต. อบจ. เทศบาล กว่า ๓๑๖ คน เจ้าภาพจัดงานคือ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม กรมพัฒนาชุมชน หรือ "พช." ...

ผู้มาเปิดงานและบรรยายปาฐกถาในงานนี้คือ นายธวัช สุระบาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ท่านใช้เวลากว่า ชั่วโมงครึ่ง บรรยายความเป็นมาและความจำเป็นในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ปศพพ.) มาใช้ในการดำรงชีวิต และเน้นย้ำถึงทิศทาง แนวทาง และเป้าหมายในการขับเคลื่อนฯ ปศพพ. ที่จะประกาศให้จังหวัดมหาสารคามเป็น "จังหวัดพอเพียง" แห่งแรกของประเทศไทย

ท่านกล่าวถึงแผน ยุทธศาสตร์ ๔ ปี (๒๕๕๗-๒๕๖๐) "การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัด ทำขึ้น และเสนอภาพแสดงความคิดรวบยอดของการขับเคลื่อนฯ ดังภาพด้านล่าง

ผมนำมาวาดใหม่ เพื่อทำความเข้าใจในเอกสารที่ได้รับแจกให้มากขึ้น ได้ภาพได้ล่าง

หลัง จากวาดภาพ "ความคิดรวบยอด" นี้เสร็จ ผมสรุปกับตนเองว่า ...ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน ยึดหลักการ ดังต่อไปนี้ (ผมคิดว่านี่น่าจะเกิดขึ้นระยะสั้น จึงเปลี่ยนจากภาพ ๔ ปี เป็น "ภาพ ๑ ปี" แทน)

  • "ใช้ชุมชนหรือพื้นที่เป็นฐานในการพัฒนา" ABC (Area Base Community)
  • เน้น "ความเชื่อมโยง บูรณาการ และร่วมมือ" ของทุกภาคส่วนในสังคม
  • ขับพร้อมกัน ๕ ด้านใน ABC คือ ด้านการเกษตรและชนบท ด้านการศึกษา เศรษฐกิจ (ยุทธฯ ๓) การเมือง (ความมั่นคง) และการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ
  • เป้าหมายคือ ๒๕ % ของหมู่บ้านทั้งหมดในประเทศไทย หรือ ๑๘,๕๙๔ หมู่บ้าน ทั่วประเทศ จากทั้งหมด ๗๔,๙๕๕ หมู่บ้านทั่วไปประเทศ

เมื่อศึกษาดูว่า จะขับเคลื่อนไปที่กลุ่มใดบ้าง ...เห็นเส้นทางการขับเคลื่อน ๔ เส้นทาง ดังภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิถีแห่งความพอเพียงความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

แผนผัง..วาดไว้สวยงาม..ดูดีเสมอ..

ดูเหตุการณ์..วันนี้..(บ้างรึเปล่า..เอ้อๆๆ)..เราทำอะไรกันอยู่....