การเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยซ้ำซ้อนในประเทศไทย (Duplicate publication in Thailand)


ความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัย

การเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยมีความสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของการศึกษาในศาสตร์สาขาต่างๆ การรวมทั้งยังมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมทั้งในทุกระดับทั้งในประเทศและระดับโลก ความรู้จากผลงานวิชาการและงานวิจัยทำให้เข้าใจสภาพปัญหารวมถึงการค้นพบใหม่ๆ ที่นำไปสู่การหาวิธีในการแก้ปัญหาและการพัฒนาด้านต่างๆ ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิชาการและงานวิจัยสามารถนำไปใช้แก้ปัญหา ปรับปรุงพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อมได้

การเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยมีหลายรูปแบบ เช่น หนังสือตำรา การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ สื่อการสอน เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานวิชาการในรูปแบบงานวิจัยซึ่งนักวิชาการหรือเจ้าของผลงานนิยมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Academic Journal) หรือเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ (Proceeding หรือบางทีใช้คำว่า Conference หรือ Meeting) ความน่าเชื่อถือของวารสารวิชาการหรือการประชุมวิชาการค่อนข้างมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อเจ้าของผลงานวิชาการในการเลือกที่จะส่งผลงานของตนไปตีพิมพ์หรือเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ โดยความน่าเชื่อถือดังกล่าวดูได้จากการที่วารสารวิชาการหรือการประชุมวิชาการนั้นมีคณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน (Peer Review) รวมทั้งพิจารณาจาก Impact Factor หรือค่าควอไทล์ (Quartile) ของวารสารวิชาการนั้นๆ เป็นต้น


วัตถุประสงค์ของการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัย

การเผยแพร่ผลงานวิชาการหรืองานวิจัยอาจมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างไปตามแต่เหตุผลส่วนตนของเจ้าของผลงานวิชาการ เช่น บางคนต้องการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ตนได้สั่งสมหรือได้ศึกษาค้นพบ ในขณะที่บางคนอาจทำผลงานวิชาการเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตร หรือบางคนอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและสถาบันที่ตนทำงานอยู่ เป็นต้น นอกจากนี้เจ้าของผลงานวิจัยอาจเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อทำตามข้อกำหนดของเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษาเนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งได้กำหนดเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโทหรือเอก) ไว้ว่านักศึกษาต้องมีการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study หรือ IS) เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ซึ่งวิธีการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทหรือเอกนั้น กำหนดให้ต้องเป็นการเผยแพร่ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งหรือผลงานทั้งหมดของวิทยานิพนธ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชาที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาและมีระบบประเมินบทความโดยกองบรรณาธิการ (Editorial Review) หรือโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (Peer Review) หรือเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการที่มีระบบประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และมีการจัดทำรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) ที่ลงบทความวิจัยเรื่องเต็ม (Full Paper) เป็นต้น การเผยแพร่ผลงานวิชาการยังมีความสำคัญต่อการการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) รองศาสตราจารย์ (รศ.) และศาสตราจารย์ (ศ.) แต่ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยด้วยรูปแบบใดหรือมีวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลอย่างไรก็ตาม ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยก็มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย (Publishing Ethics) ไว้ด้วยเช่นกัน


การผิดจริยธรรมและแรงจูงใจในการผิดจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัย

ถึงแม้จะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยรวมทั้งกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆที่ทางวารสารวิชาการหรือการประชุมวิชาการได้กำหนดไว้ แต่ก็พบว่ามีการกระทำผิดจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย (Publishing Ethical Misconduct) เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การกระทำที่ผิดจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยมีได้หลายลักษณะ โดยการกระทำที่เข้าข่ายผิดจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่พบบ่อยและเป็นปัญหากันมากในปัจจุบันมักพบว่ามีรูปแบบดังต่อไปนี้

- การลอกเลียนผลงาน (Plagiarism)

- การปลอมแปลง ดัดแปลง ข้อมูล (Fabrication and Falsification)

- การส่งต้นฉบับซ้อน (Simultaneous Manuscript Submission) และการเผยแพร่ผลงานซ้ำซ้อน (Duplicate Publication)

- ความขัดแย้งในการเป็นผู้นิพนธ์ (Authorship Conflict)

เป็นต้น

แรงจูงในที่อาจเป็นสาเหตุให้บุคคลกระทำผิดจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยอาจมาจากผลประโยชน์ที่ได้จากการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย เช่น การนำไปขอสำเร็จการศึกษาโดยเฉพาะในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโทและเอกที่กำหนดให้ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือนำเสนอในการประชุมวิชาการก่อนจึงจะสามารถจบการศึกษาได้ นอกจากนี้แจงจูงใจอีกอย่างหนึ่งคือการนำไปขอตำแหน่งวิชาการเพื่อเป็นเกียรติ ชื่อเสียงและเป็นการเพิ่มรายได้จากเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการที่ได้มา และบางคนอาจมีแรงจูงใจจากตัวเงินเพราะสามารถนำไปขอทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ ทุนสนับสนุนการวิจัยหรือรางวัลให้แก่ผลงานวิชาการหรืองานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เป็นต้น  นอกจากแรงจูงใจที่กล่าวมาข้างต้นการทำผิดจริยธรรมดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องการขาดจิตสำนึกของผู้กระทำเอง

อย่างไรก็ตามในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของสถาบันบางแห่งได้กำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับผลงานวิชาการและผลงานวิจัยที่จะนำมาประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการไว้ว่าผลงานที่ใช้ประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการนั้นต้องให้ผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการจัดทำหนังสือรับรองว่าต้องไม่มีเนื้อหาที่ซ้ำซ้อนกันกับที่เคยเผยแพร่ในวารสารวิชาการอื่นๆไปแล้ว รวมทั้งไม่นำผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับในลักษณะที่จะทำให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นผลงานใหม่

การเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรในสถาบันย่อมเป็นการสนับสนุนความเข้มแข็งทางวิชาการ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สถาบันต้นสังกัดด้วย ดังนั้นแต่ละสถาบันจึงสนับสนุนให้บุคลาการในสถาบันได้เผยแพร่ผลงานวิจัยด้วยการตีพิมพ์หรือการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าจัดเตรียมเอกสารในการไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งอาจมีการให้เงินรางวัลแก่เจ้าของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มี Impact Factor หรือวารสารวิชาการอยู่ในควอไทล์ 1-4 เช่น หากผลงานวิชาการหรืองานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในควอไทล์ที่ 1 (Q1) หรือควอไทล์ที่ 2 (Q2) ทางสถาบันจะให้เงินสนับสนุนบทความวิจัยละ 50,000 บาท เป็นต้น ทั้งนี้บางสถาบันมีการตั้งเงื่อนไขไว้ด้วยว่าผลงานที่จะตีพิมพ์หรือนำไปเสนอในที่ประชุมวิชาการที่จะสมัครรับทุนสนับสนุนหรือรางวัลจากสถาบันจะต้องให้เจ้าของผลงานรับรองว่าผลงานทางวิชาการนั้นไม่ได้มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ซ้ำซ้อนและผลงานทางวิชาการนั้นไม่เคยขอหรืออยู่ระหว่างการขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่จากแหล่งอื่น

การสำรวจการผิดจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัย

แม้ในต่างประเทศจะมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยซ้ำซ้อนอยู่มากพอสมควร แต่สำหรับในประเทศไทยผู้เขียนได้ลองหาข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับการกระทำผิดผิดจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย แต่ยังยังไม่เคยพบงานวิจัยใดที่กล่าวถึงการกระทำผิดผิดจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของบุคลากรในสถาบันการศึกษาทั้งที่เป็นอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาว่ามีจำนวนมากน้อยเพียงไร เป็นการกระทำผิดในรูปแบบใดและมีลักษณะอย่างไรบ้าง ทำให้ขาดข้อมูลในการในไปกำหนดเป็นนโยบายในการป้องกันการกระทำผิดผิดจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยรวมทั้งบทลงโทษ ผู้เขียนจึงสนใจที่จะทำการสำรวจการกระทำผิดจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย โดยเฉพาะในรูปแบบของการเผยแพร่ผลงานซ้ำซ้อน (Duplicate Publication) โดยการพิจารณาว่าผลงานวิชาการและผลงานวิจัยที่เป็นการเผยแพร่ผลงานซ้ำซ้อนนั้นมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. มีสมมติฐานเหมือนกัน
  2. ใช้กลุ่มตัวอย่างเดียวกัน
  3. ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเหมือนกันหรือคล้ายกัน
  4. ได้ผลวิจัยเหมือนกัน
  5. มีชื่อผู้แต่งอย่างน้อย 1 คนที่ซ้ำกันกับที่ปรากฏในต้นฉบับที่ตีพิมพ์
  6. ไม่มีข้อมูลใหม่หรือมีข้อมูลใหม่เพิ่มเข้ามาเล็กน้อย
  7. ไม่ได้อ้างอิงผลงานบางส่วน (Partial หรือ Snapshot) ผลงานที่มีความคาบเกี่ยวกัน (Overlap) หรือผลงานเดียวกัน (Similar) ที่เคยเผยแพร่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไปก่อนหน้านี้แล้ว

ผลการสำรวจผลงานวิชาการและผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ซ้ำซ้อนโดยใช้เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นพบว่ามีผลงานที่กระทำผิดจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยที่เข้าข่ายการเผยแพร่ผลงานซ้ำซ้อน (Duplicate Publication) ดังต่อไปนี้

ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ครั้งแรก แหล่งที่เผยแพร่/ปีที่เผยแพร่ ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ซ้ำ แหล่งที่เผยแพร่/ปีที่เผยแพร่ หมายเหตุ
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้แนวคิด Balanced Scorecard (BSC) RMUTT Global Business and Economics Review (วารสารวิชาการบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) /ก.ค. 2556

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้แนวคิด Balanced Scorecard (BSC) การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. ครั้งที่ 3/ก.ย. 2556 นักศึกษาระดับปริญญาเอก
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของไทย

วารสารสหวิทยาการวิจัย ฉบับบัณฑิตศึกษา/ก.ค.-ธ.ค. 2555 ภาพลักษณ์และการรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความภักดีในตลาดเชิงนิเวศของไทย วารสารเซนต์จอห์น/ม.ค.-มิ.ย. 2556 นักศึกษาระดับปริญญาเอก
คุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) RMUTT Global Business and Economics Review (วารสารวิชาการบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) /มิ.ย. 2555

คุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสาขา ประตูน้ำพระอินทร์และสาขานวนคร วารสารเกษมบัณฑิต/ก.ค.-ธ.ค. 2555 ผลงานเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าอิสระระดับปริญญาโท
กลยุทธ์การจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานขายประเภทสินค้าอุตสาหกรรมองค์กรธุรกิจในประเทศไทย

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ/ 2554 กลยุทธ์การจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานขายขององค์กรธุรกิจประเภทสินค้าอุตสาหกรรมในประเทศไทย วารสารปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ/ต.ค.-มี.ค. 2555 นักศึกษาระดับปริญญาเอก
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อจากซัพพลายเออร์ของบริษัทกรณีศึกษาอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทย

วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต/ม.ค.-เม.ย. 2555 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อจากซัพพลายเออร์ของบริษัท กรณีศึกษาอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทย วารสารวิจัย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก/ม.ค.-เม.ย. 2555 อาจารย์มหาวิทยาลัย
ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียนและการสนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์/2549 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียนและการสนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วารสารพฤติกรรมศาสตร์/2549 อาจารย์มหาวิทยาลัย
ความสัมพันธ์ของการมุ่งเน้นตลาด โลจิสติกส์ การจัดการโซ่อุปทานและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ยาในองค์การเภสัชกรรม วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ต.ค.-ธ.ค. 2555 แบบจำลองสมการโครงสร้างของการมุ่งเน้นตลาด โลจิสติกส์ การ จัดการโซ่อุปทานและประสิทธิผลในองค์การเภสัชกรรม Journal of Association of Researchers/ม.ค.-เม.ย. 2556 นักศึกษาระดับปริญญาเอก
หลากหลายแต่เป้าหมายเดียวกัน : ความสัมพันธ์ภายในเครือข่ายทางสังคมของนายหน้าแรงงานอีสาน The 12th Khonkhaen University Graduate Research Conference 2011 / 2554 1.หมุดยึดคนกระจาย : เครือข่ายทางสังคมของนายหน้าแรงงานอีสาน วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง/ก.ย.-ธ.ค. 2554 นักศึกษาระดับปริญญาเอก
2.พหุลักษณ์ของเครือข่ายทางสังคมของนายหน้าแรงงานอีสาน วารสารเกษตรศาสตร์ (สังคมศาสตร์)/ 2556

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเขตสามเหลี่ยมอันดามัน สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/2556 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเขตสามเหลี่ยมอันดามัน (ภูเก็ต พังงา กระบี่) RMUTT Global Business and Economics Review (วารสารวิชาการบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) /ก.ค. 2556

นักศึกษาระดับปริญญาเอก
ตัวแบบความสัมพันธ์ของกลยุทธ์การมุ่งเน้นตลาดกลยุทธ์นวัตกรรมทางการตลาดและความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีต่อการเพิ่มขึ้นของผลการดาเนินงานทางการตลาดในโรงแรมระดับสี่และห้าดาวในประเทศไทย วารสารสุทธิปริทัศน์/ม.ค.-เม.ย. 2555 1. อิทธิพลของนวัตกรรมทางการตลาดและ สภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีต่อผลการดำเนินงานทางการตลาดของโรงแรมระดับสี่และห้าดาวในประเทศไทย The 12th Khonkhaen University Graduate Research Conference 2012 / 2555

นักศึกษาระดับปริญญาเอก
2.อิทธิพลของนวัตกรรมทางการตลาดและ สภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีต่อผลการดำเนินงานทางการตลาดของโรงแรมระดับสี่และห้าดาวในประเทศไทยเพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน

วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย/ก.ค. 2555
3.การพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพลกลยุทธ์การมุ่งเน้นลูกค้า กลยุทธ์การมุ่งเน้นคู่แข่งและการประสานงานภายในองค์กรที่มีผลต่อการดำเนินงานทางการตลาดสำหรับโรงแรมระดับสี่และห้าดาวในประเทศไทย การประชุมวิชาการประจำปี (สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์) หัวข้อ : อาเซียนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติกับอนาคตประเทศไทย/2555

4.การศึกษาระดับการนำไปใช้งานและระดับอิทธิพลของกลยุทธ์การมุ่งเน้นตลาด นวัตกรรมทางการตลาด และสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีผลต่อการดำเนินงานทางการตลาดของโรงแรมระดับสี่ดาวและห้าดาวในประเทศไทย

การประชุมวิชาการและการแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา/2555
การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างของมุมมองการจัดวางผลิตภัณฑ์แบบแฝง สำหรับรถยนต์ประหยัดพลังงาน

วารสารสุทธิปริทัศน์/เม.ษ.-มิ.ย. 2556 การพัฒนาการจัดวางผลิตภัณฑ์แบบแฝง สำหรับรถยนต์ประหยัดพลังงานที่มีต่อผู้บริโภคไทย วารสารเซนต์จอห์น/ม.ค.-มิ.ย. 2556 นักศึกษาระดับปริญญาเอก
การพัฒนาหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี/ 2554 การพัฒนาหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร RMUTT Global Business and Economics Review (วารสารวิชาการบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) /มิ.ย.2555

นักศึกษาระดับปริญญาเอก
การพัฒนาดัชนีบ่งชี้ในการเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้การเปลี่ยน แปลงแบบพลวัต

วารสารสมาคมนักวิจัย/ม.ค.-เม.ย. 2556 การพัฒนาดัชนีบ่งชี้ในการเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้การเปลี่ยน แปลงแบบพลวัต การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา/ม.ค. 2557 อาจารย์มหาวิทยาลัย
กำลังขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษาศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) การประชุมเครือข่ายวิชาการบัณทิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/2555 กำลังขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงาน วารสารธรรมศาสตร์/2555 ผลงานเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าอิสระระดับปริญญาโท
แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรและการปฏิบัติงาน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2554 แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรและการปฏิบัติงาน RMUTT Global Business and Economics Review (วารสารวิชาการบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) /มิ.ย.2555

นักศึกษาระดับปริญญาเอก
โครงสร้างทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงที่เด็กและเยาวชนถูกกระทำในโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตภาคกลาง วารสารพฤติกรรมศาสตร์/ม.ค. 2554 ความรุนแรงในโรงเรียน : เสียงสะท้อนจากเด็ก เยาวชนและผู้เกี่ยวข้อง วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา/ม.ค. 2554 นักศึกษาระดับปริญญาเอก *กลุ่มตัวอย่างเดียวกัน ผลที่ตีพิมพ์ส่วนใหญ่คล้ายกัน

Corporate Social Responsibility: The Empirical Study of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand International Journal of Business and Social Science/พ.ย. 2555 การใช้แบบจำลองสมการโครงสร้างในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ต.ค.-ธ.ค. 2556

อาจารย์มหาวิทยาลัย
ปัจจัยที่มีอิทธิต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการของโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารแห่งหนึ่งในเครือสหพัฒน์พิบูล อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์/2554 ปัจจัยที่มีอิทธิต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการของโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารแห่งหนึ่งในเครือสหพัฒน์พิบูล อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี RMUTT Global Business and Economics Review (วารสารวิชาการบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) /พ.ย. 2555

ผลงานเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าอิสระระดับปริญญาโท
Empirical Evidence on Management Forecast Disclosures in Thailand Annual Asian Academic Accounting Association Conference Proceedings. Kadir Has University, Istanbul/Turkey/พ.ย. 2552 1. How Do Thai Firms Voluntarily Disclose Their Management Forecasts? The 2011 Barcelona European Academic Conference/2554

อาจารย์มหาวิทยาลัย
2. How Do Thai Firms Voluntarily Disclose Their Management Forecasts? วารสารวิชาชีพบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ธ.ค. 2555

Youth perceptions on cyberbullying การประชุมวิชาการประจำปีสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2556 หัวข้อ “เอเชียรุ่งโรจน์: วิกฤติหรือโอกาสสำหรับไทย”/2556

Youth Perceptions on Cyberbullying วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา/ม.ค. 2557 ผลงานเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าอิสระระดับปริญญาโท
การรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้านิยมของสโมสรทีมฟุตบอลในประเทศไทย WMS Journal of Management Walailak University (วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)/ก.ย.-ธ.ค. 2555 1.ความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์ตราสินค้าที่ระลึกสโมสรทีมฟุตบอล The 12th Khonkhaen University Graduate Research Conference 2012 / 2555

นักศึกษาระดับปริญญาเอก
2.กลยุทธ์การตลาดตราสินค้าสำหรับกีฬาฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีก การประชุมวิชาการ ม.อ. ภูเก็ตวิจัย นานาชาติครั้งที่ 1/2556

อิทธิพลของประเภทของการส่งเสริมการขายและระยะเวลาการให้ของรางวัลในแต่ละผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ส่งผลต่อความชอบของผู้บริโภค วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์/2551 1.Relationship between sale promotions, duration of receiving reward and customer preference: a case study on financial products

Journal of Academy of Business and Economics/ม.ค. 2553 อาจารย์มหาวิทยาลัย
2.ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายและระยะเวลาการให้ของรางวัลที่มีต่อความชอบของผู้บริโภค กรณีศึกษาในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (Relationship between Sale Promotions, Duration of Receiving Reward and Customer Preference: A Case Study on Financial Products)

RMUTT Global Business and Economics Review (วารสารวิชาการบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) /ก.ค. 2553
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมในการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียน การประชุมวิชาการเผยแพร่ผลงานวิชาการ/วิจัย และงานสร้างสรรค์ระดับชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ เรื่อง "สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า : ต้นธารการศึกษาของสตรีไทย/ก.ค. 2556

การสังเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรมในการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา/ม.ค. 2557 อาจารย์มหาวิทยาลัย
การตัดสินใจซื้อบริการของนักเดินทางผู้ใช้บริการสากลในที่พักริมทางสถานีบริการน้ำมัน การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง การเผยแพร่วิทยานิพนธ์สู่สังคม ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/2552 1.กลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิผลสำหรับสถานีบริการน้ำมันที่พักริมทางหลวง วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ /เม.ย.-ก.ย. 2554

นักศึกษาระดับปริญญาเอก
2.รูปแบบกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิผลสำหรับสถานีบริการน้ำมันที่พักริมทางหลวงที่มุ่งสู่ภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21/2554

3.รูปแบบกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิผลสำหรับสถานีบริการน้ำมันที่พักริมทางหลวงที่มุ่งสู่ประเทศเพื่อนบ้าน

วารสารร่มพฤกษ์/2555
ประสิทธิผลของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา การบัญชีบริหาร หัวข้อ การจำแนกต้นทุน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยไทยกับความรับผิดชอบต่อสังคม”/2556 1.ประสิทธิผลของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา การบัญชี บริหาร มหาวิทยาลัยรังสิต การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 1 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/เม.ย. 2556

อาจารย์มหาวิทยาลัย
2.ประสิทธิผลของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการบัญชีบริหาร คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต RMUTT Global Business and Economics Review (วารสารวิชาการบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)/ก.ค. 2556

การใช้แบบจำลองส่วนประสมทางการตลาดเพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยศรีปทุม/ส.ค. 2550 การใช้แบบจำลองส่วนประสมทางการตลาดเพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์/ 2550 อาจารย์มหาวิทยาลัย
The Design of Transportation Service Auction under Time-cost Environment Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies/ 2556 Bidding Behavior of Service Market under Time-Cost Environment (พฤติกรรมการประมูลบริการที่ทั้งสองฝ่ายเสนอราคาพร้อมกันและผู้ประมูลมีค่าเสียเวลา)

วารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ต.ค.-ธ.ค. 2556 นักศึกษาระดับปริญญาเอก
กลไกภาครัฐและบทบาทของสำนักงาน ก.พ. ในการส่งเสริมจริยธรรม วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน/2551 กลไกภาครัฐและบทบาทของสำนักงาน ก.พ. ในการส่งเสริมจริยธรรม

วารสารข้าราชการ/2552 บุคคลทั่วไป
การบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย/2554 ประสิทธิผลการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัด การมหาวิทยาลัยราชภัฎ RMUTT Global Business and Economics Review (วารสารวิชาการบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)/ก.ย. 2554

นักศึกษาระดับปริญญาเอก *ผู้ศึกษาเป็นอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการบริการตามการรับรู้ของลูกค้าของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในจังหวัดชลบุรี วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์/ เม.ย. 2554 ปัจจัยด้านเชิงกลศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยเชิงพฤติกรรมศาสตร์ในด้านทัศนคติและคุณภาพการบริการของผู้ให้บริการตามการรับรู้ของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในเขตจังหวัดชลบุรี

วารสารพฤติกรรมศาสตร์/ม.ค. 2555 อาจารย์มหาวิทยาลัย
The SANTISUKExperiential Learning Model for EnhancementofDesirable Characteristic of Living together with Peace andHappiness Appropriate for Preschoolers in Three Southern BorderProvinces of Thailand

วารสารพฤติกรรมศาสตร์/ม.ค. 2556 The SANTISUK Experience Learning Model for Living together with Peace and Happiness Appropriate for Preschoolers in Three Southern Border Provinces of Thailand. The 15th Conference of The Pacific Early Education Reserarch Association (PECERA)/ส.ค. 2557 นักศึกษาระดับปริญญาเอก
กลยุทธ์การตลาดของสถานีบริการน้ำมันอิสระในประเทศไทย การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย/2555

กลยุทธ์การตลาดของสถานีบริการน้ำมันอิสระในประเทศไทย วารสารพฤติกรรมศาสตร์/ม.ค. 2557 นักศึกษาระดับปริญญาเอก

จากผลที่สำรวจมาได้บางส่วนจะเห็นว่ามีผลงานที่เผยแพร่ซ้ำซ้อนในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น

-กรณีการนำเอาผลงานวิชาการและงานวิจัยที่เสนอในการประชุมวิชาการแล้วไปส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอื่น

-กรณีที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหนึ่งไปแล้วยังมีการส่งไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอื่นๆอีก

-กรณีที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไปแล้วและได้นำผลงานนั้นไปนำเสนอในการประชุมวิชาการอีก

ทั้งนี้สำหรับจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยนั้นได้ระบุไว้ว่าบทความที่ลงเอกสารประชุมวิชาการ conference proceeding ไปแล้วไม่ควรนำไปส่งวารสารวิชาการอีกเพราะเข้าข่าย Self-plagiarism หรือการลอกเลียนผลงานของตนเอง ดังนั้นหากต้องการเผยแพร่ผลงานในวารสารตามฐานข้อมูล เช่น ISI, Scopus, PubMed, TCI ซึ่งสามารถสืบค้นเข้าถึงได้กว้างขวางกว่าการตีพิมพ์ในเอกสารประชุมวิชาการ ก็ควรเลือกการประชุมวิชาการที่มีการตีพิมพ์ร่วมกับวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลเหล่านี้ หากเจ้าของผลงานได้นำผลงานวิชาการหรืองานวิจัยเพียงส่วนหนึ่งจากผลงานวิชาการฉบับเต็มหรือผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการไปแล้ว หากเป็นการตีพิมพ์ใน proceedings ที่ตีพิมพ์เฉพาะบทคัดย่อ (Abstract) หรือการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral presentation) และโปสเตอร์ (Poster Presentation)ในการประชุมวิชาการ โดยไม่เขียนบทความฉบับเต็ม อาจสามารถนำเอาผลงานวิชาการฉบับเต็มหรือผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการอื่นๆหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอื่นๆได้อีก แต่ควรอ้างอิงงานเดิมที่เคยนำไปเผยแพร่บางส่วนแล้วด้วย ทั้งนี้ควรศึกษากฎเกณฑ์และเงื่อนไขในการส่งต้นฉบับไปให้บรรณาธิการวารสารวิชาการหรือคณะกรรมการพิจารณาผลงานเข้าร่วมประชุมให้ดีก่อน เพราะวารสารวิชาการบางรายอาจมีเงื่อนไขบางอย่างกำหนดไว้ในการนำเอาผลงานที่เคยนำเสนอในการประชุมวิชาการแล้วมาส่งให้ทางบรรณาธิการวารสารวิชาการอื่นเพื่อตีพิมพ์ เช่น ผลงานที่ส่งมาให้ทางวารสารวิชาการพิจารณาต้องเป็นข้อมูลที่ไม่ซ้ำซ้อนกับที่เคยเผยแพร่หรือนำเสนอในการประชุมวิชาการไปแล้วหรือต้องเป็นข้อมูลวิจัยฉบับเต็มที่อาจมีข้อมูลบางส่วนที่เคยเผยแพร่หรือนำเสนอในการประชุมวิชาการไปแล้วได้ เป็นต้น ทั้งนี้ไม่ควรส่งผลงานที่เคยเผยแพร่หรือนำเสนอในการประชุมวิชาการไปแล้วไปให้วารสารวิชาการเจ้าอื่นพิจารณาตีพิมพ์อีกหากผลงานนั้นซ้ำหรือเหมือนเดิมทั้งหมด โดยไม่มีผลการวิจัยอื่นเพิ่มเติม นอกจากนี้หากผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยฉบับเต็มได้รับการตีพิมพ์แล้วไม่ควรนำเอาผลงานวิชาการหรืองานวิจัยบางส่วนไปเผยแพร่หรือนำเสนอในการประชุมวิชาการอีก

สิ่งที่ค้นพบอีกอย่างหนึ่งจากผลสำรวจข้างต้นแต่พบไม่มากนักคือการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและงานวิจัยไปแล้วในวารสารวิชาการภาษาหนึ่ง แต่มีการแปลผลงานวิชาการและงานวิจัยนั้นเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอื่นเป็นอีกภาษาหนึ่ง เช่น งานวิจัยที่เคยเผยแพร่เป็นภาษาไทยแล้วแปลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรายใหม่ เป็นต้น ซึ่งก็เป็นการขัดกับจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยอีกอย่างหนึ่ง เนื่องจากวารสารวิชาการโดยทั่วไปจะรับพิจารณาเฉพาะงานที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน ไม่ว่าในภาษาใดๆ แต่อาจมีบางวารสารที่ทำ Official Translation คือรับพิจารณา หรือเชิญบทความที่น่าสนใจที่เผยแพร่ในภาษาอื่นๆ มาแปลเพื่อเผยแพร่ในวงกว้างมากขึ้น ทั้งนี้ผู้เขียนต้องศึกษาจากคำแนะนำวารสารและระบุให้บรรณาธิการทราบในจดหมายนำส่งบทความ รวมทั้งระบุในตัวบทความด้วยว่า เคยเผยแพร่มาก่อนในภาษาใด

ถึงแม้จะพบว่ามีการกระทำผิดจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยปรากฏมาให้เห็นเรื่อยๆ แต่ในปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดบทลงโทษที่เป็นหลักสากลออกมาชัดเจน ทั้งนี้สำหรับการลงโทษผู้ที่กระทำผิดจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยนั้น จำเป็นต้องดูว่าเป็นการกระทำผิดในรูปแบบใด และอาจมีการพิจารณาลงโทษเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่บุคคลผู้นั้นทำผิดเป็นกรณีไป การพิจารณาการลงโทษนั้นเป็นเรื่องที่กำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะตามแต่ข้อปฏิบัติของสถาบันต้นสังกัดแต่ละแห่งจะกำหนดไว้หรือตามแต่วารสารวิชาการแต่ละราย สำหรับกรณีวารสารวิชาการนั้น เจ้าของวารสารวิชาการอาจไม่มีการดำเนินการใดๆกับผู้ที่ทำผิดจริยธรรมในการเผยแพร่งานวิชาการ บางครั้งการมีการแจ้งตักเตือนไปยังผู้กระทำผิด หรือไม่รับพิจารณาการตีพิมพ์ผลงานของผู้กระทำผิด นอกจากนี้ยังมีการถอดผลงานที่กระทำผิดออกจากการเผยแพร่ (Retraction) ด้วย ส่วนกรณีที่สถาบันต้นสังกัดจะพิจารณาผู้กระทำผิดจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ก็มีทั้งไม่ดำเนินการใดๆหรือแค่ตักเตือนเช่นกัน ทั้งนี้ที่ผ่านมาเคยพบว่ามีการลงโทษถึงขั้นถอดปริญญาจากผู้ที่ลอกเลียนผลงานวิชาการของผู้อื่นด้วย ทั้งนี้หากผลงานวิชาการหรืองานวิจัยนั้นมีลิขสิทธิ์ (Copyright) อยู่ ผู้ที่ลอกเลียนผลงานนั้นอาจมีความผิดทางกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ได้อีกด้วย

References

1. 10 คำถามที่ต้องรู้คำตอบเกี่ยวกับ จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิจัย (เรียบเรียงจาก จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ), สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, http://masterorg.wu.ac.th สืบค้นเมื่อ 16/10/2014

2. Research and Academic Integrity, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, http://research.md.chula.ac.th/boardORAI.html สืบค้นเมื่อ 16/10/2014

3. การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. การขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการประเภทการตีพิมพ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

5. หลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2557

6. จริยธรรมในการตีพิมพ์บทความ (Publishing Ethics): การส่งต้นฉบับซ้อน (Simultaneous Manuscript Submission) และ (การตีพิมพ์บทความซ้ำซ้อน (Duplicate Publication), กรธัช อยู่สุข, www.gotoknow.org/user/korntouchy

7. Find Duplicates among the PubMed, EMBASE, and Cochrane Library Databases in Systematic Review. Xingshun Qi และคณะ. PlosOne. 2013.

8. Duplicate publication rate decline in Korean medical journals. Kim SY และคณะ. J Korean Med Sci. 2014.

9. Duplicate publication of articles used in meta-analysis in Korea. Whan-Seok Choi และคณะ. Springerplus. 2014.

หมายเลขบันทึก: 579047เขียนเมื่อ 20 ตุลาคม 2014 23:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 ตุลาคม 2014 16:14 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี