ประชุม ทำสัญญา กยศ. 2557


มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้จัดให้มีการประชุม ชี้แจง การทำสัญญากู้ยืมเงิน สำหรับผู้กู้รายใหม่ ทั้งในระบบ กยศ. และ กรอ. ในการนี้ พระครูคุณสารพินิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาท หลังจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ สุวรรณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี ได้กล่าวชี้แจง แนะนำ ระเบียบในการทำสัญญากู้ยืม การใช้หนี้คืน เสร็จแล้ว นักศึกษาผู้กู้ยืมพร้อมผู้ค้ำประกันได้ยื่นตรวจเอกสาร พร้อมลงลายมือชื่อเป็นสำคัญในสัญญากู้ยืมต่อหน้าคณะกรรมการซึ่งได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ประจำหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชาเป็นผู้ตรวจเอกสารประกอบสัญญาและลงลายมือชื่อเป็นพยานในสัญญากู้ยืม สำหรับในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้รับการจัดสรรผู้กู้รายใหม่ ดังนี้1. กยศ. จำนวน 31 ราย ประกอบด้วยผู้กู้ยืมจากสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง และ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

2. กรอ. จำนวน 46 คน ประกอบผู้กู้ยืมจากสาขาวิชาการประถมศึกษา การสอนภาษาไทย และการศึกษาปฐมวัยทั้งนี้การทำสัญญาในครั้งนี้เป็นการทำสัญญากับนักศึกษาผู้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2557 ที่เปิดเรียนตามระบบอาเซียนกล่าวคือเปิดเรียนในเดือนสิงหาคม 2557.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)