รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น

เมทริกซ์

ชื่อเรื่อง     รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น  

                          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

ผู้ศึกษาค้นคว้า    นางดั่งฤทัย  สมเพ็ชร

โรงเรียน    สุรวิทยาคาร

ปีที่พิมพ์      2557

บทคัดย่อ

 บทเรียนสำเร็จรูปเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างมากเพราะบทเรียนสำเร็จรูปเป็นบทเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ถ้าไม่เข้าใจสามารถกลับมาดูใหม่ได้และสามารถตรวจสอบคำตอบได้ด้วยตนเองจึงทำให้การเรียนการสอน

มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุรวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  33  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนสุรวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  33  ก่อนและหลังการใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนสุรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/9  โรงเรียนสุรวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  33  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น  

  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/9  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2556  โรงเรียนสุรวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  33  ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างได้ทำการเลือก โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)   จากนักเรียนจำนวน 

1 ห้องเรียน โดยได้เลือกนักเรียน รวม  49  คน  มาเป็นกลุ่มทดลอง  วิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้  สถิติที  

(t – test)  ค่าเฉลี่ย  () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า  

    1.  บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  มีประสิทธิภาพ  83.30/83.33  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/9  ปรากฏว่า  คะแนนทดสอบ  วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงให้เห็นว่าหลังการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  เมทริกซ์

และระบบสมการเชิงเส้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/9  นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น

 3.  ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/9  มีค่าเท่ากับ  0.6763  แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  67.63

  4.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/9  โรงเรียนสุรวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  33  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 และส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ 0.37  แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  อยู่ในระดับมากที่สุด  

 โดยสรุป กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเหมาะสม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนได้

20141017113558.doc

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้นความเห็น (0)