จิตอาสา ณ มูลนิธิออทิสติกไทย

มูลนิธิออทิสติกไทย เป็นอีกที่ที่ดิฉันและเพื่อนอีก 4 คน ซึ่งเป็นนักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้นปีที่4 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้ามาเป็นอาสาสมัคร โดยได้รับมอบหมายงานจากรายวิชากิจกรรมบำบัดเพื่อสุขภาพจิต ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบพิเศษขึ้นมา โดยแทนที่จะให้นักศึกษานั่งเรียนอยู่ในห้องเรียน ก็เปลี่ยนมาเป็นได้ออกมาปฏิบัติงานจริง

                                                               

มูลนิธิออทิสติกไทยเป็น องค์กรสาธารณประโยชน์ ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ระดับดีมาก จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เป็นองค์กรนิติบุคคลเอกชน ที่ดำเนินงานด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน บุคคลออทิสติก บุคคลที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการหรือการเรียนรู้ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม (ข้อมูลจาก: http://www.autisticthai.com/index.php)

การได้เข้าไปที่มูลนิธิเมื่อวันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมาก็ได้ทราบถึงข้อมูลของมูลนิธิ ความต้องการเพิ่มเติม รวมทั้งกระบวนการทำงานภายในมูลนิธิมาพอสมควร จากการพูดคุยกับผู้อำนวยการและครูการศึกษาพิเศษก็ได้ข้อมูลมาว่าที่มูลนิธิจะแบ่งเป็นในส่วนของเด็กเล็ก และเด็กโต

- เด็กเล็กมีประมาณ 8 คนที่เข้าร่วมมูลนิธิและเรียนอยู่ในโรงเรียนร่วม

-ส่วน เด็กโตมีประมาณ40-45คน จะอยู่ที่ศูนย์ฝึกอาชีพออทิสติกและมีการเรียนกศน.สัปดาห์ละ1-2ครั้ง โดยเด็กโตก็จะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1.กลุ่ม Severe คือกลุ่มที่ค่อนข้างมีทักษะต่างๆน้อย และมีปัญหาพฤติกรรม

2.กลุ่ม Moderate และ Mild คือกลุ่มที่ค่อนข้างมีทักษะมากกว่ากลุ่มแรก สามารถเรียน ฝึกอาชีพ และช่วยเหลือบุคคลอื่นๆได้

ซึ่งปัญหาหลักๆของเด็กโตที่พวกเรานักศึกษากิจกรรมบำบัดสามารถเข้าไปเพื่อแนะนำและส่งเสริมได้คือ 1.เรื่องภาษาและการสื่อสาร 2.Sensory integration หรือการบูรณาการประสาทรับความรู้สึกโดยเด็กจะแสดงออกในรูปแบบของการกระตุ้นตนเอง 3.ปัญหาพฤติกรรมทางเพศ

ตอนนี้ดิฉันและเพื่อนอีก 4 คนได้มีโอกาสได้เข้าไปสำรวจและสอบถามถึงความต้องการของมูลนิธิเพียง1ครั้ง เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านวันและเวลา จึงทำให้ต้องเลื่อนการเข้าไปเป็นจิตอาสาออกไป โดยจะดำเนินการภายในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ และในระหว่างนี้ก็อยู่ในระหว่างดำเนินการเตรียมงานเพื่อเข้าไปเป็นอาสาสมัครอีก 3 ครั้ง ไว้เมื่อได้ไปปฏิบัติงานจริง จะมาเล่าลงบล็อกอีกครั้งนะคะ :)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดศึกษาความเห็น (0)