แชร์ประสบการณ์ ครั้งแรกกับการจัดwork shop

                  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557 ได้มีโอกาสจัดwork shopให้แก่นักศึกษากิจกรรมบำบัดและกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อ self-management โดยเป็นงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ และเป็นส่วนหนึ่งของวิชา กิจกรรมบำบัดเพื่อสุขภาพจิต ของนักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้นปีที่4 กลุ่มที่3(มีสมาชิกทั้งหมด5คน)


                 งานนี้อาจารย์บอกว่าตั้งใจมอบหมายงานให้พวกเราโดยเฉพาะ เพราะเห็นว่าสมาชิกทำงานกับนักศึกษาบ่อยๆ ทั้งเป็นสโมสรนักศึกษา เป็นหัวหน้าแสตนเชียร์ และช่วยงานรับน้องต่างๆ อาจารย์จึงอยากให้ลองทำงานนี้ดู เพราะเห็นว่าน่าจะง่ายต่อพวกเราที่จะทำงานกับนักศึกษา และงานนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาทุกคน


                เริ่มแรกพวกเราประชุมงานและวางแผนการดำเนินงาน จากนั้นจึงให้สมาชิกไปสำรวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง(เพื่อนๆและน้องรหัส) ได้ข้อมูลมาว่า หัวข้อหลักๆที่ทุกคนประสบปัญหา คือ

     1.การจัดการตนเองในด้านการจัดการเวลาเกี่ยวกับการอ่านหนังสือสอบ

     2. การจัดการความเครียดจากการเรียน

และหัวข้อที่กลุ่มตัวอย่างบ่นกันเล็กน้อยคือ หัวข้อด้านสุขภาพและการพักผ่อน ความขัดแย้งกับเพื่อน และการเงิน


                หลังจากวิเคราะห์และลงความเห็นกันแล้วพวกเราก็ได้คัดเลือกหัวข้อเรื่องการจัดการเวลาและการจัดการความเครียดเกี่ยวกับการเรียนมาเป็นเนื้อหาในการจัด work shop ครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

   1.ให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของการจัดการตนเองแก่กลุ่มนักศึกษากายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-4 มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เข้าร่วมกิจกรรม work shop

   2.กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดในการจัดการตนเองของแต่ละบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรม work shop

   3.ส่งเสริมแนวคิดการจัดการตนเองเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

                จากนั้นพวกเราก็ได้หาข้อมูล ประชุมงาน สรุปเนื้อหา วางแผนตารางการจัดงาน และประชาสัมพันธ์โดยติดโปสเตอร์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ คณะกายภาพบำบัด และทำแบนเนอร์ลงเว็บของคณะ โดยงานจะมีขึ้นในวันที่ 20 กันยายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ที่ห้อง 504 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งห้องนั้นเป็นห้องที่ไว้ใช้สำหรับฝึกเด็ก พื้นห้องจะเป็นเบาะนิ่มๆ จะทำให้บรรยากาศดูผ่อนคลายและเป็นกันเอง ทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดี แต่ก็มีอุปสรรคคือ วันที่พวกเราจัด work shop ตรงกับวันที่น้องๆจะต้องไปขายธงเนื่องในวันมหิดล ทำให้ผู้ที่จะมาเข้าร่วมมีจำนวนน้อยมากๆ
               เมื่อวันงานมาถึง พวกเราลุ้นกันมากๆว่าจะมีคนมาเข้าร่วมกี่คน ซึ่งผลปรากฎว่ามีคนมาเข้าร่วมทั้งหมด10คน (ตอนแรกคิดว่าคงมีคนมาไม่ถึง10คน)


เวลา 8.30-9.00 น. เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมงาน มีการแจกกระดาษโพสอิท เพื่อเขียนเป้าหมายการเรียนของตนเอง แปะไว้ที่บอร์ด และทุกคนจะได้รับกระดาษแผ่นยาวๆ 1 เส้น มีข้อแม้ว่ากระดาษแผ่นนี้จะต้องอยู่บนมือหรือแขนของตนเองตลอดช่วงเวลาเข้าร่วม work shop

09.30 - 09.40 น. กิจกรรมแนะนำตัวประกอบท่าทาง โดยให้ทุกคนแนะนำชื่อตัวเองพร้อมทั้งคิดท่าประกอบโดยมีหัวข้อว่าต้องเป็นท่าเข้าเส้นชัย

09.40 - 10.00 น. กิจกรรมตุ๊กตาร้อน โดยเปิดเพลงและให้ส่งตุ๊กตาไปเรื่อยๆ เมื่อเพลงหยุด ตุ๊กตาอยู่ที่ใคร คนนั้นจะได้รับชุดคำสั่ง1ชุด (คำสั่งจะเป็นแนวตลก เฮฮา เช่น ให้ทำท่าบูชาคนด้านข้าง) ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นเหมือนกิจกรรมละลายพฤติกรรมผู้เข้าร่วม ทำให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกสนุกสนาน และสนิทกันมากขึ้น

10.00 - 10.40 น. กิจกรรมเพิ่มความมั่นใจในตัวเอง โดยให้ทุกคนพูดเป้าหมายในการเรียนของตนเองอย่างมั่นใจที่สุด จากนั้นจึงแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่มเพื่อทำกิจกรรมเป้าหมายมีไว้พุ่งชน
กิจกรรมเป้าหมายมีไว้พุ่งชน ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันคิดและเขียนหรือวาดรูปในกระดาษแผ่นใหญ่ในหัวข้อที่ว่า จะทำอย่างไรให้ทุกคนไปถึงเป้าหมายของตนเองได้ โดยให้คิดถึงถึงอุปสรรคและวิธีการแก้ไขปัญหาด้วย จากนั้นจึงให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานของกลุ่มตัวเอง โดยกิจกรรมนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้คิดวิเคราะห์ กลั่นกรอง และได้แลกเปลี่ยนถึงวิธีการที่จะไปให้ถึงเป้าหมายการเรียน
10.40 - 11.50 น. เรียนรู้เทคนิค 5 ขั้นตอน การเรียนอย่างมีความสุข ได้แก่

  • 1.การสำรวจตนเอง โดยพิจารณาว่า เป้าหมายที่แท้จริงของเราคืออะไร ข้อดีข้อเสียของเรามีอะไรบ้าง เพราะเหตุใดเราถึงไม่ถึงเป้าหมายนั้น เพราะเหตุใดเราถึงเครียดหรือทำให้เราไม่มีความสุข โดยให้ทุกคนได้เขียนถึงหัวข้อเหล่านี้ลงกระดาษ จะทำให้ทุกคนได้เห็นถึงภาพรวมของตัวเองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
  • 2.วางแผน เริ่มแรกให้ทุกคนเขียนตารางเวลาของตนเองใน 1 วัน นับจำนวนชั่วโมงโดยแบ่งเป็นเวลาเรียน เวลาพักผ่อน และเวลาว่าง จากนั้นให้ทุกคนพิจารณาเวลาของตนเองว่าหายไปกับกิจกรรมไหนมากที่สุด และได้อธิบายถึงเทคนิคต่างๆ เช่น การเขียนปฎิทินการเรียน การจัดลำดับความสำคัญของงาน กำหนดระยะเวลาในการทำกิจกรรมแต่ละวัน การให้รางวัลตัวเอง การปฏิเสธสิ่งเร้าอื่นๆ เป็นต้น

  • 3.ปรับสิ่งแวดล้อม จะเป็นการแนะนำการปรับสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอ่านหนังสือทั้งการจัดโต๊ะ แสง เสียง และอื่นๆอีกมากมาย
  • 4.ลงมือทำเป็นการแนะนำเทคนิคการอ่านหนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ การฟัง(การอัดเสียงตนเองไว้ฟัง) การพูด(การพูดให้เพื่อนฟังหรือการติวให้เพื่อนนั้นเอง) และการอ่าน(อ่านจับใจความ รวมถึงวิธีการเขียนโน๊ตย่อ) โดยในขั้นตอนนี้มีเกมส์ที่ฝึกด้านความจำให้ทุกคนได้เล่นกันด้วย
  • 5.ผ่อนคลายตนเอง แนะนำวิธีการผ่อนคลายตนเอง เช่น การมองต้นไม้ การฟังเพลงช้าๆ การนับลมหายใจเข้าออก และในขั้นตอนนี้ มีกิจกรรมการผ่อนคลายด้วยเทคนิคการจินตนาการอีกด้วย โดยให้ทุกคนย้ายไปห้อง Multisensory เพื่อในกิจกรรมนี้


11.50 - 12.00 น. กิจกรรมสุดท้ายหลังจากกลับจากห้องMultisensory คือกิจกรรมเส้นทางสู่เป้าหมาย ให้ทุกคนนำกระดาษเส้นยาวๆที่แจกไว้ในตอนแรกมาต่อให้ถึงกระดาษโพสอิทของตนเองที่แปะไว้ข้างกำแพง ถ้าทุกคนทิ้งกระดาษนั้นไป ฉีกให้มันสั้นลง หรือขยำจนมันพังและขาด ก็จะไม่สามารถต่อให้ถึงกระดาษโพสอิทได้ โดยเปรียบเทียบว่า กระดาษโพสอิทคือเป้าหมายของเรา และกระดาษแผ่นยาวๆคือความรับผิดชอบที่เราต้องแบกรับมัน ถ้าเราโยนความรับผิดชอบทิ้งไปเพื่อให้ตนเองสบาย เราก็อาจจะไม่สามารถไปถึงเป้าหมายของเราได้
                 หลังจากจบกิจกรรมทั้งหมด ผู้เข้าร่วมทุกคนได้บอกว่า work shop ครั้งนี้สนุกและได้ประโยชน์ต่อตัวพวกเขาเป็นอย่างมาก บางอย่างที่รู้อยู่แล้ว แต่ไม่ได้ทำ และไม่ได้จัดการอย่างเป็นระบบ เมื่อมาเข้าร่วม work shop ครั้งนี้ ก็คาดว่าจะสามารถนำกลับไปเพื่อจัดระบบชีวิตตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


                พวกเราทั้ง 5 คน รู้สึกดีใจที่สามารถทำให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้ประโยชน์ในการมา work shop ครั้งนี้ อีกทั้งพวกเรายังได้ประสบการณ์ในการจัด work shop เป็นอย่างมาก และจะนำข้อผิดพลาดทั้งหมดมาพิจารณา หาทางแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อจัด work shop ในครั้งถัดไป


(ทั้งนี้ work shop ในครั้งถัดไปจะจัดขึ้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 โดยจะจัดที่ห้อง Auditorium และมีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษากิจกรรมบำบัดและกายภาพบำบัดทั้งหมดประมาณ 400 กว่าคน )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดศึกษาความเห็น (0)