ด่วน !!! วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ, มจร. เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาเอก ถึง ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ นี้เท่านั้น

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ เปิดรับสมัครบรรพชิตและคฤหัสถ์เข้าศึกษาในระดับ ปริญญาเอก (แบบ ๒.๑)

รูปแบบของหลักสูตร

  • หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑
  • สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
  • จำนวนหน่วยกิต : ๕๔ หน่วยกิต
  • ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ( พระพุทธศาสนา )

ชื่อย่อภาษาไทย : พธ.ด. ( พระพุทธศาสนา)

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

๑. เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในพระไตรปิฏกและคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้อง และสามารถบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน

๒. เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีศีลาจารวัตรงดงาม สามารถประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อแก้ปัญหาชีวิตตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

๓. เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์ มีความสามารถในการศึกษาวิจัยหลักพุทธธรรมในเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางพระพุทธศาสนา

หลักฐานการสมัคร

๑. ใบสมัคร

๒. สำเนาเอกสารการสำเร็จการศึกษา จำนวน ๒ ชุด

๓. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ชุด (ผู้สมัครชาวไทย)

๔. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๒ ชุด (ผู้สมัครชาวไทย)

๕. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือ ชื่อสกุล จำนวน ๑ ฉบับ (ผู้สมัครชาวไทย)

๖. สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน ๒ ชุด (ผู้สมัครชาวต่างชาติ)

๗. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป

๘. หัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะทำ (ไม่ต้องระบุชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์) จำนวน ๖ ชุด

๙. ค่าสมัคร ๑,๐๐๐ บาท

การรับเข้าศึกษา

รับผู้เข้าศึกษาที่เป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ขายใบสมัครและเปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

ติดต่อซื้อใบสมัครได้ที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ห้อง A๔๐๐, อาคารเรียนรวม โซน A ชั้น ๔ มจร. อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือที่ สำนักทะเบียนและวัดผล อาคารมจร. วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

กำหนดการสอบคัดเลือกและวิชาที่สอบคัดเลือก

๑ กันยายน ๒๕๕๗ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : (วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ห้อง A๔๐๐ อาคารเรียนรวม โซนA ชั้น ๔) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ หลักกิโลเมตรที่ ๕๕ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐

โทร : 035-248 000 ต่อ 8505 , 8502

อีเมล์ : [email protected]

เวปไซต์ : ibsc.mcu.ac.th

เฟสบุ๊ค :International Buddhist Studies College – official Page

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ, มจร.ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่ามีค่าใช่จ่ายปีละเท่าร และการเรียนการสอนรูปแบบใด ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

อยากทราบหลักสูตรและรายวิชาที่ต้องเรียน และการเทียบโอนรายวิชาจากหลักสูตรอื่น ๆ เช่น การวิจัย ฯลฯ มีหลักสูตรที่ทำวิจัยอย่างเดียวหรือไม่ ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

อาจารย์หายไปจากระบบนานมากๆครับ

ตามมาอ่านต่อ

หมายเลขบันทึก

576718

เขียน

23 Sep 2014 @ 21:54
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 3, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก