​KM วันละคำ : ๖๓๑. ใช้ KM พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Learning Organization

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ สกอ. ร่วมกันจัดหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูงและเชิญผมไปพูดเรื่อง การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ใช้เวลา ๓ ชั่วโมง

          จึงนำ narrated ppt มา ลปรรที่นี่ 

วิจารณ์ พานิช

๑๘ พ.ค. ๕๗

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • ขอบพระคุณครับ KM_LO ระยะนี้ ค่อนข้างเงียบ 
  • แต่ Mini_UKM ครั้งที่ ๙ จะจัดที่ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง 
  • การเรียนรู้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ ระหว่าง วันที่ ๒๓-๒๖ กรกฎาคม ครับ