​มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด เปิดโครงการอนุรักษ์ฯ ๕๗


มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด. เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าอาคาร ๓ นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งงานศูนย์อนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรมอีสาน ฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 


โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ สุวรรณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวถวายรายงานความว่าฮีตสิบสอง หมายถึงประเพณี ๑๒ เดือนที่เกี่ยวเนื่องกับหลักทางพุทธศาสนา ความเชื่อและการดํารงชีวิตทางเกษตรกรรมซึ่งชาวอีสาน ยึดถือปฏิบัติกัน มาแต่โบราณ มีแนวปฏิบัติแตกต่างกันไปในแต่ละเดือนเพื่อให้เกิดสิริมงคลในการดําเนินชีวิต เรียกอย่างท้องถิ่นว่างานบุญชาวอีสานให้ความสําคัญกับ ประเพณีฮีตสิบสองเป็นอย่างมากและยึดถือปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอนับเป็นเอกลักษณ์ของ ชาวอีสาน อย่างแท้จริง


คําว่า "ฮีตสิบสอง"มาจากคําว่า "ฮีต" อันหมายถึงจารีต การปฏิบัติที่สืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณี "สิบสอง"คือประเพณีที่ปฏิบัติตามเดือนทางจันทรคติทั้งสิบสองเดือน คองสิบสี่เป็นบทบัญญัติทางสังคมของชาวอีสานให้เป็นหลักปฏิบัติต่อกันสําหรับคนในสถานภาพต่าง ๆ มาแต่โบราณโดยใช้เป็นคําบอกเล่าขาน สืบต่อกันครั้ง ยังไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร "คองสิบสี่" มักเป็นคํา กล่าวควบคู่กับคําว่า ฮีตสิบสอง 


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการสร้างจิตสำนักความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑.เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

๒. เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่น ให้เยาวชนประชาชนได้เรียนรู้และร่วมกันอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป

๓. เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชนในการส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

๔. เพื่อให้คณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้ร่วมกับชุมชนจัดนิทรรศการประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่
ด้านงบประมาณ ได้รับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นครปฐม จำนวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท ในการจัดโครงการนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา พระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป จำนวน ๒,๐๐๐ คน สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในโครงการฯ ประกอบด้วย

๑. การแสดงจากชมรมหัตถศิลปะวิทยาการ มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด

๒. การจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมฮีตต่าง ๆ ทั้ง ๑๒ ฮีต
นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากนายอุทัยเทพ พรรคพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน พร้อมคณะผู้บริหาร และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนในเขตตำบลดงลานและใกล้เคียง ให้เกียรติเข้ารับในพิธีเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการด้วย.

ส่วนผลการประกวดการจัดนิทรรศการแสดงนิทรรศการ ประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่ มีดังนี้
๑. รางวัลชนะเลิศ เดือนยี่-บุญคูณลาน จัดแสดงโดย ชุมชนบ้านเหล่างิ้ว อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เดือนสิบสอง-บุญกฐิน จัดแสดงโดย วัดมิ่งเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เดือนสิบ-บุญข้าวสาก จัดแสดงโดย นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด

๔. รางวัลชมเชย เดือนหก-บุญบั้งไฟ จัดแสดงโดย ชุมชนบ้านบัว อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

๕. รางวัลชมเชย เดือนเก้า-บุญข้าวประดับดิน จัดแสดงโดย นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ดบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (1)

ขอบคุณที่ช่วยกันรณรงค์วัฒนธรรมประเพณีดีๆของท้องถิ่นเช่นนี้ค่ะ...