​มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ร้อยใจต้านภัยยาเสพติด


มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด. เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด รองศาสตราจารย์ศรชัย ท้าวมิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มมร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ร้อยใจต้านภัยยาเสพติด ซึ่ง มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดขึ้น


โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ สุวรรณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานความว่าในโอกาสที่ มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ร้อยใจต้านภัยยาเสพติดขึ้นในวันนี้โดยได้รับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นครปฐม และมีวัตถุประสงค์ ดังนี้


๑. เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

๒. เพื่อใช้เวลาว่างในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ให้รู้จักคำว่า รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ห่างไกลยาเสพติด
สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย

๑. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

๒. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

๓. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย

๔. วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ์กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ประเภทกีฬาที่แข่งขันมี ๔ ประเภท ได้แก่

๑. ฟุตบอล

๒. วอลเล่ย์บอล(ผสม)

๓. แชร์บอล(ผสม)

๔. เปตอง(ชาย-หญิง)
โดยแบ่งออกเป็น ๓ สี ประกอบด้วย

๑. สีส้ม

๒. สีฟ้า

๓. สีขาว
หลังจากที่แข่งขันกีฬาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีพิธีปิดการแข่งขัน การมอบรางวัลกีฬาแต่ละประเภท พิธีบายศรีสู่ขวัญ และร่วมรับประทานอาหารเย็น.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (1)

มาร่วมสนับสนุนการรณรงค์ เพื่อป้องกันพิษภัยร้ายแรงเช่นนี้ค่ะ