ประวัติโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล


ประวัติโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

ประวัติโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ตั้งอยู่เลขที่ 300 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-3429-7666 และ 0-2431-3619 -20 โทรสาร 0-2431-3621 www.psmschool.ac.th Email psms1998@gmail.com

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จัดตั้งโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ณ บริเวณพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 ปัจจุบันโรงเรียนได้มีการพัฒนาสามารถจัดการศึกษาได้มาตรฐาน คุณภาพสูง เป็นที่นิยมของผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป มีนักเรียนประสงค์จะเข้าเรียนเป็นจำนวนมากเกินกว่าที่จะรับได้ ประกอบกับโรงเรียนมีพื้นที่จำกัด ไม่สามารถขยายบริเวณได้อีก สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีกระแสพระดำริให้พิจารณาจัดตั้งโรงเรียนสาขาขึ้นใหม่อีก 1 แห่งบริเวณหมู่บ้านมหามงคล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อรองรับบุตรข้าราชบริพารที่พักอาศัย บริเวณหมู่บ้านมหามงคล และเด็กที่อยู่ในวัยเรียนทั่วไป พร้อมทั้งเป็นศูนย์ทดลองจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริ โดยสำนักพระราชวังได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินจำนวน 18 ไร่ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง และได้พระราชทานนามว่า “โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการประถม ศึกษาแห่งชาติ ได้จัดสรรงบประมาณ ปี 2540 และ ปี 2541 ให้สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม ในวงเงินงบประมาณ 20,093,000 บาท ดำเนินการถมดินปรับปรุงพื้นที่ 5,154,000 บาท สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 หลัง จำนวน 6 ห้องเรียน งบประมาณ 3,300,000 บาท อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 206/26 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 2,200,000 บาท ส้วมแบบ สปช. 602/26 จำนวน 2 หลัง งบประมาณ 534,000 บาท

โรงเรียนเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 สอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 จำนวน 35 คน ชั้นอนุบาล 2 จำนวน 35 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 46 คน รวม 3 ห้องเรียน จำนวน 116 คน โดยมีนางละออ วัฒนไพโรจน์ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก มีครู 7 คน โดยใช้อาคารเฉลิมพระเกียรติเป็นสถานที่เรียน และอาคารอเนกประสงค์จัดกิจกรรมและรับประทานอาหาร


ปีงบประมาณ 2542 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบพระตำหนักสวนกุหลาบ 4 ชั้น 20 ห้องเรียน บ้านพักครู 6 หน่วย และเสาธง เป็นเงิน 12,634,000 บาท และงบประมาณก่อสร้างรั้ว รอบโรงเรียนยาว 666 เมตร ซุ้มประตู หอพระ ถนนส่วนที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 234 เมตร 2 เลน และถนนส่วนที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 198 เมตร รวมงบประมาณ 9,228,200 บาท

ปี 2543 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบพระตำหนักสวนกุหลาบ หลังที่สอง 4 ชั้น 20 ห้องเรียน ขนาดพื้นที่กว้าง 9.40 เมตร ยาว 58.00 เมตร เป็นเงิน 9,900,000 บาท สร้างแล้วเสร็จ วันที่ 2 มีนาคม 2544 และได้รับงบประมาณ 100,000 บาท สร้างลานอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2544

ปีการศึกษา 2544 เปิดรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 เพิ่มเป็นจำนวน 6 ห้อง 180 คน ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 ห้องเรียน นักเรียน 240 คน

ปี 2549-2550 ได้รับงบประมาณ 15,800,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบพระตำหนักสวนกุหลาบ หลังที่สาม 4 ชั้น 10 ห้องเรียน พร้อมห้องประชุม ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เน็ต ห้องวิชาการ ห้องพยาบาล ห้องธุรการ และห้องผู้บริหาร

ปี 2551 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ (พระอารามหลวง) ได้ให้ความอนุเคราะห์งบประมาณในการปรับปรุงห้องสมุด และห้องทรงงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเงิน 1,450,000 บาท

พระพิพัฒนวิริยาภรณ์ (พ.ศ. 2556 พระราชวิริยาภรณ์ และ พ.ศ. 2558 พระเทพศาสนาภิบาล) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) ได้ให้ความอนุเคราะห์งบประมาณ ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา เป็นเงิน 100,000 บาท

เมื่ออาคารทั้งสามหลังสร้างเสร็จเรียบร้อย โรงเรียนได้เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานชื่ออาคารเรียนทั้งสามหลัง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนจังหวัดนครปฐม

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ขอให้สำนักราชเลขาธิการ นำความกราบบังคมทูลทราบฝ่า-ละอองพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออาคารเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล คือ อาคารสิรินธรรังสรรค์ อาคารเฉลิมขวัญปิยชาติ อาคารราชสุดาประสิทธิ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารเรียนทั้งสามหลัง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00 น.

ปีการศึกษา 2553 นายพิศาล อุดม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดสร้างป้ายโรงเรียนบริจาค เป็นเงิน 400,000 บาท

พระพิพัฒนวิริยาภรณ์ (พ.ศ. 2556 พระราชวิริยาภรณ์ และ พ.ศ. 2558 พระเทพศาสนาภิบาล) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) ได้ให้ความอนุเคราะห์งบประมาณ จัดซื้อสื่อห้องศูนย์การเรียนรู้ มัลติมิเดียร์ เป็นเงิน 200,000 บาท

พ.ศ. 2555 จัดสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยไม่ใช้งบทางราชการ โรงเรียนได้เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานชื่ออาคาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ขอให้สำนักราชเลขาธิการ นำความกราบบังคมทูลทราบฝ่า-ละอองพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออาคารสิรินธรวิทยพัฒน์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารสิรินธรวิทยพัฒน์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล วันที่ 2 ก.ค. 2557 เวลา 17.30 น. ในโอกาสนี้ทรงพระสุหร่ายพระหลวงพ่อทวด พระนามาภิไธย สธ รุ่นเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบที่โรงเรียนขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญอักษรพระนามาภิไธย และขอพระราชทานชื่อรุ่นพระบูชาหลวงพ่อทวด (อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/573400)

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

1. นางละออ วัฒนไพโรจน์ 18 พฤษภาคม 2541 - 30 กันยายน 2552 (วันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 25 พฤศจิกายน 2552 นายสุวิทย์ กฤตวิโรธน์ รองผู้อำนวยการ เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน)

2. นายวิเชียร รุ่งทวีชัย 26 พฤศจิกายน 2552 – ปัจจุบัน


ปัจจุบัน นายวิเชียร รุ่งทวีชัย ผู้อำนวยการวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน 3 คน ข้าราชการครู 45 คน พนักงานราชการ 5 คน ครูอัตราจ้าง 17 คน ครูชาวต่างชาติ 3 คน ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 คน นักเรียนระดับปฐมวัย 12 ห้อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 36 ห้อง


เรียบเรียงโดย นายธนสาร บัลลังก์ปัทมา พ.ศ. 2557

หมายเลขบันทึก: 564845เขียนเมื่อ 28 มีนาคม 2014 13:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 มกราคม 2016 07:55 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี