เช้า...

สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเสียงนาฬิกาปลุกประมาณตีสี่ ซึ่งปกติจะตื่นขึ้นมาได้เอง แต่งัวเงียลุกขึ้นมา อย่างอ่อนเพลีย แสดงว่าร่างกายเรานั้นมี toxin เยอะแน่เลย...ทำให้เกิดความอ่อนเพลีย และร่างกายล้า...เช้านี้จึงทำ Detox

...
ตอนนี้นั่งฟังเพลงบรรเลงควบคู่ไปด้วย พร้อมกับ "คำพูด" และ "บทสนทนา" ระหว่างเรากับพี่ทานก้องอยู่ในห้วงคำนึง...เกี่ยวกับเรื่องความเข้าใจแห่งจิต พี่ทานบอกว่า "เรา"..."เป็นคนฉลาด ช่างคิด ช่างสงสัย ถาม และหาคำตอบ..." และที่สำคัญ...พี่ทานเน้นว่า.."ดูเป็นความมีความสุข..."....ดูเป็นคนมีความสุขมากๆ จนคนอยู่ใกล้สัมผัสได้

เมื่อหันกลับมามองตนเอง พิจารณา และเพ่งไปแห่งจิต "ตน" ก็อาจเป็นได้ว่าตอนนี้ ทุกวันนี้เราไม่มีเรื่องอะไรต้องเครียด กังวล ปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ ตามครรลองแห่งชีวิตและวิถี พลังแห่ง "จิต" สามารถทำให้เรา...มีพลังงานมากมายในตัวตนที่สามารถดึงออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ อย่างมีศักยภาพ บางครั้งบางเรื่อง เล่าให้ใครฟัง...เขาอาจมองว่าเราเพี้ยน หรือบ้าไปแล้ว หรืออาจมีอาการหลงผิดเกิดขึ้นแห่งตัวตนหรือเปล่า...ดังนั้น บางครั้งจึงอาจนิ่งเงียบกับการไม่พูดและไม่บอกเล่าใดใด

...
อย่างเมื่อวานกับการสอบอารมณ์และจิต...ทำให้มองเห็นอารมณ์แห่งจิตตนเองแจ่มชัดขึ้น และยังคงต้องฝึกและเรียนรู้ต่อไป...ณ ตอนนี้ดึงพลังแห่งการพิจารณามาที่ฝ่าเท้า...พร้อมกับการออกวิ่ง อย่างรู้ตัวทั่วพร้อมกับการพิจารณา...