ประชุุมบุคลากร

วันจันทร์ที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เข้าร่วมประชุมบุคลากร กศน.อำเภอมหาราช  หลายเรื่อง

-แนะนำเจ้าหน้าที่ห้องสมุดคนใหม่  นางสาวนุชนาฎ  ภู่ระหงษ์

-รายงานความคืบหน้าของงานประกันคุณภาพ

-การคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับรางวัล

-การจัดทำแผนบูรณาการ

-การปฐมนิเทศนักศึกษา  ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖

-การสำรวจผู้ไม่รู้หนังสือ

-แผนการสอนนักศึกษา

-ศูนย์กาษาอาเซียน

-แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

-การทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

-การจ้างครูศูนย์การเรียนชุมชน

-การพัฒนากศน.ตำบล

-บ้านหนังสืออัจฉริยะ

-งานชุมนุมลูกเสือ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เอกอิลความเห็น (0)