อีสานวันละคำวันนี้ ขอเสนอคำว่า "โส" ซึ่งมีหลายความหมาย ดังนี้ โส ๑ ก. คุยกัน, สนทนากัน, พูดจาหารือกัน ตัวอย่างเช่น "มาโสกันแน" หมายความว่า มาพูดจาหารือกันหน่อย โส ๒ ก. ยอมเสี่ยง ตัวอย่างเช่น "ข่อยโสตาย" หมายความว่า ผมยอมตาย หรือ "ข่อยโสสุดแล่ว" หมายความว่า ผมยอมเสี่ยงจนถึงที่สุดแล้ว โสถิ่ม ก. หมดอาลัยตายอยาก,สิ้นอาลัยใยดี ตัวอย่างเช่น "ส่างมันกูโสถิ่มแล่ว" หมายความว่า ช่างมันเถอะผมหมดอาลัยตายอยากแล้ว โสแล่ว ว. ทอดอาลัยในชีวิต