กล่องส่งงา่นสาระ 11-12

ป้าเจี๊ยบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

นักศึกษาแจ้งการส่งงานบันทึกการเรียนรู้สาระที่ 11-12 ที่นี่ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน MTP5110ความเห็น (33)

ส่งงานสาระที่ 11 การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้

http://www.gotoknow.org/dashboard/home#/posts/544597

ส่งงานสาระที่ 12 การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม

http://www.gotoknow.org/dashboard/home#/posts/544599

ส่งงานสาระที่ 11 การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่ะ

 http://www.gotoknow.org/dashboard/home#/posts/544601

ส่งงานสาระที่ 12 การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม ค่ะ

 

 http://www.gotoknow.org/dashboard/home#/posts/544602

ส่งงานสาระที่ 11 การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้

http://www.gotoknow.org/dashboard/home#/posts/544741

ส่งงานสาระที่ 12 การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม

http://www.gotoknow.org/dashboard/home#/posts/544826

ส่งงานสาระที่ 11 การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้

http://www.gotoknow.org/posts/545253

ส่งงานสาระที่ 12 การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวมค่ะ

http://www.gotoknow.org/posts/545254

เขียนเมื่อ 

ส่งงานสาระที่ 11  การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้

http://www.gotoknow.org/dashboard/home#/posts/545512

ส่งงานสาระที่ 12 การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม

http://www.gotoknow.org/posts/545513

สมพงศ์ สินศาสตร์

ส่งงานสาระที่ 11 การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้

http://www.gotoknow.org/posts/545506

ส่งงานสาระที่ 12 การบูรณาการเรียนรู้แบบเรียนรวม

http://www.gotoknow.org/posts/545507

 

 

 

ส่งงานสาระที่ 11 การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้

http://www.gotoknow.org/posts/545764

ส่งงานสาระที่ 12 การบูรณาการเรียนรู้แบบเรียนรวม

http://www.gotoknow.org/posts/545771

เขียนเมื่อ 

การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้

http://www.gotoknow.org/posts/545806

การบูรณาการเรียนรู้แบบเรียนรวม

http://www.gotoknow.org/posts/545808

 

นายอิสระ   กีตา   56561804012

เขียนเมื่อ 

นาย มิติ โอชสานนท์ ส่งงานครับ

สาระที่ 11 การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
http://www.gotoknow.org/posts/545900 

สาระที่ 12 การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม
http://www.gotoknow.org/posts/545906 

ส่งงานสาระที่ 11 ครับ http://www.gotoknow.org/dashboard/home#/posts/546229

ส่งงานสาระที่ 12 ครับ http://www.gotoknow.org/dashboard/home#/posts/546230

ส่งงานสาระที่ 11 การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้

http://www.gotoknow.org/posts/546247

ส่งงานสาระที่ 12 การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม

http://www.gotoknow.org/posts/546248

ส่งงานสาระที่ 11 การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ นายอภิวัฒน์  โพธิ์น้อย 565561804031

http://www.gotoknow.org/posts/546757

สาระที่ 11 http://www.gotoknow.org/posts/547012

สาระที่ 12 http://www.gotoknow.org/posts/547018

เขียนเมื่อ 

สาระที่ 11 การเรียนการสอนแบบบูรณาการhttp://www.gotoknow.org/posts/548116

เขียนเมื่อ 

สาระที่ 12 การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวมhttp://www.gotoknow.org/posts/548117

เขียนเมื่อ 

สารที่ 11 การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ http://www.gotoknow.org/posts/548116

ส่งงานสาระที่ 11 การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้  

นายศรัณย์ กระแสร์สินธุ์ รหัสนักศึกษา 56561804013

http://www.gotoknow.org/posts/549260

ส่งงานสาระที่ 12 การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม

นายศรัณย์ กระแสร์สินธุ์ รหัสนักศึกษา 56561804013

http://www.gotoknow.org/posts/549264

เขียนเมื่อ 

ส่งงานสาระที่ 11 การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้  

นางสาวสิตาพัชร์  ห้องสวัสดิ์   56561804018

http://www.gotoknow.org/posts/549301

เขียนเมื่อ 

สิตาพัชร์  ห้องสวัสดิ์  56561804018

ส่งงานสาระที่ 12 การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม

http://www.gotoknow.org/posts/549302

เขียนเมื่อ 

สาระที่ 11 - http://www.gotoknow.org/posts/549499

สาระที่ 12 - http://www.gotoknow.org/posts/549500

สาระที่ 11 การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้

http://www.gotoknow.org/posts/549820

 

สาระที่ 12 การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม

http://www.gotoknow.org/posts/549825

สาระที่ 11 http://www.gotoknow.org/posts/549861

สาระที่ 12 http://www.gotoknow.org/posts/549863

เขียนเมื่อ 

http://www.gotoknow.org/posts/549874 สาระที่ ๑๑

http://www.gotoknow.org/posts/549875 สาระที่ ๑๒

http://www.gotoknow.org/posts/549895    สาระที่ 11  การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้

http://www.gotoknow.org/posts/549896     สาระที่ 12   การศึกษาแบบเรียนรวม

สาระที่ 11 การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้

http://www.gotoknow.org/posts/549933

นางสาวสุรางคณา  นิตยาวงศ์

สาระที่ 12 การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม

http://www.gotoknow.org/posts/549935

นางสาวสุรางคณา  นิตยาวงศ์

สาระที่ 11 การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวกนกวรรณ  โง้วศิลปศาสตร์   56561804030

http://www.gotoknow.org/posts/549963

สาระที่ 12 การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม

นางสาวกนกวรรณ  โง้วศิลปศาสตร์   56561804030

http://www.gotoknow.org/posts/549966

นาย อภิวัฒน์  โพธิ์น้อย 56561804031

สาระที่ 12 การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม

http://www.gotoknow.org/posts/550043