คำอธิบายรายวิชา

ป้าเจี๊ยบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วิชาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

ทฤษฎีหลักสูตร/ รูปแบบของหลักสูตร/ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร/ มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นและชั้นปีของหลักสูตร/ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น/ การประเมินผลหลักสูตร/ ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตร// ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน/ รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน/ การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ/ การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้/ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม/ เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้/ การจัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ/ หลักการใช้และผลิตสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้/ และการประเมินผลการเรียนรู้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน MTP5110ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้มานั่งเรียน ณ ตอนนี้ ขอบคุณท่านอ.ที่ประสานวิชาความเป็นครูให้มีการพัฒนามากขึ้นค่ะ