สรุปเทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม

kmสุโขทัย

สรุปเทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม

จากการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ  “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม”  มาปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพนั้น  ได้รวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดจากผู้ทรงคุณวุฒิของท้องถิ่นที่มีความเกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมและครูผู้สอนของวิทยาลัยในแต่ภาควิชา  ซึ่งมีเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรมในแต่ละบุคคล  แต่ละรายวิชาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่สอนและในการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยได้ใช้วิธีการนำเนื้อหาและเรื่องที่จะทำการสอนมาบูรณาการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันกับรายวิชา  ๘  กลุ่มสาระ รายวิชาปฏิบัติเอก  และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  นำเนื้อหามาเชื่อมโยงกันเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจในเนื้อหาที่ต้องการสอนได้อย่างรวดเร็ว  สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้  ซึ่งครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระ  แต่ละสาขาวิชาได้ใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม  ดังนี้

๑.  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา

  -ใช้การบูรณาการเนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใช้การเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์  สังคมและศิลปวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน  จัดกิจกรรมเสริมทักษะและความรู้ให้สอดคล้องกับบทเรียน  เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้น  เช่น  ในการสอนวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์  ครูผู้สอนก็สามารถสอนให้ผู้เรียน  พากย์โขน  และขับร้องเพลงไทยเดิมได้  สอนกาพย์เห่เรือเจ้าฟ้าธรรมาธิเบต  ซึ่งเป็นวิชาภาษาไทย  ก็ใช้วิธีการร้องกาพย์เห่เรือให้ผู้เรียนได้ฟัง  ฝึกให้ผู้เรียนได้ร้องกาพย์เห่เรือ  ให้ผู้เรียนศึกษาสภาพสังคม และภูมิศาสตร์จากบทเพลง  เช่น  สุโขทัยมีเพลงรำโทน  ซึ่งสุโขทัยเรียกว่ารำวงแบบ ผู้เรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  สังคม  การทำมาหากินทำไร่ไถนา 

  - ใช้การบูรณาการเนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์  โดยสอดแทรกเรื่องของนาฏศิลป์  ดนตรี  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เข้าไปในการเรียนการสอน  เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้มากขึ้น  เช่น  เรื่องของเสียง  คลื่นเสียง  การสร้างเครื่องดนตรี  เรื่องสรีระร่างกายกับการรำและการเล่นดนตรี  การทรงตัว 

  -ใช้การบูรณาการเนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  โดยใช้การแสดงนาฏกรรมลิเกเข้ามาเป็นเครื่องช่วยพัฒนาการเรียนการสอนสอน  โดยเฉพาะในการสอนวรรณคดี  เพราะลิเกมีเนื้อหาง่าย  ไม่มีแบบแผนที่ตายตัว  มีทั้งศิลปะการร้องและการร่ายรำ  ทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ง่าย  นอกจากใช้การแสดงลิเกมาพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยได้แล้ว  ยังนำลิเกมาจัดกิจกรรมการสอนซึ่งอาจนำไปใช้ได้หลายวิชา  เช่น  พลานามัย  สังคมศึกษา  หรือแม้แต่กิจกรรมนอกหลักสูตร หรือกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ชม  โดยเฉพาะกิจกรรมพิเศษ  วันสุนทรภู่  วันวิทยาศาสตร์  วันกฎหมายไทย  ตลอดจนวันสำคัญอื่น ๆ อีก 

๒.  ภาควิชาการศึกษาทั่วไป

กลุ่มสาระภาษาไทย   

-ให้ผู้เรียนเขียนบรรยายท่ารำให้ถูกต้องเพื่อฝึกการเขียนบรรยาย

-จัดการแสดงละครในเรื่องที่เรียน

-เขียนบทละคร

-วิเคราะห์ลักษณะตัวละคร

  กลุ่มสาระสังคมศึกษา   ศาสนา  และวัฒนธรรม

  -ให้ผู้เรียนศึกษาวัฒนธรรมชุมชน

    -ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบโครงงาน

  -ศึกษาประวัติศาสตร์จากบทเพลง

  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

  -บูรณาการการเรียนการสอนเรื่องแสง  สี  เสียงเข้ากับการแสดงแสงสีเสียง  โดยให้

ผู้เรียนนำเสนอในรูปแบบการทำรายงานและโครงงาน

  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

  -บูรณาการเนื้อหาที่ต้องการทำการเรียนการสอนกับคำศัพท์เกี่ยวกับวิชาปฏิบัติเอก 

เช่น  คำศัพท์ด้านเครื่องดนตรี  ด้านนาฏยศัพท์  และการใช้บทสนทนากับชาวต่างประเทศเรื่องศิลปวัฒนธรรมสุโขทัย

  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

  -ให้ผู้เรียนทำโครงงาน  เพราะการทำโครงงานนั้นสามารถใช้ได้กับทุกวิชาและการทำโครงงานจะทำให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

-บูรณาการเนื้อหากับวิชานาฏศิลป์  เช่น  การจัดเวทีการแสดง  การคำนวณที่นั่งผู้

เข้าชมการแสดง  และค่าใช้จ่ายในการจัดการแสดง  เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

-บูรณาการกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชื่อมโยงกับกับวิชาปฏิบัติเอกโดยให้

ผู้เรียนนำเสนอศิลปวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยี  เช่น ทำวีดีโอแนะนำจังหวัด  ทำสื่อการสอนเกี่ยวกับ นาฏศิลป-ดนตรี  ทำแผ่นผับ  ทำเว็บไซด์นาฏศิลป-ดนตรี  เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงเกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้มากขึ้นและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

๒.  ภาควิชานาฏศิลป์ 

  สาขานาฏศิลป์

-ใช้วิธีเน้นการบูรณาการร่วม  ๘  กลุ่มสาระ  เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเรียน

การสอนโดยแยกเนื้อหาให้เหมาะสม  ใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน  เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์มาใช้ ในการเรียนการสอน  เช่น  วิเคราะห์กระบวนท่ารำ  การนำเสนอการแสดง  เป็นต้น 

-ใช้วิธีบูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชาต่าง ๆ โดยนำความรู้จากวิชาต่าง ๆ  มา

โยงสัมพันธ์กับเรื่องที่จะสอน  เช่น 

บูรณาการกับวิชาศิลปะ  โดยการนำวัสดุเหลือใช้มาตกแต่งการแต่งกายละคร 

วาดภาพและระบายสีตัวละคร 

บูรณาการกับวิชาภาษาไทย ในเรื่องการแปลความหมายของเนื้อร้อง  การ

เขียนบทเพลง  การเขียนเล่าเรื่อง  การแปลความหมายคำศัพท์ชั้นสูง 

บูรณาการกับวิชาสังคมและประวัติศาสตร์  ในเนื้อหาเพลงปลุกใจ  เพื่อให้

ผู้เรียนได้ทราบถึงสภาพสังคมและประวัติศาสตร์ในยุคนั้น ๆ 

บูรณาการวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ  ในเรื่องประวัติชุดการแสดง  ลักษณะของ

ตัวละครแต่ละตัว 

บูรณาการกับดนตรี  ในเรื่องจังหวะเพลงและการนับจังหวะ  การฝึก 

ร้องเพลงชุดการแสดงที่มีเนื้อร้องและจังหวะให้ถูกต้อง

-ใช้กระบวนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการได้เห็นของจริง  เพื่อให้ผู้เรียนนำมา

ประยุกต์ใช้ได้ถูกต้องและเรียนรู้ได้เร็ว  เช่น  ผู้สอนสอนเรื่องระบำสัตว์  จึงให้ผู้เรียนสังเกตพฤติกรรมของสัตว์  หรือให้ผู้เรียนชมตัวละครและนักแสดงที่ชื่นชอบและนำมาปฏิบัติตาม  หรือให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องเครื่องแต่งกายของชุดการแสดงแต่ละชุดจากเครื่องแต่งกายจริง  หรือเรียนรู้การเก็บการบำรุงรักษาเครื่องแต่งการ  เป็นต้น

-ใช้การตั้งคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้คิดนอกกรอบ

-ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสอน

  สาขาโขน

  -ใช้กระบวนการการคิดวิเคราะห์โดยให้ผู้เรียนวิเคราะห์คำพากย์  บทร้อง

  -ให้ผู้เรียนศึกษาเชิงเปรียบเทียบโดยศึกษาวัฒนธรรมในปัจจุบันแล้วนำมาเปรียบเทียบกับการแสดง  เช่น  วัฒนธรรมการทำความเคารพผู้ที่มียศศักดิ์ในปัจจุบันมาเปรียบเทียบกับการทำความเคารพของตัวแสดงโขนแต่ละตัว  ตลอดจนการใช้เพลงตามยศศักดิ์

-ใช้กระบวนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการได้เห็นของจริง  เพื่อให้ผู้เรียนนำมา

ประยุกต์ใช้ได้ถูกต้องและเรียนรู้ได้เร็ว  เช่น  ให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องเครื่องแต่งกายของตัวโขนแต่ละตัว

-ใช้วิธีบูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชาต่าง ๆ โดยนำความรู้จากวิชาต่าง ๆ  มา

โยงสัมพันธ์กับเรื่องที่จะสอน  เช่น  บูรณาการกับวิชาภาษาไทย  และวิชาภาษาอังกฤษในเรื่องการแปลความหมายของภาษานาฏศิลป์

  -ใช้วิธีการจัดกิจกรรมกลุ่มรวมทุกระดับชั้น  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง  โดยให้นักเรียนเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ  เลือกทำเรื่องที่ตนเองสนใจ  และจัดให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนนำเสนอด้านการแสดง  นอกจากนั้นควรใช้สื่อวีดิทัศน์มาประยุกต์ใช้ในการเรียน  การสอนทำให้นักเรียนได้คิด  และรู้จักใช้สื่อได้ถูกต้อง

-ใช้วิธีบูรณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบัติราชการพิเศษ

  -ใช้สื่อวีดิทัศน์การแสดงโขนให้ผู้เรียนได้ศึกษา

๓.  ภาควิชาดุริยางคศิลป์ 

  สาขาปี่พาทย์

-ใช้วิธีบูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชาต่าง ๆ โดยนำความรู้จากวิชาต่าง ๆ  มา

โยงสัมพันธ์กับเรื่องที่จะสอน  เช่น 

บูรณาการกับวิชาทฤษฎี  ซึ่งในการเรียนการสอนเพลงแต่ละเพลงก็จะสอน

เรื่องโครงสร้างของเพลง  เรื่องระดับเสียงของเพลง  ควบคู่กันไปกับการปฏิบัติ 

บูรณาการกับวิชาภาษาไทย  โดยเปรียบเทียบสัมผัสสระและตัวอักษรของ

กลอนแปดกับการสัมผัสเสียงของวรรคเพลง 

บูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์  ในเรื่องการแบ่งวรรคเพลง  การกระจาย 

ตัวโน้ต  การแบ่งห้องโน้ต 

บูรณาการการกับวิชาคีตศิลป์ไทย  โดยให้ผู้เรียนได้รู้จักทำนองร้องเพื่อ

สะดวกในการฝึกบรรเลงรับร้องส่งร้อง 

-ใช้วิธีบูรณาการกระบวนการสอนกับสถานการณ์จริงเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์

และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้  เช่น  การพัฒนาฝีมือผู้เรียนโดยการต่อเพลงเดี่ยว  ฝึกการแปลทำนองหลัก  และในส่วนของผู้เรียนที่เรียนปี่  ครูผู้สอนจะใช้วิธีให้ผู้เรียนได้รู้เรียนทางฆ้อง  รู้จังหวะก่อนที่จะเริ่มเรียนปี่  และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติราชการพิเศษ

-ใช้วิธีการตั้งคำถามกระตุ้นความคิด  เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์

-ใช้สื่อกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว  เช่น  ให้ผู้เรียนฟังซีดีเพลงเพื่อ

ศึกษาวิธีการบรรเลง  ฟังซีดีเพลงเพื่อช่วยในการจำ

-ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับดนตรี-นาฏศิลป์อย่างสม่ำเสมอ

-ให้ผู้เรียนฝึกการสืบค้นข้อมูลด้านดนตรีไทยด้วยตนเอง  เพื่อให้เกิดองค์ความรู้จาก

การสืบค้นข้อมูล 

  สาขาเครื่องสาย

-ใช้วิธีบูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชาต่าง ๆ โดยนำความรู้จากวิชาต่าง ๆ  มา

โยงสัมพันธ์กับเรื่องที่จะสอน  เช่น 

บูรณาการวิชาปฏิบัติเอกกับวิชาทฤษฎี  โดยให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องโครงสร้าง

ของเพลง  วรรคเพลง  ทำนองเพลง  จังหวะหน้าทับ 

บูรณาการวิชาประวัติศาสตร์  โดยให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 

เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากประวัติเพลง 

บูรณาการกับวิชานาฏศิลปะ  โดยให้ผู้เรียนฝึกบรรเลงประกอบการแสดง

บูรณาการกับปี่พาทย์  โดยให้ผู้เรียนได้รู้จักทางฆ้อง  เพื่อให้ผู้เรียนเกิด

ความคุ้นเคยในเวลาบรรเลงรวมวง 

บูรณาการกับวิชาสังคม  เช่น  ให้ผู้เรียนศึกษาว่าเพลงตับวิวาห์พระสมุทรมี

ความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต  ประเพณีและวัฒนธรรมอย่างไร

-ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำกิจกรรมด้านนาฏศิลป์ดนตรี  เช่น  การร้องส่งกับวงปี่พาทย์ 

เครื่องสาย  ตลอดจนฝึกซ้อมการร้องประกอบการแสดง 

  -ใช้วิธีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการทำรายงาน  เช่น  เรียนเรื่องระบำสุโขทัย  โดยกำหนดให้ผู้เรียนจะต้องศึกษาถึงบริบทที่เกี่ยวข้อง  เช่น  พื้นที่  สังคม  อาชีพ  ภาษา  วัฒนธรรม  ฯลฯ

  -พัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนทำโครงงาน  โดยบูรณาการสิ่งที่  ได้เรียนรู้เกิดเป็นชิ้นงาน  และใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยในการเรียนการสอน

สาขาคีตศิลป์ไทย

-ใช้วิธีบูรณาการการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติเอกกับวิชาภาษาไทย  เช่น  นำหลัก

ภาษา  หลักการสัมผัสของกลอนมาใช้ในการศึกษาบทร้อง

-ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำกิจกรรมด้านนาฏศิลป์-ดนตรี  เช่น  การร้องส่งกับวงปี่พาทย์ 

เครื่องสาย  ตลอดจนฝึกซ้อมการร้องประกอบการแสดง 

สาขาดนตรีสากล

-ใช้วิธีบูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชาต่าง ๆ โดยนำความรู้จากวิชาต่าง ๆ  มา

โยงสัมพันธ์กับเรื่องที่จะสอน  เช่น 

บูรณาการวิชาปฏิบัติเอกกับวิชาคณิตศาสตร์  ในเรื่องการบันทึกโน้ต  การ

กระจายตัวโน้ต

 บูรณาการกับวิชาทฤษฎี  เรื่องเครื่องดนตรี  ความแตกต่างของเสียง 

บูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่องการเปลี่ยนระดับ

-ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้วิธีบูรณาการการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เช่น  บันทึกโน้ตเพลงผลงาน

สร้างสรรค์ของวิทยาลัย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน http://www.gotoknow.org/blog/sukhothai-km

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการเรียนการสอน

หมายเลขบันทึก: 538896, เขียน: 11 Jun 2013 @ 10:14 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)