ครู ศรช.ลาคลอด, เกณฑ์จ่ายค่าประเมินภาคประสบการณ์, ไม่มีผู้ไม่รู้หนังสือ ครูอาสาฯรับผิดชอบ กศ.ขั้นพื้นฐานกี่คน, พนักงานราชการค้ำประกันสัญญาจ้างครู ศรช., จะเลือกรับบำนาญสูตรไหนดี, ทำวิจัยชุมชน, เข้าบ้าน NF, ใครประกาศตั้ง ศรช., รบ.ภาษาอังกฤษ

 

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  10  เรื่องดังนี้


         1. วันที่ 6 มิ.ย.56 คุณกิตติมา ครู กศน.ตำบล กศน.อ.เขาสวนกวาง ถามในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ ว่า  ใครมีอำนาจในการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน

             ผมตอบว่า
             - ถ้าเป็นศูนย์การเรียนชุมชนระดับชุมชน ( หมู่บ้าน หรือ ชุมชนในเขตเทศบาล/กทม. ฯลฯ ) ประกาศจัดตั้งโดย กศน.อำเภอ/เขต ตามระเบียบข้อ 6 (1)  สามารถจัดตั้งได้ทุกชุมชน ตามความพร้อม
             - ถ้าเป็นศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบล  ( มีตำบลละแห่งเดียว ปัจจุบันเปลี่ยนไปตั้งเป็น กศน.ตำบลแทน ) ประกาศจัดตั้งโดย ผวจ.ตามระเบียบข้อ 6 (2)
             ดูระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยศูนย์การเรียนชุมชน พ.ศ. 2552 ที่ http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca80/%ca80-2g-2552-a0001.pdf


       
 2. วันที่ 7 มิ.ย.56 ผมไปประชุมที่ สนง.กศน.จ.พระนครศรีอยุธยา แทน ผอ.กศน.อ.ผักไห่ ( ผอ.ไปอบรมลูกเสือ ) เรื่องปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจ้างครู ศรช. 

             ตามที่ สนง.กศน.มีนโยบายให้มีครู ศรช.ปฏิบัติงานในพื้นที่ กศน.ตำบลให้เต็มจำนวน  และ สนง.กศน.จ.อย.ประกาศรับสมัครคัดเลือกครู ศรช. ( ต้องการ 52 คน ) ไว้แล้วนั้น  แต่เนื่องจากไม่ได้รับเงินอุดหนุนเพิ่ม ( กลับลดในภาค 1/56 ลง 18 %  จะต้องถึงกับให้ครู กศน.คุมสอบปลายภาคเองโดยไม่เบิกค่าตอบแทนแล้ว )  จึงต้องประชุมเพื่อให้แต่ละอำเภอระบุว่ามีเงินจ้างได้เท่าไร จะได้เรียกตัวมาทำสัญญาเท่านั้น
            ผลการประชุมคือ จะเรียกตัวรวม 32 คน  บางคนจะได้รับเงินเดือนเต็ม 11,680 บาท บางคนจะได้เงินตามรายหัวนักศึกษา หัวละ 150 บาท
            สำหรับ กศน.อ.ผักไห่ มีนักศึกษาภาค 1/56 เกินโควต้าครู กศน.ตำบลและครู ศรช.เก่า อยู่ 120 คน  ( ภาคเรียนนี้จะไม่เหลือนักศึกษาไว้ให้ครูอาสาฯรับผิดชอบ )  จึงให้เรียกตัว 2 คน  รับผิดชอบนักศึกษาคนละ 60 คน  รับเงินเดือนคนละ 9,000 บาท

            นอกจากนี้มีการประชุมเรื่องอื่น เช่นเรื่องการรับสมัคร จบ ม.6 ใน 8 เดือน ที่ให้ขยายเวลารับสมัครถึง 14 มิ.ย.56  ซึ่ง จ.อย. รับสมัครได้จำนวนรองบ๋วย ( 6 % )  ในขณะที่มีหลายจังหวัดรับได้เกินเป้า ( เกิน 100 % หรือเกินตำบลละ 18 คน )  จ.อย.จึงต้องทำทุกวิธีให้ได้ผู้สมัคร รุ่น 1+2/56 ได้ตามเป้า


         3. ในระหว่างการประชุมตามข้อ 2. นั้น มีการพูดกันว่า  ที่สำนักงาน กศน.กำหนดบทบาทภารกิจให้ครูอาสาฯสอนผู้ไม่รู้หนังสือไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ 35 คน ถ้าผู้ไม่รู้หนังสือมีไม่ถึงเกณฑ์ ให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย นั้น  จะต้องรับผิดชอบระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย กี่คน

             เรื่องนี้  มีคำตอบชัดเจนอยู่แล้ว ในหนังสือสำนักงาน กศน. ที่ ศธ 0210.04/4162 เรื่องบทบาทภารกิจของครูอาสาสมัคร กศน. ลงวันที่ 14 พ.ย.56  ข้อ 1  ที่กำหนดว่า  ให้ครูอาสาฯสอนผู้ไม่รู้หนังสือไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ 35 คน ถ้าผู้ไม่รู้หนังสือมีไม่ถึงเกณฑ์ ให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย   60  คน
             ( ในทางปฏิบัติ ถ้าสอนผู้ไม่รู้หนังสือด้วย แต่ไม่ครบ 35 คน ให้สอน กศ.ขั้นพื้นฐาน แทนในอัตราผู้ไม่รู้หนังสือ 1 คน ต่อ กศ.ขั้นพื้นฐาน 2 คน  เช่น สอนผู้ไม่รู้หนังสือ 11 คน ขาด 24 คน แทนด้วย สอน กศ.ขั้นพื้นฐาน 48 คน เป็นต้น  ทั้งนี้เพราะการสอนผู้ไม่รู้หนังสือยากกว่า เนื่องจากต้องสอนเป็นรายบุคคล และหลักสูตร 200 ชั่วโมง )

 

 

         4. วันเสาร์ที่ 8 มิ.ย.56 คุณ “วินโด้ คร๊าบ” กศน.ป่าคา ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า  ครู ศรช.ลาคลอดได้กี่เดือน

             ผมตอบว่า   ตอบบ่อยแล้ว  กรมบัญชีกลางบอกว่า ครู ศรช. ไม่ใช่ลูกจ้างชั่วคราว ( ไม่ได้รับค่าจ้าง แต่ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าสอนเหมาจ่าย ) จึงไม่มีสิทธิการลาอย่างลูกจ้างชั่วคราว แต่ให้เป็นไปตามข้อสัญญา ( หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0527.6/30738 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2544 เรื่องขอหารือการเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราว  โดย กศน.ส่งหนังสือกรมบัญชีกลางฉบับนี้มาให้หัวหน้าสถานศึกษาที่เป็นสำนักผู้เบิกทุกแห่ง ตามหนังสือกรมการศึกษานอกโรงเรียน ที่ ศธ 0402/ 4676 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2544 ) 
             และ กลุ่มงานคลัง สำนักงาน กศน. ยังตีพิมพ์หนังสือ “ตอบคำถามเกี่ยวกับงานคลังสำหรับ กศน.อำเภอ” เมื่อเดือนตุลาคม 2551 ไว้ในหน้า 63 ว่า
             “ข้อ 17. ถามว่า ครูศูนย์การเรียนมีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับเงินเดือน/ค่าตอบแทนหรือไม่อย่างไร
              กลุ่มงานคลังตอบว่า  ครู ศรช.ไม่ถือเป็นลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างส่วนราชการ พ.ศ.2526  จึงไม่มีสิทธิลา แต่สามารถหยุดงานกรณีคลอดโดยใช้สิทธิเบิกเงินสงเคราะห์การหยุดงานทดแทน จากสำนักงานประกันสังคมได้”

 
        5. คืนวันเดียวกัน ( 8 มิ.ย.) คุณกมนทรรศน์ พลายสูงเนิน ผู้สอบได้เป็นครู ศรช. จ.พระนครศรีอยุธยา ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า  พนักงานราชการค้ำประกันครู ศรช.เข้าทำงานได้ไหม

            ผมตอบว่า   พนักงานราชการค้ำประกันไม่ได้  ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู พนักงานเทศบาล พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่อยู่ในระดับปฏิบัติการ หรือเทียบเท่าระดับปฏิบัติการขึ้นไป


         6. วันอาทิตย์ที่ 9 มิ.ย.56 ครูที่ปรึกษา จบ ม.6 ใน 8 เดือน ให้ผมไปพูดเรื่องการทำแฟ้มประสบการณ์ ที่กลุ่มเทียบระดับฯจบ ม.6 ใน 8 เดือน  ( ผมพูดถึงเรื่องการทำวิจัยชุมชนด้วย ว่า ให้ทำก่อนสอบครั้งที่ 2 เพราะต้องใช้เวลา และให้ทำเป็นกลุ่มตำบล ผู้ที่อยู่ตำบลเดียวกันให้รวมทำวิจัยชุมชนเรื่องเดียว เรื่องละ 2-4 คน  ตำบลใดมีคนเดียวให้รวมกับตำบลอื่น )


       
 7. วันเดียวกัน ( 9 มิ.ย.) คุณ “Pimlada Tunponpipatkun” ถามในหน้าเฟซบุ๊คผม ว่า  ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินภาคประสบการณ์ ( จบ ม.6 ใน 8 เดือน )  จ่ายยังไง

             เบิกจ่ายเป็นรายวิชา ๆ ละ ไม่เกิน 100 บาทต่อกรรมการประเมิน 1 คน ต่อผู้เข้าเทียบระดับการศึกษา 1 คน ต่อการประเมิน 1 ครั้ง   ถ้าเป็นการประเมินด้วยข้อสอบอัตนัย เบิกจ่ายเป็นค่าตรวจกระดาษคำตอบอัตนัยของกรรมการ ข้อละไม่เกิน 10 บาท   โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ

 

 

         8. วันที่ 10 มิ.ย.56 คุณธงไชย กศน.อ.ตากฟ้า ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ( ถามต่อจากสัปดาห์ก่อน ) ว่า  ใบระเบียนภาษาอังกฤษ หลักสูตร 2544 ไม่พิมพ์ชื่ออำเภอ จังหวัด ของสถานศึกษา  จะทำยังไง

             ผมตอบว่า   แสดงว่า ยังไม่กรอกชื่ออำเภอ(ภาษาอังกฤษ) จังหวัด(ภาษาอังกฤษ) ในตารางรหัส ที่เมนู 3 -1  ( ตารางรหัส - ศูนย์กศน. )


         9. วันเดียวกัน ( 10 มิ.ย.) สำนักงาน กศน.ได้นำแผ่นพับเรื่อง “จะเลือกรับบำนาญสูตรไหนดี” มาเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงาน กศน.  ซึ่ง พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฉบับใหม่ใกล้จะมีผลบังคับใช้แล้ว  มีกำหนดแล้วว่าผู้ที่จะขอเปลี่ยนสูตรรับบำนาญ ให้ยื่นเรื่องตั้งแต่วันถัดจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับ ถึง ภายในวันที่ 30 ก.ย.57 เท่านั้น  โดยมีสูตรการรับบำนาญให้เลือก 2 สูตร คือสูตรสมาชิก กบข. กับ สูตรดั้งเดิม ( พรบ.2494 )  นอกจากจะเปลี่ยนจากสูตรสมาชิก กบข. เป็นสูตรดั้งเดิมได้แล้ว ข้าราชการเก่าที่เดิมไม่ได้เข้า กบข. ก็มีสิทธิ์เปลี่ยนมาเข้าสูตรสมาชิก กบข.ในครั้งนี้ได้ด้วย
            ผู้มีสิทธิ์เปลี่ยน มี 3 กลุ่ม  ( ขรก.ใหม่ที่เพิ่งบรรจุหลัง มี.ค.40 ไม่ต้องเสียเวลาคิด-ตัดสินใจ เพราะไม่มีสิทธิ์ )  คือ
            - ขรก.ที่เป็นสมาชิก กบข.ก่อนวันที่ 27 มี.ค.40
            - ขรก.บำนาญ ที่เคยเป็นสมาชิก กบข.ก่อนวันที่ 27 มี.ค.40  ( รับบำนาญสูตรสมาชิก กบข.แล้ว ก็เปลี่ยนได้ด้วย )
            - ขรก.ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข.

            จะตัดสินใจเปลี่ยนดีหรือไม่  มีแนวทางคร่าว ๆ ว่า  ผู้ที่ควรขอเปลี่ยนไปใช้สูตรดั้งเดิม เพื่อให้ได้บำนาญมากกว่า คือ
            1)  ผู้ที่มีอายุราชการมากกว่า 35 ปี
            2)  ผู้ที่มีอายุตัวนับถึงวันเข้า กบข. มากกว่า 40 ปี  ( ขรก.เก่า จะเข้า กบข.ในปี 2540  จึงควรเป็นผู้ที่เกิดก่อนปี 2500 )
            3)  ถ้าเป็น ขรก.บำนาญอยู่แล้ว  เป็นผู้ที่รับบำนาญไปแล้วมากกว่า 10 ปี
            4)  มีสุขภาพแข็งแรง
            ( ผู้ที่ยื่นขอเปลี่ยนไปใช้สูตรดั้งเดิม จะได้รับเงินสะสมและดอกผลของเงินสะสมคืน ตั้งแต่ 1 ต.ค.57  แต่เงินประเดิม+เงินชดเชย+เงินสมทบ พร้อมดอกผลของเงินนี้ จะถูกตัดไปเลย   ขรก.บำนาญที่รับบำนาญสูตรสมาชิก กบข.แล้ว ถ้าขอเปลี่ยนเป็นสูตรดั้งเดิม ก็ต้องส่งคืนเงินประเดิม+เงินชดเชย+เงินสมทบ )

           อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยอื่นอีก  ควรตัดสินใจโดยใช้วิธี คำนวณทั้งสูตรสมาชิก กบข. และสูตรดั้งเดิม ว่าสูตรใดได้บำนาญมากกว่า ก็เลือกสูตรนั้น   ดูรายละเอียดและสูตรการคำนวณทั้ง 2 สูตรได้ที่  http://203.172.142.88/webnfe/attachments/32673_File0014.PDF  


        10. วันที่ 11 มิ.ย.56 การแข่งขันสุดยอด กศน. รอบคัดเลือกเป็นตัวแทนของ ภาคใต้  ผลการแข่งขัน 3 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบเพื่อไปแข่งขันชิงชนะเลิศระดับประเทศ  คือ
              1)  NF27 ปัตตานี ( อ.ทุ่งยางแดง )  Disini langkasuka ( ดีซีนี ลังกาสุกะ )
              2)  NF28 ชุมพร  ( อ.หลังสวน )  "แสงหิ่งห้อย"
              3)  NF30 นครศรีธรรมราช ( อ.เมือง )  นาฏยลีลา มโนราห์ร่วมสมัย

             ขณะนี้การแข่งขันรอบคัดเลือก เหลือเพียงภาคเดียวคือ กรุงเทพมหานคร  ถ้าได้ครบทั้ง 6 ภาค ๆ ละ 3 ทีม แล้ว จะให้ทั้ง 18 ทีม เข้าบ้าน NF ( ข้อมูลจากท่าน ผชช.กนกพรรณ ) ในวันที่ 1-4 กค 56 ณ สีดารีสอร์ท นครนายก  โดยวิทยากรมืออาชีพ จะมาเป็นเทรนเนอร์ ฝึกเทคนิคการร้อง เล่น เต้น แสดง เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านต่างๆให้ดียิ่งขึ้น  เตรียมพร้อมชิงชัยระดับประเทศ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำงานของ เอกชัย กศน. อ. ผักไห่ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์เอกชัยสำหรับสาระความรู้ที่นำมาแลกเปลี่ยนค่ะ

ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะอาจารย์ ขออนุญาตตอบคำถามข้อคิดของ pope ค่ะ คำศัพท์ในศาสนาบางทีก็แปลได้หลายความหมายค่ะ บางทีก็ไม่ได้แปลตามตัวอักษรเท่านั้นค่ะท่าน

ครับ ขอบคุณมากครับ

หมายเลขบันทึก

538893

เขียน

11 Jun 2013 @ 09:49
()

แก้ไข

27 Aug 2013 @ 09:04
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 3, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก