เผยแพร่รายงานวิจัย

Kroonut


ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาหนังสืออีเล็กทรอนิกส์(e-book) เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้วิจัย นายณัฐวุฒิ ศิลาโชติ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

ปีที่วิจัยสำเร็จ 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาหนังสืออีเล็กทรอนิกส์(e-book) เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนได้รับการสอนโดยใช้หนังสืออีเล็กทรอนิกส์(e-book) เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ กับหลังการได้รับการสอนโดยใช้หนังสืออีเล็กทรอนิกส์(e-book) เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสืออีเล็กทรอนิกส์(e-book) เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน จำนวน 13 คน ได้มาโดยการกำหนดแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หนังสืออีเล็กทรอนิกส์(e-book) เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออีเล็กทรอนิกส์(e-book) เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย() ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่า t (t-test Dependent) และ การหาประสิทธิภาพ โดยใช้สูตร E 1/E2

ผลการวิจัย พบว่า

1.หนังสืออีเล็กทรอนิกส์(e-book) เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.40/81.83 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

2.นักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออีเล็กทรอนิกส์(e-book) เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสืออีเล็กทรอนิกส์(e-book) เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ( =4.39, S.D.=0.31)บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เผยแพร่ผลงานครู

คำสำคัญ (Tags)#งานวิจัย#e-book#หนังสืออีเล็กทรอนิกส์#สื่อและนวัตกรรม

หมายเลขบันทึก: 533379, เขียน: 20 Apr 2013 @ 08:38 (), แก้ไข: 11 Jan 2017 @ 00:05 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)