ชื่อเรื่องวิจัย             การพัฒนาหนังสืออีเล็กทรอนิกส์(e-book)  เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์

                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

                              สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้วิจัย               นายณัฐวุฒิ  ศิลาโชติ

ตำแหน่ง                 ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อสถานศึกษา      โรงเรียนบ้านวังชะโอน ตำบลบึงสามัคคี  อำเภอบึงสามัคคี

                               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

ปีที่วิจัยสำเร็จ       ปีการศึกษา 2553

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาหนังสืออีเล็กทรอนิกส์(e-book) เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนได้รับการสอนโดยใช้หนังสืออีเล็กทรอนิกส์(e-book)  เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ กับหลังการได้รับการสอนโดยใช้หนังสืออีเล็กทรอนิกส์(e-book) เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสืออีเล็กทรอนิกส์(e-book) เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง จำนวน 13 คน  ได้มาโดยการกำหนดแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หนังสืออีเล็กทรอนิกส์(e-book) เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออีเล็กทรอนิกส์(e-book) เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย() ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่า t (t-test Dependent) และ การหาประสิทธิภาพ โดยใช้สูตร  E1/E2

          ผลการวิจัย พบว่า 

                 1.หนังสืออีเล็กทรอนิกส์(e-book) เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.40/81.83  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

                  2.นักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออีเล็กทรอนิกส์(e-book) เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

                   3.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสืออีเล็กทรอนิกส์(e-book) เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.39 ( =4.39, S.D.=0.31)