แพรภัทร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ แพรภัทร ยอดแก้ว

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ด้วยสุนทรียศาสตร์


ชีวิตที่ประสบความสำเร็จนั้น ความฉลาดด้านสติปัญญาอย่างเดียวไม่เพียงพอกับความสำเร็จในชีวิต บุคคลที่มีคุณภาพตามที่สังคมปรารถนา คือ เป็นคนเก่ง ดี  และมีความสุขสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้การพัฒนาตนเองในรูปแบบใหม่ จะต้องไม่มุ่งเน้นพัฒนา IQ เพียงด้านเดียว แต่ต้องมีการพัฒนา EQ ควบคู่ไปด้วย

ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นความสามารถส่วนหนึ่งของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้
ความเข้าใจ อารมณ์  ความรู้สึกของตนเองและนำเอาพลังแห่งอารมณ์และความรู้สึกนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพทำให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วย
ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตดี มีความสุขสามารถเผชิญกับความคับข้องใจแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างราบรื่นควบคุมตนเองได้สามารถที่จะรอคอยและ ตอบสนองความต้องการได้ มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลรอบข้าง เป็นผู้นำและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีพลังความสามารถในการบริหารจัดการ และสามารถขจัดความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         
บุคคลควรได้รับการพัฒนาทั้ง IQ และ EQ ไปพร้อม ๆ กัน
เพื่อให้ทรัพยากรบุคคลของประเทศเป็นผู้ที่เก่ง ดี และมีความสุข
ประสบความสำเร็จทั้งด้านการเรียน การทำงาน และประสบความสำเร็จในชีวิต

ซึ่งสามารถทำได้โดย เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเองในหลักสูตรการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ด้วยสุนทรียศาสตร์ เพื่อความสำเร็จในชีวิต

กำหนดการโครงการฝึกอบรม

หลักสูตร: การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ด้วยสุนทรียศาสตร์


 

กำหนดการโครงการฝึกอบรม

วันที่1

เวลา                      กิจกรรม                                                                              ผู้รับผิดชอบ


07.30-08.30  ลงทะเบียนรายงานตัว /เข้าที่พัก                                                     เจ้าหน้าที่

08.30-09.00  กล่าวต้อนรับสู่ร่มธรรม/ปฐมนิเทศ                                                   อ.ญาณภัทร

09.30-10.00 ธรรมนันทนาการ/แนะนำวิทยากรและเจ้าหน้าที่                                 พระวิทยากร

10.00-12.00 บรรยายสุนทรียะ : การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ด้วยสุนทรียศาสตร์ วิทยากร


12.00-13.00  รับประทานอาหารอย่างมีสติ/พักผ่อนตามอัธยาศัย                            เจ้าหน้าที่

13.00-14.30  พิธีเปิดโครงการ/ มอบตัวและสมาทานกรรมฐาน                              วิทยากร


14.30-16.30  สุนทรียะ : การตระหนักรู้ตนเอง (Self-awareness)                  วิทยากร 

16.30-17.30  รับประทานอาหารอย่างมีสติ /พักผ่อนตามอัธยาศัย                            เจ้าหน้าที่

17.30-18.00  กิจกรรมกระจกส่องใจ(เติมพลังใจใฝ่ธรรม)                                   วิทยากร

18.00-19.15  กิจกรรม“รู้ ตื่น เบิกบาน” สวดมนต์ทำวัตรเย็น / ปฏิบัติกรรมฐาน     พระวิทยากร


19.15-19.30  ดื่มน้ำปานะ/พักผ่อนอริยาบถ                                                           เจ้าหน้าที่

19.30-21.30 สุนทรียะ : ความสามารถในการควบคุมตนเอง(Self-regulation)    วิทยากร


21.30  กราบพระก่อนนอน / พักผ่อนอย่างมีสติ                                                       ดูแลตัวเอง


วันที่2


เวลา                          กิจกรรม                                                                      ผู้รับผิดชอบ

04.00-05.00  ตื่นนอน/ทำกิจส่วนตัว                                                                            ดูแลตัวเอง

05.00-06.00  กิจกรรม“ธรรมะรับอรุณ ทำบุญอุ่นไอธรรม”  สวดมนต์ทำวัตรเช้า/ปฏิบัติกรรมฐาน
                                                                                                                                 พระวิทยากร

06.00-07.00  โยคะสมาธิ  เมตตาภาวนาจิต                                                                  อ.แพรภัทร

07.00-08.30  รับประทานอาหารอย่างมีสติ /ทำกิจส่วนตัว                                            เจ้าหน้าที่

08.30-09.00  ธรรมนันทนาการ                                                                                  พระวิทยากร

09.00-12.00  สุนทรียะ: ความสามารถสร้างแรงจูงใจตนเองได้  (Motivation oneself)        วิทยากร

12.00-13.00  รับประทานอาหารอย่างมีสติ /พักผ่อนตามอัธยาศัย                                  เจ้าหน้าที่

13.00-16.30  สุนทรียะ : การเอาใจเขามาใส่ใจเรา (empathy)                                 วิทยากร

16.30-17.30 รับประทานอาหารอย่างมีสติ/พักผ่อนตามอัธยาศัย                                   เจ้าหน้าที่

17.30-18.00  กิจกรรมกระจกส่องใจ (เติมพลังใจใฝ่ธรรม)                                            วิทยากร

18.00-19.15  กิจกรรม“รู้ ตื่น เบิกบาน”สวดมนต์ทำวัตรเย็น / ปฏิบัติกรรมฐาน               พระวิทยากร

19.15-19.30  ดื่มน้ำปานะ/พักผ่อนอริยาบถ                                                               เจ้าหน้าที่

19.30-21.30  สุนทรียะ : รู้จัก รู้ใจ เข้าใจ ให้อภัย                                                 วิทยากร


21.30  กราบพระก่อนนอน / พักผ่อนอย่างมีสติ                                                          ดูแลตัวเอง


วันที่ 3

เวลา                      กิจกรรม                                                                                 ผู้รับผิดชอบ


04.00-05.00  ตื่นนอน/ทำกิจส่วนตัว                                                                        ดูแลตัวเอง

05.00-06.00  กิจกรรม“ธรรมะรับอรุณ ทำบุญอุ่นไอธรรม”  สวดมนต์ทำวัตรเช้า
/ปฏิบัติกรรมฐาน                                                                                                    พระวิทยากร


06.00-07.00  โยคะสมาธิ เมตตาภาวนาจิต                                                              อ.แพรภัทร


07.00-08.30  รับประทานอาหารอย่างมีสติ /พักผ่อนตามอัธยาศัย                                  เจ้าหน้าที่

08.30-09.00  ธรรมนันทนาการ                                                                               พระวิทยากร

09.00-12.00  สุนทรียะ : ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์                                                 วิทยากร

12.00-13.00  รับประทานอาหารอย่างมีสติ /พักผ่อนตามอัธยาศัย                                  เจ้าหน้าที่

13.00-15.00  สุนทรียะ : ใจสำราญ งานสำเร็จ   ด้วยการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ EQ)                                                                                                                      วิทยากร

15.00  พิธีปิดโครงการ        

- แสดงความรู้สึก

- มอบรางวัลผู้ปฏิบัติธรรมดีเด่น

- พิธีขอขมา

- ลาศีล-มาลาบูชาครู/ถ่ายรูปหมู่/เสร็จพิธี  พระวิทยากรวิทยากรและเจ้าหน้าที่

16.30  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ

1.ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

2.คณะวิทยากร ประกอบด้วย

1.พระอาจารย์ชัยรัตน์ สิริปุญฺโญ วัดกาญจนสิงหาสน์

2.พระอาจารย์สุชาติ ติกฺขวีโร วัดป่าเจริญราช

3.พระมหารพีภัทร วชิรปัญโญ วัดทองนพคุณ

4.อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

5.อาจารย์แพรภัทร ยอดแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

หมายเลขบันทึก: 531386เขียนเมื่อ 26 มีนาคม 2013 12:26 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 มีนาคม 2013 14:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

เห็นด้วยค่ะ เพราะความฉลาดทางอารมณ์ช่วยให้งานสำเร็จได้ดียิ่ง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง