การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ด้วยสุนทรียศาสตร์

แพรภัทร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ชีวิตที่ประสบความสำเร็จนั้น ความฉลาดด้านสติปัญญาอย่างเดียวไม่เพียงพอกับความสำเร็จในชีวิต บุคคลที่มีคุณภาพตามที่สังคมปรารถนา คือ เป็นคนเก่ง ดี  และมีความสุขสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้การพัฒนาตนเองในรูปแบบใหม่ จะต้องไม่มุ่งเน้นพัฒนา IQ เพียงด้านเดียว แต่ต้องมีการพัฒนา EQ ควบคู่ไปด้วย

ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นความสามารถส่วนหนึ่งของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้
ความเข้าใจ อารมณ์  ความรู้สึกของตนเองและนำเอาพลังแห่งอารมณ์และความรู้สึกนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพทำให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วย
ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตดี มีความสุขสามารถเผชิญกับความคับข้องใจแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างราบรื่นควบคุมตนเองได้สามารถที่จะรอคอยและ ตอบสนองความต้องการได้ มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลรอบข้าง เป็นผู้นำและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีพลังความสามารถในการบริหารจัดการ และสามารถขจัดความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         
บุคคลควรได้รับการพัฒนาทั้ง IQ และ EQ ไปพร้อม ๆ กัน
เพื่อให้ทรัพยากรบุคคลของประเทศเป็นผู้ที่เก่ง ดี และมีความสุข
ประสบความสำเร็จทั้งด้านการเรียน การทำงาน และประสบความสำเร็จในชีวิต

ซึ่งสามารถทำได้โดย เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเองในหลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ( EQ) ด้วยสุนทรียศาสตร์ เพื่อความสำเร็จในชีวิต

กำหนดการโครงการฝึกอบรม

หลักสูตร : การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ด้วยสุนทรียศาสตร์


 

กำหนดการโครงการฝึกอบรม

วันที่ 1

เวลา                      กิจกรรม                                                                              ผู้รับผิดชอบ


07.30-08.30  ลงทะเบียนรายงานตัว /เข้าที่พัก                                                     เจ้าหน้าที่

08.30-09.00  กล่าวต้อนรับสู่ร่มธรรม/ปฐมนิเทศ                                                   อ.ญาณภัทร

09.30-10.00 ธรรมนันทนาการ/แนะนำวิทยากรและเจ้าหน้าที่                                 พระวิทยากร

10.00-12.00 บรรยายสุนทรียะ : การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ด้วยสุนทรียศาสตร์ วิทยากร


12.00-13.00  รับประทานอาหารอย่างมีสติ/พักผ่อนตามอัธยาศัย                            เจ้าหน้าที่

13.00-14.30  พิธีเปิดโครงการ/ มอบตัวและสมาทานกรรมฐาน                              วิทยากร


14.30-16.30  สุนทรียะ : การตระหนักรู้ตนเอง (Self-awareness)                  วิทยากร 

16.30-17.30  รับประทานอาหารอย่างมีสติ /พักผ่อนตามอัธยาศัย                            เจ้าหน้าที่

17.30-18.00  กิจกรรมกระจกส่องใจ(เติมพลังใจใฝ่ธรรม)                                   วิทยากร

18.00-19.15  กิจกรรม“รู้ ตื่น เบิกบาน” สวดมนต์ทำวัตรเย็น / ปฏิบัติกรรมฐาน     พระวิทยากร


19.15-19.30  ดื่มน้ำปานะ/พักผ่อนอริยาบถ                                                           เจ้าหน้าที่

19.30-21.30 สุนทรียะ : ความสามารถในการควบคุมตนเอง(Self-regulation)    วิทยากร


21.30  กราบพระก่อนนอน / พักผ่อนอย่างมีสติ                                                       ดูแลตัวเอง


วันที่ 2


เวลา                          กิจกรรม                                                                      ผู้รับผิดชอบ

04.00-05.00  ตื่นนอน/ทำกิจส่วนตัว                                                                            ดูแลตัวเอง

05.00-06.00  กิจกรรม“ธรรมะรับอรุณ ทำบุญอุ่นไอธรรม”  สวดมนต์ทำวัตรเช้า/ปฏิบัติกรรมฐาน
                                                                                                                                 พระวิทยากร

06.00-07.00  โยคะสมาธิ  เมตตาภาวนาจิต                                                                  อ.แพรภัทร

07.00-08.30  รับประทานอาหารอย่างมีสติ /ทำกิจส่วนตัว                                            เจ้าหน้าที่

08.30-09.00  ธรรมนันทนาการ                                                                                  พระวิทยากร

09.00-12.00  สุนทรียะ: ความสามารถสร้างแรงจูงใจตนเองได้  (Motivation oneself)        วิทยากร

12.00-13.00  รับประทานอาหารอย่างมีสติ /พักผ่อนตามอัธยาศัย                                  เจ้าหน้าที่

13.00-16.30  สุนทรียะ : การเอาใจเขามาใส่ใจเรา (empathy)                                 วิทยากร

16.30-17.30 รับประทานอาหารอย่างมีสติ/พักผ่อนตามอัธยาศัย                                   เจ้าหน้าที่

17.30-18.00  กิจกรรมกระจกส่องใจ (เติมพลังใจใฝ่ธรรม)                                            วิทยากร

18.00-19.15  กิจกรรม“รู้ ตื่น เบิกบาน”สวดมนต์ทำวัตรเย็น / ปฏิบัติกรรมฐาน               พระวิทยากร

19.15-19.30  ดื่มน้ำปานะ/พักผ่อนอริยาบถ                                                               เจ้าหน้าที่

19.30-21.30  สุนทรียะ : รู้จัก รู้ใจ เข้าใจ ให้อภัย                                                 วิทยากร


21.30  กราบพระก่อนนอน / พักผ่อนอย่างมีสติ                                                          ดูแลตัวเอง


วันที่ 3

เวลา                      กิจกรรม                                                                                 ผู้รับผิดชอบ


04.00-05.00  ตื่นนอน/ทำกิจส่วนตัว                                                                        ดูแลตัวเอง

05.00-06.00  กิจกรรม“ธรรมะรับอรุณ ทำบุญอุ่นไอธรรม”  สวดมนต์ทำวัตรเช้า
/ปฏิบัติกรรมฐาน                                                                                                    พระวิทยากร


06.00-07.00  โยคะสมาธิ เมตตาภาวนาจิต                                                              อ.แพรภัทร


07.00-08.30  รับประทานอาหารอย่างมีสติ /พักผ่อนตามอัธยาศัย                                  เจ้าหน้าที่

08.30-09.00  ธรรมนันทนาการ                                                                               พระวิทยากร

09.00-12.00  สุนทรียะ : ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์                                                 วิทยากร

12.00-13.00  รับประทานอาหารอย่างมีสติ /พักผ่อนตามอัธยาศัย                                  เจ้าหน้าที่

13.00-15.00  สุนทรียะ : ใจสำราญ งานสำเร็จ   ด้วยการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ EQ)                                                                                                                      วิทยากร

15.00  พิธีปิดโครงการ        

- แสดงความรู้สึก

- มอบรางวัลผู้ปฏิบัติธรรมดีเด่น

- พิธีขอขมา

- ลาศีล-มาลาบูชาครู/ถ่ายรูปหมู่/เสร็จพิธี  พระวิทยากรวิทยากรและเจ้าหน้าที่

16.30  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ

1.ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

2.คณะวิทยากร ประกอบด้วย

1.พระอาจารย์ชัยรัตน์ สิริปุญฺโญ วัดกาญจนสิงหาสน์

2.พระอาจารย์สุชาติ ติกฺขวีโร วัดป่าเจริญราช

3.พระมหารพีภัทร วชิรปัญโญ วัดทองนพคุณ

4.อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

5.อาจารย์แพรภัทร ยอดแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักสูตรสัมมนาความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ เพราะความฉลาดทางอารมณ์ช่วยให้งานสำเร็จได้ดียิ่ง