ทฤษฎี imagery จะแบ่งการใส่รหัสของคนเป็นสองส่วนระหว่างการใช้เป็นภาพและข้อมูลที่เป็นทางภาษา Paivio ได้ศึกษาและพัฒนารูปแบบ dual-code model โดยแยกการรับสารสนเทศนี้ออกตามการรับรู้ของคนออกเป็นเฉพาะเจาะจง ออกเป็นการใส่รหัสข้อมูลที่เป็นภาพและข้อมูลที่เป็นภาษา ซึ่งการใส่รหัสเป็นภาพ(image)นี้อาจเป็นได้ทั้งภาพและเสียงที่สมองของเราประมวลผลเข้าไป ซึ่งไม่ใช่เป็นการก๊อปปี้ภาพแต่เป็นการแทนสารที่เข้าไปจดจำหรือใส่รหัสแบบเป็นภาพเก็บไว้ การตีความหมายตามการรับรู้ทางด้านจิต (mental) นี้มีพัฒนาการเริ่มต้นมาจากการรับรู้ (perception) มอเตอร์(motor) และประสิทธิภาพในการรับรู้ของบุคคลและความสามารถในการดึงกลับมาใช้ซึ่งเป็นเรื่องคุณลักษณะเฉพาะบุคคลในการเริ่มใส่รหัส ซึ่งเป็นเรื่องของกระบวนการโครงสร้างทางปัญญา

       Imagery theory นี้ทำให้ผู้วิจัยสามารถนำเป็นข้อมูลสนับสนุนการสร้างสมมติฐานในการนำไปสู่การศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้และไปสู่การวิจัย multimodality

รายละเอียดและประสบการณ์ (Detail and Experience)
       ในเทอมของเรื่องความจำง่ายๆ นั้น รายละเอียดของ text modality อาจดูเหมือนไม่ใช่เรื่องสำคัญ จากการศึกษาและนำเสนอของ Nelson Metzler และ Reed ชี้ให้เห็นว่าข้อมูลการแสดงด้วยภาพนั้นมีความสำคัญต่อระบบการจดจำของสมองพอๆกับผ่านการอธิบายด้วยตัวหนังสือหรือตัวอักษร บางครั้งภาพอาจส่งผลต่อความจำได้ดีกว่าตัวอักษรได้ หรือการใส่รหัส (encode) ข้อมูลเข้าไปแบบเป็นภาพจะส่งผลต่อกระบวนการจำได้ดีกว่าการท่องหรือจดจำเป็นตัวอักษร


Multiple-channel communication
       ความสนใจหลักของทฤษฎีการสื่อสารและนักออกแบบการเรียนการสอน คือ เรื่องของความสามารถของมนุษย์ในการ accommodate สิ่งที่ได้รับการกระตุ้นด้วยเสียง และภาพ แล้วไปประมวลข้อมูลในสมอง multiple – channel communication ได้สรุปไปและนำเสนอถึงว่าความแตกต่างของประสาทสัมผัส เช่น สัญลักษณ์ เสียง หรือการสัมผัส ต่างๆ เหล่านี้เป็นต้น เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียนได้

       ได้มีการศึกษามากมายเกี่ยวกับการศึกษาเปรียบเทียบ ระหว่าง single- channel communication กับ multiple – channel communication ได้ข้อสรุปที่ว่า 1. มนุษย์นั้นกระบวนการประมวลสารสนเทศของมนุษย์นั้นทำหน้าที่คล้ายๆ กันกับ multiple – channel communication 2. ข้อมูลที่ใส่เข้าไปในระบบ capacity นั้นจะทำหน้าที่เหมือนเป็น single – channel system 3. การเพิ่มขึ้นของข้อมูลสะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของสารสนเทศ


Cue summation and multiple-channel communication
       มันเป็นความสัมพันธ์ง่ายๆ ที่ได้จากการทบทวนงานวรรณกรรมและงานวิจัยนี้ว่ามัลติมีเดียหรือสิ่งแวดล้อมแบบไฮเปอร์มีเดียนี้ สามารถเป็นแหล่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เป็นบริบทที่มีคุณค่าสูง เป็นการผสมผสานการเรียนรู้ทั้งที่เป็นแบบ text graphics full-motion video และ signs ความสามารถที่นำไปสู่แนวทางหรือความซับซ้อนอย่างไม่มีทิศทางของ hyperspace และเพิ่มการกระตุ้นความสนในใจและการเรียนรู้ผ่านสื่อ

สื่อกับสมองเกี่ยวข้องกันอย่างไร<1>

สื่อกับสมองเกี่ยวข้องกันอย่างไร <2>