ศิษย์เก่าคณะเกษตรฯ มข. หลายรุ่น รับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ปี 2555

      ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลายรุ่น ได้รับเลือกสรรเข้ารับโล่รางวัล ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี พ.ศ. 2555 ในงานคืนสู่เหย้า เรารัก มข.ประจำปี 2555

     เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17.30 -22.00 น. สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานคืนสู่เหย้า เรารัก มข.ประจำปี 2555 ณ ศาลา 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ทิศเหนือโรงพยาบาลศรีนครินทร์) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร ทองกระจายรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน และมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2555 ซึ่งมีศิษย์เก่าจากคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับการเลือกสรรเป็นศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในอาชีพและการทำงานเพื่อส่วนรวมมาเชิดชูเกียรติอย่างเป็นทางการ เข้ารับรางวัล ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี พ.ศ. 2555 ในหลายรุ่น จำนวน 13 คน คือ

    1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม บุญพิคำศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 5 ตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม และประธานมูลนิธิศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

    2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริชาติ ศรีวงษา ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 5 ตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

    3.นายไพบูลย์ จงสุวัฒน์ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 7 ตำแหน่งประธานกรรมการบริหารห้างโรบินสันยิ่งยง เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทยิ่งยงมินิมาร์ท จำกัด  เป็นผู้รับช่วงสิทธิ์ร้านเซเว่น จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ รวม 110 สาขา และเป็นประธานชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี

    4.นายเดช บุญชูศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 8 ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

    5.นายวิชัย จินตนาวันศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 8 เป็นเจ้าของกิจการร้านเจริญภัณฑ์ เป็นกรรมการบริหาร บริษัท ไทยสวัสดิ์คอนกรีต(1995) จำกัด

    6.นายพีระวัฒน์ สังข์น้อยศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 8 อดีตเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดอุบลราชธานี

    7.รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย คำตื้อศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 10 เป็นรองศาสตราจารย์ สาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นอดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ ปี 2535 -2540

    8.รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 12 เป็นรองศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ำมัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    9.นายประทีป ลาภบุตรศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 13 เป็นนิติกรชำนาญการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์

    10.นายสุเมธ มั่งคั่งศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 14 เป็นประธานกรรมการ บริษัท ออไรซ่า เวิลด์ จำกัด และเป็นอดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ ปี 2547-2550

    11.นายปรีชา บัวทองจันทร์ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 14 เป็นนักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก

    12.นายประเสริฐ ทรัพย์ธานารัตน์ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 18 เป็นผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริษัท เอสยูแพ็ค จำกัด และธุรกิจบ้านจัดสรร บริษัท วาดฟ้า จำกัด

    13.นายรักติ ญวนกระโทกศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 21 เป็นเจ้าของ/ผู้จัดการทั่วไป พงศ์พังงาแมนชั่น และเป็นประธานสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมไทย จังหวัดขอนแก่น(สสงท.ขก.) 1 ใน 7 องค์กรธุรกิจหลักของจังหวัดขอนแก่น

    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าทุกท่าน ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี พ.ศ. 2555 ในครั้งนี้

    http://www.news.kku.ac.th/kkunews/content/view/11079/

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการเกษตรความเห็น (0)