ร่างยุทธศาสตร์สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม2556 ณ. 

ห้องประชุมศรีรามเทพ โรงแรม สวนหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       สมาคมชาวนาและเกษตรกรไท ย ตั้งอยู่ที่ กรมการค้าข้าว (Rice Department) 

50 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02 

5612891  086 5547708 085 6868979 

    วิสัยทัศน์ 

ข้ วคือ ความมั่นคงของชาติ และเป็นแหล่ง ผลิตพลังงานชีวิต  

     วัตถุประสงค์ 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาให้ดียิ่งขึ้

 เพื่อช่วยให้ชาวนาสามารถ เพิ่มพูนมูลค่าของข้าวให้ได้หลายชนิด

 เพื่อลดต้นทุนและเพิมผลผลิต 

 เพื่อผลิตข้าวไร้สารพิษหรือข้าวอินทรีย์

 เพื่อร่วมมือกับกรมการข้าวผลิตข้าวที่ดีมีคุณภาพและหลากหลาย

เพื่อสร้างหลักประกันด้านการตลาดที่มั่นคงให้ชาวนา  

      เป้าหมาย 

แต่งตั้งกรรมการฝ่ายต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ เพื่อการดำเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพ  ซึ่งมียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนของสมาคมดังต่อไปนี้
1.ฝ่ายแปรรูปข้าวเปลือกเพื่อเพิมพูนมูลค่า เช่น ข้าวสาร อื่นๆ


2.ฝ่ายรับซื้อข้าว ข้าวไร้สารพิษ ข้าวอินทรีย์ และหาที่ดินทำกิน

3.ฝ่ายผลิตข้าวพื้นเมือง ข้าวเพื่อเป็นยา (ข้าวเวชภัณฑ์)

4.ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพชาวนาและองค์กรชาวนา

5.ฝ่ายดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ชาวนา(Monny Permiuam)

6.ฝ่ายลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มปริมาณการผลิต

7.ฝ่ายยุทธศาสตร์ฝ่ายการตลาดภายในประเทศ

8.ฝ่ายเครือข่ายสมาชิกของสมาคม

9.ฝ่ายส่งออก การค้าระหว่างประเทศการค้าล่วงหน้า

10.ฝ่ายจัดตั้งร้านค้าชุมชน ธนาคารออมทรัพย์ระดับชุมชน และสหกรณ์ชาวนา

11.ฝ่ายจัดตั้งกองทุนเพื่อสวัสดิการชาวนา

12.ฝ่ายกระดับกรมการข้าวเป็นกระทรวงข้าวไทย

13. ฝ่านแก้ปัญหาหนี้สินชาวนาและเกษตรกรไทย


นายวิเชียร พวงลำเจียก ประธานสมาคมฯ

ข้าวคือความมั่นคง

ของชาติและเป็นแหล่งผลิตพลังงานชีวิต

ข้าวคือความมั่นคงทางด้านอาหาร

ข้าวคือชีวิต

สิ้นนา คือสิ้นชาติ


คุณ ธงไชย คงคาลัย ชี้แจงร่างยุทธศาสตร์
คุณสุเทพ  คงมาก  อุปนายกสมาคมจากปักษ์ใต้


คุณปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายทะเบียนสมาคมฯ และคุณ จิรัจฎ์ จันทร์กระจ่างที่ปรึกษาสมาคม


คุณ ภิภูษณธ อินทร์จันทร์ อภิปรายเสนอแนะแลกเปลี่ยน


กรรมการหนุ่มๆ หล่อๆก็ยังมีที่อภิปราย


กรรมการสาวสวยก็มี


ที่นั่งเต็มต้องเสริมเก้าอี้.....คุณ บำรุง กฤชภากรณ์ ที่ปรึกษา  ใจดีมาให้กำลังใจ


บัตรกรรมการสมาคมชาวนา


ไพฑูรย์ ศิริรักษ์

หลายข้อเลย..อาทิ..ข้าวพันธุ์พื้นเมือง ข้าวไรสารพิษ ควรอยู่ในข้อ ๓ ฝ่ายผลิตข้าวพื้นเมือง / ข้อ ๖ ฝ่ายลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิต ควรชูนโยบาย ๑ ตำบล ๑ โรงปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน / การแปรรูปข้าวให้เป็นยา (โภชนาการและเวชการ) ควรอยู่ในข้อ ๑ การแปรูปข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม../ ข้อ ๒ ฝ่ายรับซื้อข้าว ควรเน้นข้าวพันธุ์พื้นเมือง ที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ / ๑๐ ฝ่ายจัดตั้งร้านค้าชุมชน , ธนาคารออมทรัพย์ระดับชุมชน และสหกรณ์ชาวนา เพื่อยกเลิกการจำนำข้าว