Task - Based Learning

นวัตกรรม

 ความหมายของงาน(  Task) ในการจัดการเรียนการเรียนการสอนทางภาษา  ดังนี้

  ริชาร์ด  แพลต  และเวเบอร์  (Ellis.2003 :4 อ้างอิงจาก  Richards, & Platt  Weber. 1985); บรึน (Ellis. 2003 : อ้างอิงจาก  Breen. 1989); นูนัน (Nunan. 1999: 25) และลี  (Ellis. 2003: 4 อ้างอิงจาก  Lee. 2000) ให้คำนิยามของงานว่า หมายถึง  กิจกรรมหรือชิ้นงานที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติด้วยความเข้าใจ  มีการเชื่อมโยงข้อมูล  หรือมีปฏิสัมพันธ์ในการใช้ภาษา  ซึ่งเน้นการสื่อความหมายมากกว่ารูปแบบทางภาษา  นอกจากนี้ เป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมาย  ขั้นตอนชัดเจนและต่อเนื่อง  ตัวอย่างเช่นการวาดภาพขณะฟังเทปและฟังคำสั่งแล้วปฏิบัติตาม  โดยทั่วไปต้องการให้ผู้สอนพิจารณาความสมบูรณ์ของชิ้นงาน  และงานจะต้องมีความหลากหลายซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์มากว่าการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเพียงอย่างเดียว

  สกิน (Ellis. 2003: 4; อ้างอิงจาก Skehan. 1996) และวิลลิส (Willis. 1996:23) ได้ให้ความหมายของงานในทำนองเดียวกันว่า  งานคือกิจกรรมที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในการปฏิบัติงานจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์  โดยเน้นการสื่อความหมายมากกว่ารูปแบบภาษา  พร้อมทั้งมีการประเมินผลงานด้วย

  เอลลิส (Ellis. 2003 : 9-10) ได้ให้ความหมายของงาน  จำนวน  6  ประการ  ดังนี้

1.   งานหมายถึง  แผนการทำงาน  ซึ่งเป็นเครื่องมือกำหนดการสอน  หรือแผนสำหรับ

กำหนดกิจกรรมในรายวิชาที่สอน

2.   งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาที่เน้นการสื่อความหมาย  ซึ่งงานที่ปฏิบัติต้องส่งเสริม

ผู้เรียนในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  โดยวิธีการปฏิบัติจริง  มุ่งเน้นการใช้ภาษาสื่อความหมายในการปฏิบัติงาน

3.   งานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง  โดยกระตุ้นหรือส่งเสริม

ให้ผู้เรียนใช้ภาษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในการสื่อสาร  เช่นการขอข้อมูล  การถามตอบ  และการซักถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

4.   งานที่เกี่ยวข้องกับทักษะ  ฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ซึ่งงานสามารถเชื่อมโยงทักษะทั้ง  4 

เข้าด้วยกัน เช่น  ฟัง  หรืออ่านข้อความแล้วแสดงความเข้าใจโดยการพูดหรือการเขียน

5.  งานต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิด  ความรู้ความเข้าใจ  เช่น  การคัดเลือก 

การเรียงลำดับ  การให้เหตุผล  และการประเมินผลข้อมูล  เพื่อที่จะให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

6.   งานต้องมีความชัดเจนตามเป้าหมายของงาน  โดยการใช้แผนการทำงานนั้น  ต้อง

กำหนดว่าภาษาที่ได้หลังจากการปฏิบัติงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและเมื่อผู้เรียนปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว  จะได้เรียนรู้และฝึกภาษาที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานนั้น

  จากความหมายของงานปฏิบัติข้างต้น  สรุปได้ว่า  งานในการจัดการเรียนการสอนทางภาษา  หมายถึง  กิจกรรมหรือชิ้นงานที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  โดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน  ผู้เรียนต้องใช้ภาษาในสถานการณ์ที่สอดคล้องกับความจริงในการปฏิบัติงาน  และเน้นการสื่อความหมายมากกว่ารูปแบบทางภาษา  มีขั้นตอนชัดเจนในการสร้างสรรค์ผลงาน  มีการเชื่อมโยงทักษะทั้ง  4  ทักษะ  ขณะปฏิบัติงานเข้าด้วยกัน  เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์ที่สุด


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมในอนาคตความเห็น (0)