เป็นการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับท้องถิ่น ความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น โดยการสอบถามจากผู้รู้ในชุมชน แล้วนำข้อมูลมาจัดทำเป็นรูปเล่ม เกิดนวัตกรรมใช้ในการเรียนการสอนต่อไปได้ และยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าเหล่านี้เอาไว้ด้วย