คุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่  21

1. เป็นนักคิดวิเคราะห์

2. เป็นนักแก้ปัญหา

3. เป็นนักสร้างสรรค์

4. เป็นนักประสานความร่วมมือ

5. รูจักใชขอมูลข่าวสาร

6. เป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง

7. เป็นนักสือสาร  ( ครูพูดนอยและเด็กพูดมาก)

8. ตระหนักรับรสภาวะของโลก

9. เป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่า

10. มีพื้นฐานความรู้ทางเศรฐกิจและการคลัง