กลุ่มงานจิตเวช  โรงพยาบาลยโสธร ตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์และปัญหาสุขภาพของวัยรุ่นไทยที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ     และสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ที่กระทบต่อวิถีชีวิต           ความเป็นอยู่ พฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมของวัยรุ่น ก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด  ปัญหาทางเพศ และอนามัยการเจริญพันธุ์ซึ่งเป็นปัญหาสังคมระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังเพราะส่งผลถึงการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

       จากความรุนแรงและปัญหาดังกล่าวรวมทั้งสภาพปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไป        มาตรการทางกฎหมายหรือแนวทางป้องกันต่างๆ อาจไม่สามารถต่อสู้กับวิกฤตปัญหาที่เกิดขึ้นได้     หากไม่มีความพร้อมของการสร้างสังคมที่อบอุ่น   สังคมที่แห่งความสุข   สร้างความคุ้มกันทางจิตใจ   สร้างทักษะชีวิตและสร้างช่องทางให้วัยรุ่นได้มีโอกาสเข้าถึงบริการสุขภาพต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาหรือความคับข้องใจที่วัยรุ่นมีได้อย่างสะดวกและสอดคล้องกับความต้องการของเขา
จากปัญหาดังกล่าว   จึงมีนโยบายส่งเสริมการให้ความรู้และจัดให้มีบริการสุขภาพที่ดีที่ตรงตามความต้องการของวัยรุ่น     โดยได้กำหนดเป็นแผนการปฏิบัติงานโครงการวัยรุ่น สดใส ( Friend Corner ) ขึ้น ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายวัยรุ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    ปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาทางเพศในสถานศึกษาและเพื่อให้วัยรุ่นสามารถเข้าถึงบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของเขาได้ โดยเริ่มจากการประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวในสถานศึกษา 4 แห่งในเขตอำเภอเมืองยโสธร ได้แก่  ร.ร.ยโสธรพณิชยการเทคโนโลยี่ , ร.ร.ยโสธรพิทยาคม , ร.ร.ยโสธรพิทยาสรรค์ และวิทยาลัยเทคนิคยโสธรเพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาแกนนำโรงเรียนละ 10 คนเข้ารับการอบรมแกนนำมุมเพื่อนใจวัยรุ่น ( รุ่นแรกคือปีงบประมาณ 2546 ) จำนวน 2 วัน 1 คืนที่วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  

       ภายหลังจากผ่านการอบรมแล้วแกนนำแต่ละโรงเรียนได้คิดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในโรงเรียนของตนเอง โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ จัดบอร์ด จัดนิทรรศการ จัดกล่องรับตอบปัญหาวัยรุ่นในโรงเรียน จัดเสียงตามสายประชาสัมพันธ์มุมเพื่อนใจวัยรุ่น จัดกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน (peer group) จัดมุมให้คำปรึกษา โดยมีอาจารย์แนะแนวและกลุ่มงานจิตเวช  โรงพยาบาลยโสธรเป็นพี่เลี้ยง

       ซึ่งกลุ่มงานจิตเวช  โรงพยาบาลยโสธรได้ออกนิเทศ ติดตามการดำเนินงานในแต่ละโรงเรียนทุกๆ 3 เดือน / ครั้ง   พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่นักเรียนแกนนำเจอได้แก่     
ปัญหาการมีเพศสัมพันธุ์ในวัยเรียน 
ปัญหาเกี่ยวกับการคุมกำเนิด 
ปัญหาความรัก 
ปัญหาการทะเลาะกันระหว่างเพื่อนและ
การปิดกั้นการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาจากผู้ใหญ่ในโรงเรียน  

       ส่วนสิ่งที่นักเรียนแกนนำต้องการคือเพิ่มจำนวนสมาชิกให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งทางกลุ่มงานจิตเวช  โรงพยาบาลยโสธรได้ดำเนินการในโครงการนี้อย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2547 เพื่อสร้างแกนนำใน 4 โรงเรียนเพิ่มอีกโรงเรียนละ 10 คน

       จากการดำเนินการมานั้นเราได้วิเคราะห์ลักษณะเด่นของโครงการวัยรุ่น สดใส ( Friend Corner )  ของจังหวัดยโสธรได้ว่า...

1. เป็นการจัดตั้งมุมเพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษา  ซึ่งตามนโยบายต้องการให้จัดที่ห้างสรรพสินค้า แต่เมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในเรื่องงบประมาณและความยั่งยืนของการจัดตั้งแล้ว    กลุ่มงานจิตเวช  โรงพยาบาลยโสธร  ได้ตัดสินใจว่าการจัดตั้งมุมเพื่อนใจวัยรุ่นในโรงเรียนน่าจะมีความ  เป็นไปได้และมีความต่อเนื่อง  ยั่งยืนมากกว่า  ซึ่งจากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเราพบว่ามุมเพื่อนใจวัยรุ่นในแต่ละโรงเรียนได้เจริญเติบโตขึ้นไปเป็นลำดับจากมุมเล็กๆที่มีคนเพียง 10 คนได้กลายเป็นที่รู้จักของนักเรียนในโรงเรียนและได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นทั้งจากผู้บริหารโรงเรียน / ครู และ เพื่อนนักเรียน – นักศึกษาในโรงเรียน

2. ใช้เสื้อแตงโมสีส้มขลิบเหลือง สกรีนสัญลักษณ์ Friend Corner ‘….( ปีที่อบรม ) เป็นสัญลักษณ์ของแกนนำที่ผ่านการอบรมแล้ว ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองให้แกนนำ ส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจ กำลังใจในการทำงานและสร้างแรงจูงใจให้เพื่อนนักเรียน / นักศึกษาอยากเข้าร่วมเป็นแกนนำด้วย

3. แกนนำเป็นผู้คิดดำเนินงานแก้ไขปัญหาในสถานศึกษาของตนเอง       โดยการจัดทำแผนงาน / โครงการต่างๆ โดยมีครู / เจ้าหน้าที่ สอ.และกลุ่มงานจิตเวช  โรงพยาบาลยโสธรเป็นพี่เลี้ยงเท่านั้น

จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมานั้นผลที่ได้รับ จากกระบวนการที่ดำเนินนั้น คือ
1. ได้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของวัยรุ่นในแต่ละสถานศึกษา
2. แกนนำที่ผ่านการอบรมได้ฝึกการทำงานเป็นทีม เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาและการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น
3. การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติดในสถานศึกษามีความต่อเนื่องชัดเจน
4. เสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองให้กับแกนนำ
5. มีระบบเครือข่ายระดับเยาวชนในการดูแล แก้ไขปัญหายาเสพติดและสุขภาพจิตในสถานศึกษา