คิดออกเสียง: การวัดประเมินความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจตามสภาพจริง


การคิดออกเสียงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ผู้เรียนจะสามารถแสดงความเข้าใจที่แท้จริงของตนเองออกมาให้ปรากฏ

คิดออกเสียง: การวัดประเมินความสามารถในการอ่าน

เพื่อความเข้าใจตามสภาพจริงเฉลิมลาภ ทองอาจ

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย“Not all readers become leaders. But all leaders must be readers."

“ไม่ใช่นักอ่านทุกคนที่จะกลายมาเป็นผู้นำ แต่ผู้นำทุกคนล้วนแต่จะต้องเป็นนักอ่าน”

                                                                                                                    (Harry S. Truman) 


               ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักอ่าน คือ ผู้ที่อ่านสิ่งใดๆ แล้วเกิดความเข้าใจ  สามารถที่จะทราบเรื่องราวและทราบนัยความหมายต่างๆ ในสิ่งที่อ่าน  แต่เมื่อความเข้าใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในระบบปัญญา การวัดประเมินความเข้าใจในการอ่านจึงกระทำได้ไม่ง่ายนัก  เพราะต้องวัดให้ได้ว่า  ขณะนี้ผู้อ่านสามารถสร้างความหมายของข้อมูลที่อ่านขึ้นภายในระบบปัญญาแล้วหรือไม่ และสร้างได้ในระดับใด  ความเข้าใจจึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถดำเนินการวัดได้โดยตรง  แต่จำเป็นจะต้องอาศัยกลวิธีให้ผู้อ่านแสดงหรือรายงานความเข้าใจที่เกิดขึ้น ณ ขณะอ่านออกมา  ซึ่งกลวิธีการดังกล่าวก็คือ การคิดออกเสียง (think-aloud)


                การวัดความเข้าใจในการอ่านด้วยการทำแบบทดสอบ  แม้จะเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยม  เพราะสามารถใช้เครื่องมือจำพวกแบบทดสอบความเข้าใจในการอ่าน  (reading comprehension test)   มาประเมินได้  แต่วิธีการดังกล่าวก็มีข้อจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นแบบทดสอบ  แบบเลือกตอบหลายตัวเลือก เพราะผู้เรียนไม่สามารถที่จะขยายความคิดและความเข้าใจ  ที่อาจจะมีมากกว่าตัวเลือกที่ผู้ออกข้อสอบกำหนดได้  ทำให้การวัดด้วยแบบทดสอบไม่ครอบคลุมมิติพฤติกรรมของความเข้าใจ ซึ่งมีหลายด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการสรุป การขยายความคิด การทำนาย การยกตัวอย่าง  เป็นต้น  ด้วยเหตุนี้ การให้จัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนคิดออกเสียง หรือการให้ผู้อ่านกล่าวความคิดและกระบวนการคิดที่ใช้ในขณะอ่านออกมาขณะอ่านตัวบทอย่างเป็นอิสระ  ไม่มีกรอบบังคับ  จึงน่าจะเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้แบบทดสอบ


               ขั้นตอนของกระบวนการอ่าน สามารถแบ่งได้เป็นขั้นตอนง่ายๆ คือ ขั้นก่อนอ่าน  ขั้นอ่านและ  ขั้นหลังการอ่าน  ซึ่งในแต่ละขั้น ผู้สอนควรให้ผู้เรียนใช้กลวิธีคิดออกเสียงเพื่อวัดประเมินความเข้าใจที่เกิดขึ้น การวัดและประเมินความเข้าใจในการอ่าน  จึงต้องดำเนินการวัดในทุกขั้นตอนของกระบวนการอ่าน   มิใช่ดำเนินการแต่เฉพาะในช่วงหลังการอ่าน ดังเช่นที่นิยมให้ผู้เรียนตอบคำถามท้ายบทอ่านหรือทำแบบทดสอบหลังการอ่านเท่านั้น  ด้วยเหตุนี้  บทบาทสำคัญของผู้สอนในการใช้กลวิธีนี้ คือ การจัดเตรียมคำถามกระตุ้นความคิดในการอ่าน (reading  prompts)  ในระหว่าง  ขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการอ่าน คำถามกระตุ้นความคิดดังกล่าว  ควรประกอบด้วยคำถามที่สำคัญ คือ “นักเรียนคิดว่าเรื่องที่กำลังจะอ่านต่อไปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร เพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น”  “ขณะที่นักเรียนกำลังอ่านข้อความนี้  นักเรียนมีความคิดอะไรเกิดขึ้น  เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น”  และ  “หลังจากที่นักเรียนอ่านแล้ว นักเรียนคิดถึงอะไร เพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น” (Gunnning, 2002: 122-123)


            คำถามสำคัญข้างต้น สามารถนำมาใช้กำหนดคำถามย่อยๆ  ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการอ่านสอน เพื่อใช้วัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจตามสภาพจริงของผู้เรียนได้ดังนี้ 
 

             1.  ขั้นก่อนการอ่าน
                  คำถามหลัก  “นักเรียนคิดว่าเรื่องที่กำลังจะอ่านต่อไปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร เพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น”
                 คำถามย่อย  เช่น    1.ความรู้สึกเมื่อนักเรียนได้ยินชื่อหรือหัวข้อเรื่องที่จะอ่านคืออะไร เหตุใดจึงรู้สึกเช่นนั้น
                                              2. นักเรียนเคยมีประสบการณ์หรือมีความคุ้นเคยกับชื่อหรือหัวข้อที่จะอ่านหรือไม่  ถ้ามีจงอธิบายหรือเล่าประสบการณ์ฟัง
                                              3. นักเรียนคิดว่าจากหัวข้อหรือชื่อเรื่องที่จะอ่าน สาระสำคัญของเรื่องจะเกี่ยวกับอะไร เพราะอะไรนักเรียนจึงคิดเช่นนั้น
 

            2.  ขั้นระหว่างการอ่าน
                 คำถามหลัก “ขณะที่นักเรียนกำลังอ่านข้อความนี้  นักเรียนมีความคิดอะไรเกิดขึ้น  เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น”
                 คำถามย่อย เช่น      1.  ความคิดหรือความรู้สึกแรกเมื่ออ่านข้อความช่วงแรกจบลงคืออะไร เพราะเหตุใดนักเรียนจึงเกิดความคิดหรือความรู้สึกเช่นนั้น
                                              2.  ประเด็นความคิดสำคัญที่ผู้เรียนนำเสนอในแต่ละย่อหน้าหรือแต่ละหัวข้อคืออะไร นักเรียนมีกลวิธีการสังเกตหรือหาประเด็นความคิดสำคัญดังกล่าวอย่างไร
                                              3. สิ่งที่นักเรียนคุ้นเคยหรือไม่คุ้ยเคยในเรื่องที่อ่านมีอะไรบ้าง เหตุใดนักเรียนจึงมีความรู้สึกคุ้นเคยหรือไม่คุ้นเคย
                                              4.  วิธีการอ่านที่นักเรียนใช้เพื่อสรุปสาระสำคัญคืออะไร
                                              5.  นักเรียนทำอย่างไรเมื่อพบคำหรือข้อความที่ไม่เข้าใจความหมาย 
               

               3.  ขั้นหลังการอ่าน
                    คำถามหลัก  “หลังจากที่นักเรียนอ่านแล้ว นักเรียนคิดถึงอะไร เพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น”
                     คำถามย่อย  เช่น   1.  ประเด็นที่นักเรียนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับผู้เขียนหลังจากที่อ่านเรื่องจบคืออะไร
                                                 2.  มีเนื้อหาหรือข้อมูลตอนใดที่นักเรียนรู้สึกสอดคล้องหรือขัดแย้งกับประสบการณ์เดิมหรือไม่
                                                 3.  สาระสำคัญที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอในเรื่องคืออะไร  เหตุใดนักเรียนจึงคิดว่าผู้เขียนต้องการนำเสนอสารดังกล่าว
                                                 4.  นักเรียนคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดต่อไปหากเรื่องที่อ่านจบลงตามที่ผู้เขียนกำหนด และจะเกิดอะไรต่อไปหากนักเรียนปรับเปลี่ยนเหตุการณ์ตอนใดตอนหนึ่งในเรื่องได้ เหตุใดนักเรียนจึงคิดเช่นนั้น 


                   คำถามที่นำเสนอเป็นตัวอย่างข้างต้น คือ เครื่องมือสำคัญในการวัดประเมินความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจตามสภาพจริง ผู้สอนจะต้องสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถามของผู้เรียน  ที่จะต้องตอบคำถามด้วยกล่าวหรือพูดอธิบายความคิดตามประเด็นคำถามก่อน จากนั้นจึงเขียนสรุปความเข้าใจที่เกิดขึ้น เพื่อทบทวนความเข้าใจของตนเอง กิจกรรมการคิดออกเสียงจึงเป็นกิจกรรมการวัดประเมินผลการอ่านที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากผู้เรียนจะไม่ถูกจำกัดด้วยขอบเขตของคำตอบดังกรณีการใช้แบบทดสอบปรนัยแล้ว  ในการคิดออกเสียง  ผู้เรียนยังจะได้ฝึกเชื่อมโยงประสบการณ์ของตนเองกับสิ่งที่อ่านอยู่เสมอ ซึ่งก็จะส่งผลให้เกิดความชัดเจนในความคิด เพราะสามารถที่จะไตร่ตรองข้อมูลและความคิดต่างๆ จากการอ่านของตนเองได้มากยิ่งขึ้น

________________________________________


รายการอ้างอิง

Gunning, T. G. (2002). Assessing and correcting reading and writing difficulties. 2nd ed.   Boston: Allyn & Bacon  
  

หมายเลขบันทึก: 508264เขียนเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2012 14:41 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 ธันวาคม 2012 13:32 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี