บุคลิกของคนเรามีหลากหลาย และทางจิตวิทยาก็มี psycho-test หลายตัวที่ถูกนำมาใช้ในการวัดและประเมินบุคลิกภาพของคน...ตั้งแต่สมัยเริ่มเรียนทางจิตวิทยาให้คำปรึกษานั้น ดิฉันชอบฐานแนวคิดทฤษฎีหนึ่งมากที่เรานำมาใช้ในการวิเคราะห์คน...เราจะเรียกกันอย่างคุ้นชินว่าหน้าต่าง Johari หรือ Johari Window

หน้าต่างนี้แบ่งบุคลิกคนออกเป็น 4 กลุ่ม
กลุ่มแรก...I am OK ...You are OK. คนที่มีบุคลิกในกลุ่มนี้ค่อนข้างจะมองว่าตัวเองนั้นดี...และมองว่าคนอื่นดีด้วยเช่นกัน...ค่อนข้างมองโลกในความรื่นรมย์...และมองต่อสิ่งต่างๆ เป็นเชิงบวก...หรืออาจกล่าวได้ว่ามองเห็นความดีทั้งส่วนของตนเองและความดีของผู้อื่นด้วย สรุปคนที่มีลักษณะดังเช่นในกลุ่มนี้มักจะมีสุขภาพจิตที่ดี

กลุ่มสอง...I am OK...You are not OK. คนในกลุ่มนี้ก็เช่นกัน...มองเห็นความดีในตนเอง มองว่าตนเองดี...แต่มองว่าคนอื่นไม่ดี เวลาที่มีปัญหาก็มักจะกล่าวโทษคนอื่นหรือ Projection ว่าที่ผิดพลาดนั้นเป็นเพราะคนนั้น เป็นเพราะคนนี้...เป็นเพราะสิ่งนั้น เป็นเพราะสิ่งนี้...แต่ไม่ได้มองหรือทบทวนที่ตน...แต่จะบอกว่าตนเองนั้นถูก..เป็นคนดีแต่คนอื่นนั้นไม่ดี

กลุ่มสาม...I am not OK...You are OK. คนในกลุ่มนี้จะตรงกันข้ามกับลักษณะที่สอง..เวลาที่เกิดอะไรก็จะกล่าวโทษตนเอง ว่าตนเองความผิดของตนเอง เพราะตนเองไม่ดี..ส่วนใหญ่จะมองว่าตนเองนั้นมีความไม่ดี แย่..แต่คนอื่นนั้นดีไปหมด มองว่าตนเองนั้นด้อยค่า หรือที่เราเรียกว่า Introjection ในผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ก็มักจะมีบุคลิกลักษณะดังเช่นในกลุ่มนี้ด้วย

กลุ่มสี่...I am not OK...You are not OK. คนในกลุ่มนี้จะยิ่งแย่มาก...เพราะมองไม่เห็นทั้งส่วนที่ดีของตนเอง และของผู้อื่นด้วย...สุขภาพจิตของคนในกลุ่มนี้จะแย่มากๆ...การพัฒนาให้มีทัศนะต่อการมองโลก...ค่อนข้างจะทำได้ยากหากเจ้าตัวไม่พร้อมเปิดรับ...ในการพัฒนาแห่งตน...คนที่มีลักษณะเช่นนี้ ถือว่ามีความมืดบอดแห่งปัญญายิ่ง...

       แต่อย่างไรก็ตามก็ใช่ว่าคนเรา..จะมีลักษณะที่ถาวรไปตลอด สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากคนๆ นั้นเริ่มตระหนักและมองเห็นตนเอง...โอกาสแห่งการพัฒนาตนนั้นจะมีสูง...การที่เราจะสังเกตว่าใครมีลักษณะอย่างไรนั้น...จะทำได้ไม่ยากมากนั้น หากเราพอทราบแล้วว่าเขามีลักษณะเช่นไร..การยอมรับในตัวบุคคลนั้นจะมีมากขึ้น...ก็จะได้บอกกับตนเองว่า "อ้อ!! ที่เขาพูด ทำ..ก็เพราะเขาเป็นคนเช่นนี้เอง..." ความรู้สึกในการให้อภัยและยอมรับก็จะมีมากขึ้น...