เหมือนกับว่าเป็นการทบทวนตนเองทุกครั้งก่อนทำอะไรลงไปว่า...จะทำอะไร ทำเพื่ออะไร และจะทำอย่างไร...ประมาณนั้นจนเกิดเป็นนิสัย...ตามกำหนดวันนี้ดิฉันได้ถูกเชิญไปบรรยายพิเศษเรื่อง Educational Technology and Comunication กับ Knowledge Base Society แก่นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสาร ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามดิฉันจึงประสานไปที่ผู้จัดว่าต้องการอะไร อย่างไร และแค่ไหน...

       เดิมทีเข้าใจว่าเป็นการเสวนา...แต่พอมาในตอนท้ายเป็นการบรรยายพิเศษ...ซึ่งโดยส่วนตัวตนเองนั้นไม่ชอบการบรรยายเท่าไร เพราะดิฉันเองไปนั่งฟังบรรยายก็ยังไม่ชอบเลยคะ...ชอบการเรียนรู้แบบลงสู่ปฏิบัติ...แต่ก็ต้องเตรียมคะ..

       ดิฉันก็คงเล่า...ถึงการจัดการความรู้น่ะคะว่าคืออะไร จากนั้นค่อนนำไปสู่การเกิดเป็นสังคมแห่งฐานความรู้นั้นได้อย่างไร...แล้วบทบาทของนักเทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสารนี้จะเข้ามามีส่วนร่วมหรือการจัดการอย่างไรบ้าง...ซึ่งจริงๆ แล้วนักเทคโนโลยีการศึกษาฯ ค่อนข้างมีบทบาทสำคัญมากต่อการออกแบบสิ่งแวดล้อมต่อการเรียนรู้...จากการที่เคยวิเคราะห์...วิวัฒนาการของศาสตร์ทางด้านเทคโลยีการศึกษานี้...โดยส่วนใหญ่เราจะมุ่งไปที่การผลิตสื่อ..แต่เพื่อให้เกิดความครอบคลุมในสาขาวิชาแล้วจริงๆ จะต้องรวมไปถึงการออกแบบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ (Knowledge Construction)...ได้เอง

ดิฉันก็หวังคะว่า...การบรรยายพิเศษของเองตนในวันนี้จะเกิดการจุดประกายต่อยอดความรู้แก่นักศึกษาในหลักสูตรเทคโนฯ นี้ได้บ้าง...