...ความปิติเกิดขึ้นในหัวใจหลังจากที่ได้เห็นภาพและข้อมูลของ"สถาบันการศึกษาเพื่อปวงชน"(นิตยสารเทคโนโลยี่ชาวบ้าน มติชน).

 

...หลังจากที่ได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรรมยั่งยืน(มติจากการประชุมสมัชชาปฏิรูปชาติระดับ ครั้งที่2 "ความมั่นคงทางอาหาร")

 

...ร่างพ.ร.บ.เกี่ยวกับการทำเกษตรปลอดสาร ตลาด การวิจัย องความรู้ การเก็บรักษาพันธุ์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิถีชุมชนฯลฯ เหล่านี้คือโอกาสที่จะนำพาและพัฒนาการเกษตรในทุกด้าน สาขา ให้ยืนหยัดได้อย่างมั่นคงแข็งแรงและความภาคภูมิใจ.

 

...รวมถึงแนวทางด้านการศึกษาสำหรับโลกอนาคตที่จะเปิดกว้างเพิ่มขึ้นนอกจากของเดิมที่มีอยู่ ส่วนตัวข้าพเจ้าเชื่อว่าการทำ(สร้าง)ขึ้นมาใหม่(น่าจะ)ง่ายกว่าการไปปรับเปลี่ยนของเดิมที่มีอยู่ซึ่งใช้มาแล้วอย่างเคยชินและแพร่หลาย.

 

...ศึกษา-เรียนรู้อย่างที่ไม่ต้องกลัวตกงานหรือไม่มีงานทำหลังเรียนจบเพราะพื้นฐานการศึกษาคือความพอเพียงและมีความสุขเป็นที่ตั้ง...

 

                           ***ขอบพระคุณ สวัสดีค่ะ***