คณะกรรมการชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย 2555


ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย


ที่ตั้งสำนักงาน


สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กทม.10900

โทรศัพท์  02-9405484-5 ต่อ 117 ,118 ,135

โทรสาร  02-5614667

 

วัตถุประสงค์


* เพื่อส่งเสริม เสาะหา พัฒนา และสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตน้ำมันมะพร้าว


* เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เกี่ยวกับน้ำมันมะพร้าว ระหว่างผู้ประกอบการผลิตน้ำมันมะพร้าว นักวิชาการและผู้สนใจอื่นๆ


* เป็นแหล่งบริการความรู้เรื่องน้ำมันมะพร้าว ให้แก่ประชาชน และองค์กรต่างๆทั้งราชการและเอกชน


* เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการวิจัย ค้นคว้า การผลิต มาตรฐาน และการจำหน่ายน้ำมันมะพร้าว


*  ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิก


กรรมการที่ปรึกษา 


นายจิรากร  โกศัยเสวี

นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล

นายสุวิทย์  ชัยเกียรติยศ

รศ.นพ.ดร. กำพล ศรีวัฒนกุล

พอ.นพ. ดำรง เชี่ยวศิลป์

นพ. บุญเทียม เขมาภิรัตน์

 

ประธาน/สาราณียากร        ดร.ณรงค์  โฉมเฉลา

รองประธาน                      นายสมชาย วัฒนโยธิน

เลขาธิการ                        นางปิยะนุช  นาคะ

ผู้ช่วยเลขาธิการ               นางวิไลวรรณ ทวิชศรี 

                                      นางสาวชญาภา วณิชยจินดา

เหรัญญิก                         นางจิตประไพ มีสวย

นายทะเบียน                    นางสาวพรพรรณ ภักดีอุทธรณ์

ประชาสัมพันธ์                  นายสุนทร สอดจิตต์

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์         นายชัยคณุตม์ เฉยทอง

ทัศนศึกษา                       นางพุทธชาติ  อิ่มเดชา

 

กรรมการกลาง


ดร.ประคองศิริ บุญคง

ดร.ประเทืองศรี สินชัยศรี

นายสุรเดช  นิลเอก

นายพงศ์พิสุทธิ์ เกียรติวรางกูร

นายเกรียง ฉันทะชัยมงคล

นายรุจน์  สุวรรณเสรีเกษม

นายดำรงค์  พงษ์มานะวุฒิ

นางสาววิไลศรี  ลิมปพยอม

พญ.ลำดวน  วงษ์สวัสดิ์

นายพิศิษฐ์   วีระไวทยะ

หมอพัทธนันท์  เดชปองสมสิทธิ์

นายประวิทย์    เทพนุ้ย

 

หมายเลขบันทึก: 497550เขียนเมื่อ 7 สิงหาคม 2012 19:36 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 สิงหาคม 2012 20:49 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (1)

คณะกรรมการชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าว

แห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2558-60
(ปรับปรุง เมื่อ 1 มกราคม 2558)

กรรมการที่ปรึกษา นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล

นายจำรอง ดาวเรืองรศ. นพ. ดร. กำพล ศรีวัฒนกุล
นายดิเรก ตนพยอม พอ.ดร.นพ. ดำรง เชี่ยวศิลป์
นพ.บุญเทียม เขมาภิรัตน์ นพ.วิศาล เยาวพงศ์ศิริ

ประธาน ดร. ณรงค์ โฉมเฉลา

รองประธาน นายสมชาย วัฒนโยธิน

เลขาธิการ นางปิยนุช นาคะ ผู้ช่วย นางสาวสุภาพร ชุมพงษ์

เหรัญญิก นางจิตประไพ มีสวย ผู้ช่วย นางมาลัย ชมเชย

นายทะเบียน นางสาวทิพยา ไกรทอง ผู้ช่วย วิภา เกษสินธุ์

ประชาสัมพันธ์ นางวิไลวรรณ ทวิชศรี ผู้ช่วย นายสุนทร สอดจิตต์

สาราณียกร ดร. ณรงค์ โฉมเฉลา ผู้ช่วย นางสาววีรา คล้ายพุก

ทัศนศึกษา นางสาวชญาภา วณิชยจินดา ผู้ช่วย นายชัยคณุตม์ เฉยทอง

กรรมการกลาง พญ. ลำดวน วงษ์สวัสดิ์ นายพงศ์พิสุทธิ์ เกียรติวรางกูร

นายสุรเดช นิลเอก นายเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร

นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ นายรุจน์ สุวรรณเสรีเกษม

นายโกศล มณีรัตน์ ดร. ประเทืองศรี สินชัยศรี

นายพิศิษฐ์ วีระไวทยะ นายประวิทย์ เทพนุ้ย

นางสุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ น.ส.วิไลศรี ลิมปพยอม ,

ที่ตั้งสำนักงานของชมรม ตั้งอยู่ที่สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-9405484-5 ต่อ 117 , 118, 135 โทรสาร 02- 5614667

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี