เรียนเพื่อนๆ ชาว GTK ที่เคารพวันนี้คุยเรื่อง โรค มือ เท้า ปาก  เนื่องจากสถานการณ์ ในบ้านเรา .... เริ่มรุนแรงและมีเหตุการณ์เด็กเสียชีวิตขึ้น  แสดงว่า “การป้องกันยังไม่ดีพอ” นะคะ การเสียชีวิตของเด็กส่งผลต่อ  “ความวิตก + กังวลของสังคม และของ พ่อ – แม่ - ผู้ปกครอง”  อย่างมากนะคะ ทาง สำนักงานสาธารณสุขเพชรบุรีและโรงพยาบาลต่างๆ ได้มีมาตรการป้องกันเพิ่มความละเอียดให้เข้มขึ้นร่วมกับทางโรงเรียนนะคะ


  - ขอให้ทางโรงเรียนได้ตรวจวัดไข้นักเรียนก่อนเข้าเรียนทุกวัน


 - ขอให้ครู ผู้ดูแลนักเรียน คอยหมั่นสังเกตอาการของเด็ก


 - ขอให้เด็กล้างมือทุกครั้งทั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังรับประทานอาหาร


 - หากพบเด็กรายใดมีอาการป่วย จะแยกเด็กมาอยู่ในห้องพยาบาลก่อน


  - ประสานให้ผู้ปกครองมารับตัวเด็กกลับบ้านทันที


  - หากพบเด็กมีอาการป่วยเกินกว่า 2 ราย ก็จะขอให้สั่งปิดห้องเรียนนั้น ทันที เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค


 - สอนการล้างมือที่ถูกวิธี 6 ขั้นตอน ในโรงเรียน มีภาพเรื่องโรค และภาพขั้นตอนการล้างมือ


- ที่สำคัญเราทำงานเป็น “เครือข่ายที่มีคุณภาพ” ร่วมกันกับ รพสต. (สถานีอนามัยเดิม) ร่วมกับ ท้องถิ่น ชุมชน มีประชาสัมพันธ์เรื่องโรค มาตรการ การป้องกัน การป้องกันฯลฯ  ผ่านเสียงตามสายวิทยุของ อบต. ,อบท., โรงเรียน ,ผอ.โรงเรียน, ครูอนามัย, คณูพี่เลี้ยง, ร่วมกับ อสม. ทำงาน 2 รูปแบบคือ

        1) เชิงรุกลง....ลงพื้นที่.... โดยมี  “แบบคัดกรองสุขภาพเด็ก” อาการไข้ของเด็กนักเรียน และศูนย์เด็กเล็ก ในทุกพื้นที่ ทุกตำบล ทั้ง 8 อำเภอ ของจังหวัดเพชรบุรี

        2) เชิงรับ “จัดตั้ง Wall Room” ของแต่ละอำเภอ เพื่อรอรับ ข้อมูล และการระบาดของโรค มือ เท้า ปาก

        3) ประชุมผ่าน Telephone Conference กับ ท่าน นพ.สสจ (นพ.บัญชา ค้าของ) กับ กุมารแพทย์จาก รพ. พระจอมเกล้า สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง

        4) นโยบาย + มาตรการ  “กินร้อน...ช้อนกลาง...ล้างมือบ่อยๆ” นะคะ

        5) ประสานงาน + ประสานข้อมูล กับ ภาคเอกชน (โรงพยาบาล + คลินิกเอกชน)

 

     ขอบคุณนะคะที่กรุณาอ่านบทความนี้ค่ะ