สื่อการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551

     สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริม สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
     1. สื่อสิ่งพิมพ์  เช่น   หนังสือเรียน  คู่มือ  พจนานุกรม   สารานุกรม  ภาพพลิก  แผ่นพับ ฯลฯ

     2. สื่อเทคโนโลยี เช่น วีดิทัศน์  สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ซีดีรอม  อินทอร์เน็ต ฯลฯ    

     
     3. สื่ออื่น ๆ  เช่น  บุคคล   สื่อธรรมชาติ  สื่อกิจกรรม/กระบวนการ สื่อวัสดุ/เครื่องมืออุปกรณ์

 

ดังนั้นครูผู้สอนควรเลือกใช้สื่อให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู้ของนักเรียน