การศึกษานอกสถานที่

  การศึกษานอกสถานที่     

จากการดูงาน  2  สถานที่

1. นวัตกรรมที่หน่วยงานมี  หรือนำมาใช้ในหน่วยงานมีอะไรบ้าง  (ประเภทนวัตกรรม)

นวัตกรรมที่โรงเรียนอนุบาลกระบี่นำมาใช้ในหน่วยงาน  ดังนี้

-          การบริหารโดยการใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (SBM)  ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อน  หรือสมบูรณ์โมเดล

-          นวัตกรรมการก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรค  นวัตกรรมนี้เกิดเพราะผู้นำย้ายโรงเรียนจากสถานที่หนึ่งมายังอีกที่หนึ่งเป็นผลให้เกิดความขัดแย้งซึ่งเมื่อถ้าเกิดความขัดแย้งแล้วปัญหาต่างๆก็จะตามมาอย่างแน่นอน  แต่ปัญหาเหล่านี้ก็สามารถแก้ได้โดยทำอย่างไรที่จะให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน จะเห็นได้ว่านวัตกรรมการก้าวข้ามปัญหาเป็นนวัตกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป

-          การให้นักเรียนส่งงานทางอินเทอร์เน็ต   เป็นนวัตกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อนเพราะโรงเรียนเพิ่งนำนวัตกรรมนี้เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน  เมื่อใช้แล้วมีผลว่านักเรียนมีความสามารถเพิ่มขึ้น   เด็กนักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ทุกคน  การสั่งงานและส่งงานผ่าน  facebook  ซึ่งมีประสิทธิผลตอบรับดี

-          ธนาคารขยะ  โรงเรียนจะให้เด็กๆเก็บขยะมาแลกเงินแทนที่จะเก็บขยะไปทิ้ง  เป็นการสะสมและสร้างรายได้ให้กับเด็กทุกคน

-          การให้นักเรียนจัดกิจกรรมขายของภายในโรงเรียน  เพื่อสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 

ส่วนนวัตกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นำมาใช้  คือ

      -    การนำเสนอโครงการซึ่งชาวบ้านจะเป็นผู้เสนอร่วมกัน  ว่ามีความจำเป็นที่จะต้องการสิ่งใด

           มากที่สุด  เป็นนวัตกรรมแบบเปิด

      -    ให้ชาวบ้านมีส่วนความเป็นเจ้าของจะทำให้ชาวบ้านรักและศรัทธาในสิ่งนั้น              

      -    ความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  เป็นนวัตกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป

      -    จัดตั้งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เพื่อเตรียมความพร้อมสู่รั้ว มหาวิทยาลัย

2.  ผลงาน  รางวัลที่เป็นความภาคภูมิใจของหน่วยงานมีอะไรบ้าง                        

ผลงาน  รางวัลที่เป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนอนุบาลอนุบาลจังหวัด

-    ส่งเด็กไปแข่งขันระดับนานาชาติ เช่นลีลาศ แข่งขันทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ และ                                โรงเรียนมีผลสอบ O-Net ที่สูงกว่าระดับชาติทุกวิชาการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา  “รักการอ่าน  สานสู่ฝัน”  หลายปีติดต่อกันส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้รางวัลแห่งเกียรติยศ (2551-2554)  ความภาคภูมิใจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ดังนี้

รางวัลการบริหารจัดการที่ดี (ธรรมมาภิบาล)  ประจำปี  2551  , 2552

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี  ประจำปีงบประมาณ  2551

-           รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ประจำปี  2551  และ  2553

-           รางวัลพระปกเกล้า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน  ประจำปี  2551  , 2552, 2553

-           ประกาศรางวัลเกียรติคุณรางวัลพระปกเกล้าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์  ประจำปี  2552

-           ประกาศรางวัลเกียรติ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.) ที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดด้านรั้วชุมชน   ตามยุทธศาสตร์  5  รั้วป้องกันยาเสพติด

-           รางวัลนวัตกรรมท้องถิ่นไทยโครงการอนุโตตุลาการหมู่บ้านจังหวัดกระบี่

-           รางวัลนวัตกรรมท้องถิ่นไทย  โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  อบจ. กระบี่คัพ  ต้านภัยยาเสพติด

-           รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการปกกันการทุจริต  ประจำปี  2554

 

3. หน่วยงานมีกระบวนการหรือขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมอย่างไร  (CI&OI&EI)

      -     ที่โรงเรียนอนุบาลกระบี่ OI ที่มีในองค์กรคือการที่ได้เปิดรับครูต่างประเทศมาช่วยสอนในโรงเรียน และได้มีการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อในการพัฒนาโรงเรียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ OIคือการที่พัฒนาบุคลากรโดยการที่ให้บุคลากรไปศึกษาดูงานเพิ่มเติมในสถานที่ ที่มีการเจริญและพัฒนามากกว่าหน่วยงานที่เป็นอยู่

4. หน่วยงานมีการจัดการความคิดสร้างสรรค์  และการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาหน่วยงานอย่างไรบ้าง                                                               

โรงเรียนอนุบาลกระบี่มีการจัดการความคิดสร้างสรรค์  และการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาหน่วยงานดังนี้                                                                    

      -     กล้าที่จะเสี่ยงในการทำกล้าคิดกล้าทำซึ่งเห็นได้จากการที่ผู้อำนวยการย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนจากที่หนึ่งมายังอีกที่หนึ่งเพราะท่านกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงบวกกับท่านมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะขยายโรงเรียนและรองรับนักเรียนให้มีเพิ่มขึ้นไม่เพียงแต่ท่านจะคิดเพียงแค่นี้แต่ท่านยังมีโมเดลในการการบริหารที่ไม่เหมือนใครและสามารถเห็นประสิทธิผลอย่างแท้จริง

      -     ทำทุกอย่างที่คิด  คือ  เมื่อคิดแล้วก็ทำเพื่อให้เห็นผล  เพราะที่โรงเรียนอนุบาลกระบี่มีการจ้างครูชาวต่างชาติเข้ามาสอนภาษาอังกฤษแต่เชื่อไม่ว่าท่านไม่ได้ให้ครูต่างชาติสอนไวยากรณ์เลยแต่ท่านจะให้มาจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆและสอนสำเนียงการพูดเพียงแค่นั้นซึ่งต่างกับโรงเรียนส่วนใหญ่อีกทั้งมีการจัดให้นักเรียนขายของในโรงเรียนโดยให้นักเรียนนำสิ่งของเหลือใช้มาขายเพื่อให้นักเรียนมีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

      -     ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง  การไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงในที่นี้  คือ  เพราะท่านคิดว่าการค้นหาสิ่งใหม่ๆจะต้องดีกว่าเดิมเสมอ  ซึ่งเห็นได้จากการที่โรงเรียนมีห้องเรียนพิเศษอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งนักเรียนห้องดังกล่าวนี้ครูจะสั่งงานทางอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่และเด็กก็สามารถทำได้เป็นอย่างดีและมีการเรียนรู้ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกคน 

            ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  คือ

       -    การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการที่จะทำหรือพัฒนาจังหวัด โดยมีการเสวนาเวทีประชาชนก่อนที่จะทำอะไร เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเต็มที่  เห็นได้จากการลากเรือหลวงลันตาโดยอาศัยจิตวิทยาให้ชาวบ้านคิดว่าเรือหลวงลันตาเขาก็เป็นเจ้าของเหมือนกันเพราะการลากเรือนั้นจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องใช้แรงคนก็ได้แต่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อยากได้แรงศรัทธาจากประชานเพื่อให้ประชาชนรักและห่วงแหนเรือหลวงลันตาอย่าแท้จริง

5.  มีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการความคิดสร้างสรรค์  และการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน

โรงเรียนอนุบาลกระบีมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการความคิดสร้างสรรค์  และการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน  ดังนี้

-          ด้านบุคลากร  ครูทุกท่านมีความพร้อมที่จะสอนทุกคนไม่ว่าจะสอนทางด้านเนื้อหารการเรียนรู้หรือประสบการณ์ในการาเรียนรู้จริง

-          ด้านนโยบาย  นโยบายทุกข้อจะต้องทำให้ได้จริงและประสบผลสำเร็จ

-          ด้านสถานที่  โรงเรียนอนุบาลกระบี่มีสถานที่การจัดการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่สะอาดพร้อมทั้งจังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวโรงเรียนจึงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลดีต่อเด็กและอีกทั้งโรงเรียนอนุบาลกระบี่มีห้องเรียนภายนอกโรงเรียนซึ่งเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่นั้นก็คือระบบนิเวศทางทางธรรมชาตินั่นเอง  เพราะเป็นห้องเรียนที่นักเรียนได้เรียนจากสถานที่จริงเห็นจริงจับต้องได้ซึ่งในการเรียนวิทยาศาสตร์นักเรียนมีความเข้าใจในได้เป็นอย่างดี

-          การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  เพราะที่โรงเรียนอนุบาลกระบี่จะมีสมาคมผู้ปกครองที่เข้มแข็ง  ผู้ปกครองจะมีส่วนรับรู้ทุกนโยบายของโรงเรียนอีกทั้งผู้ปกครองจะให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี

ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่มีปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการความคิดสร้างสรรค์  และการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน  คือ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ  ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส่  ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่สามารถพัฒนาหน่วยงานได้เป็นอย่างดี

 

6. หน่วยงานมีวิธีการอย่างไร  เพื่อสร้าง  พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักคิด  นักสร้างสรรค์  หรือนวัตกรรม

โรงเรียนอนุบาลกระบี่มีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักคิด  นักสร้างสรรค์  โดยการใช้โมเดลการบริหาร  (SMB)  การใช้โมเดลนี้จะเป็นการสร้าง  พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักคิด  นักสร้างสรรค์  เพราะทุกคนจะต้องคิดและปฏิบัติตามโมเดลนี้ให้ผลออกมาดีที่สุดในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จะเปิดโอกาสและส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กรทุกคนมีการแสดงความคิดเห็นเต็มที่ และส่งเสริมในด้านที่เขาชอบและถนัดในการทำงาน อีกทั้งมีการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทุกท่านในองค์กร  เพราะการสร้างขวัญและกำลังใจนั้น  จะเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้บุคลากรแสดงศักยภาพที่ดีออกมา

7. หน่วยงานมีวิธีการอย่างไร  เพื่อให้บุคลากรมีความคิดใหม่ๆ หรือนวัตกรรม ที่มีการนำมาใช้ในหน่วยงาน

จากการที่ได้ไปศึกษาดูงานทั้ง  2  หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอนุบาลกระบี่หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  จะมีการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทุกท่านในหน่วยงานซึ่งการสร้างขวัญและกำลังใจของโรงเรียนอนุบาลกระบี่จะเป็นการพูดให้คำชมเชยและผู้บริหารย่อมรับทุกความคิดของบุคลากรซึ่งการสร้างขวัญและกำลังใจนี้แม้จะไม่ได้เป็นตัวเงินแต่ถ้าบุคลากรเห็นว่าเขาได้รับการยอมรับเขาก็สามารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่

ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  มีการสร้างขวัญและกำลังใจ  โดยทุกๆสิ้นปีงบประมาณบุคลากรทุกท่านภายในองค์กรจะได้รับเงินโบนัสทุกคน  การสร้างขวัญและกำลังใจเหล่านี้จะทำให้บุคลากรมีความตั้งใจในการทำงานและเป็นการพัฒนาองค์กรได้ในส่วนหนึ่ง

8. หน่วยงานมีวิธีการแพร่กระจายนวัตกรรม  หรือสิ่งใหม่ๆ  ไปยังบุคลากร  หรือชุมชนภายนอกอย่างไร ผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง  มีปัญหา  อุปสรรคอะไรบ้าง  มีวิธีการอย่างไร

โรงเรียนอนุบาลกระบี่มีการแพร่กระจายนวัตกรรมใหม่ๆไปยังบุคลากรโดยใช้โมเดลการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  เพราะโมเดลนี้เป็นการบริหารจัดการที่ครบวงจร  จะเห็นได้ว่าการแพร่กระจายนวัตกรรมโดยวิธีนี้ได้ผลดีเป็นที่ยอมรับของบุคลากร  เห็นได้จากบุคลากรทุกคนตั้งใจทำงาน

ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่มีการกระจายนวัตกรรมโดยให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม  ซึ่งไม่มีปัญหา  เพราะชาวบ้านยินดีที่เขาได้มีส่วนร่วมด้วย

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#ดอกไม้

หมายเลขบันทึก: 496062, เขียน: 26 Jul 2012 @ 13:43 (), แก้ไข: 26 Jul 2012 @ 13:43 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)