คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21

  • มีความรู้ในเนื้อหาสาระที่สอนอย่างลึกซึ้ง
  • มีความรู้และเชี่ยวชาญในการสอน
  • สามารถพัฒนาหลักสูตรได้
  • วางแผนการสอนและแบบเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
  • มีการคิดค้น ดำเนินการสอนที่ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้
  • ให้นักเรียนเรียนรู้จากการสืบเสาะหาความรู้
  • ช่วยให้นักเรียนเข้าใจธรรมชาติของวิทย์ คณิตและเทคโนโลยี
  • เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาเจตคติทักษะต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผุ้เรียนมีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน