แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน  เรื่อง พันธุกรรม

วิชาวิทยาศาสตร์       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำชี้แจง    ให้นักเรีนยกากบาท X ทับข้อความที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. พันธุกรรม(Heredity) หมายถึงข้อใด

      ก.  สิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดจากคนที่รู้จัก

      ข. สิ่งที่ได้รับจากการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ หรือจากรุ่นสู่รุ่น

      ค. สิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษเพียงรุ่นเดียว

      ง. ความผิดปกติของร่างกาย

2. ข้อใดไม่เป็นลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม         

      ก. ถนัดมือขวา                               ข. ลักยิ้ม                                          

      ค. แผลเป็น                                   ง. ตาสองชั้น

3. ลักษณะในข้อใดเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม   

      ก.  ตี๋ใหญ่เป็นโจรเหมือนพ่อ                ข.  สมใจมีลักยิ้มเหมือนแม่                                                                                         

      ค.  แดงชอบทานไก่ทอดเหมือนพ่อ        ง.  สมศรีและแม่ป่วยเป็นโรคกระเพาะ

4. ลักษณะใดเป็นความแปรผันแบบต่อเนื่อง

      ก. มีติ่งหู                                         ข. ห่อลิ้นได้                         

     ค. คิ้วห่าง                                         ง. ความสูง

5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโครโมโซม

      ก.  ออโทโซมทุกคู่จะมีขนาดเท่ากัน              

      ข. ในเซลล์ร่างกายจะมีโครโมโซม 46 แท่ง

      ค.  โครโมโซมแต่ละคู่จะมีจำนวนยีนต่างกัน        

      ง. เซลล์ไข่หรืออสุจิจะมีโครโมโซม 23 แท่ง

6. ในเซลล์ของคน “ออโตโซม” หมายถึงโครโมโซมคู่ที่เท่าใด

      ก. 1                                                  ข. 23                                        

      ค. 1-22                                             ง. 1-23

7. โครโมโซมมีองค์ประกอบเป็นสารประเภทใด

      ก.  ไขมันและโปรตีน                                                 

      ข. กรดนิวคลีอิกและไขมัน

      ค.  กรดนิวคลีอิกและโปรตีน                                     

      ง. กรดนิวคลีอิก ไขมัน และโปรตีน

8. โอกาสที่จะได้ลูกสาวมีค่าเท่ากับเท่าใด

      ก. 25%                                            ข. 50%                                  

       ค. 75 %                                 ง. 100%

9. เมนเดลได้ศึกษาเรื่องราวของพันธุกรรม โดยค้นพบหลักเกณฑ์ในข้อใด

      ก. สิ่งมีชีวิตถ่ายทอดลักษณะต่างๆ ไปสู่รุ่นหนึ่ง

      ข. เมื่อมีการปฏิสนธิ ทั้งยีนและโครโมโซมจะถูกถ่ายทอดไปสู่ลูกพร้อมๆ กัน

      ค. โครโมโซมจะแยกกันอยู่อย่างอิสระ เมื่อมีการปฏิสนธิจะมีการรวมกันของโครโมโซมอีกครั้งหนึ่ง

      ง. ยีนที่อยู่เป็นคู่ๆ ในสิ่งมีชีวิตจะแยกออกจากกันอย่างอิสระเมื่อมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ และจะกลับมารวมกันอีกครั้งเมื่อมีการปฏิสนธิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                

10. ลักษณะในข้อใดน่าจะนำโดยยีนด้อย

      ก.  พบลักษณะนั้นๆ ในทุกรุ่น                                  

      ข. พบลักษณะนั้นๆ บางชั่วรุ่น

      ค.  คนส่วนมากมีลักษณะนั้นๆ อยู่แล้ว                   

      ง. ไม่มีลักษณะใดๆ ที่นำโดยยีนด้อย

11. โรคกลุ่มใดเกิดจากความผิดปกติของออโทโซม

      ก.  ตาบอดสี                             ข.  ดาวน์ซินโดรม                                    

      ค.  ไคลน์เฟลเตอร์ซินโดรม          ง.  เทอร์เนอร์ซินโดรม

12. ข้อใด ไม่ ตรงกับข้อเท็จจริง

      ก. โรคทางพันธุกรรมในมนุษย์ส่วนใหญ่รักษาได้

      ข. ปัจจุบันมนุษย์สามารถตัดต่อยีนเพื่อผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้

      ค. โรคทางพันธุกรรมในมนุษย์บางครั้งพบว่าไม่แสดงอาการให้เห็น

      ง. ลักษณะที่คนส่วนใหญ่มีหรือแสดงออกคือลักษณะที่ถูกควบคุมโดยยีนเด่น

13.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเทคนิคพันธุวิศวกรรม

      ก. เป็นการนำยีนของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันมาต่อกัน

      ข. เป็นการนำยีนของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดมาต่อกัน

      ค. เป็นการตัดยีนที่ไม่ดีทิ้งไป

      ง. เป็นการเพิ่มจำนวนยีนให้มีมากขึ้นตามที่ต้องการ

14. ข้อใดประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ

      ก. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช               ข. การโคลนนิ่ง

      ค. พืช GMOs                                 ง. ถูกทุกข้อ

15. ทำไมจึงต้องมีการคัดเลือกพันธุ์

      ก.  เพื่อปรับปรุงพันธ์พืชและสัตว์          

      ข. เพื่อปรับปรุงให้ได้สายพันธุ์ใหม่

      ง. ถูกทั้ง ก และ ข                                                        

      ง. ไมมีข้อถูก

 

 

 

 เฉลยแบบทดสอบก่อน –หลังเรียน  เรื่อง พันธุกรรม

 

1.  ข          2. ค     3. ข        4. ง         5. ค        6. ค        7. ค        8. ข        9. ง         10. ข      11. ข      12. ก     13. ข         14. ง   15.ค