กลอนสรภัญญะ (ทำนองอีสาน)

ชื่อบทกลอน : ร่วมสืบสานด้านวัดวาศาสนา

ผู้ประพันธ์ : พระมหาเถลิงเกียรติ เตชวโร (เพียรสิงห์),2546

บัดนี้จะได้กล่าว                       ถึงเรื่องราวของวัดวา

สมบัติศาสนา                          พวกเรามารักษาไว้

สิ่งเมาอย่าเอาเข้ามา                  ของมีค่าอย่าทำลาย

ช่วยกันรักษาไว้                        ทั้งต้นไม้และสัตว์ป่า

ให้เป็นเขตอภัยทาน                  อย่าประหารบั่นชีวา

อย่าทำอทินนา                        ของวัดวาอย่าล่วงเกิน

พร้อมกันสามัคคี                      ทำวัดนี้ให้เจริญ

ทำบุญกันไว้เทอญ                   พระสรรเสริญเจริญพร

พร้อมกันมาฟังธรรม                  เป็นประจำตามคำสอน

โลกาจะเร่าร้อน                       หากคำสอนไม่กลับมา

พุทธศาสน์จะยืนยง                  ห้าพันตรงพระวัสสา

พวกเราจะต้องมา                     ร่วมรักษาประเพณี

มาร่วมกันสืบสาน                     ทั้งวัดบ้านสามัคคี

พากันทำความดี                      สดุดีพุทธองค์

สาธยายคุณพระธรรม                นอบน้อมนำคุณพระสงฆ์

สร้างศรัทธาให้มั่นคง                ช่วยดำรงศาสนา

กล่าวกลอนวอนผู้ฟัง                ให้เป็นดังคำของเทวา

ผู้รักษาศาสนา                        ด้วยวาจาอันพร้อมเพรียง

ฝากทุกท่านที่ได้ฟัง                 ขอหยุดยั้งลงส่ำนี้ (ซ้ำ)

                  ................./////...................