จากการคูวีดิโอ จะเป็นการแก้ไขในชั้นเรียน โดยการอาศัยความร่วมมือของครูทุกคน เพื่อแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนร่วมกัน ด้วยการระดมความคิดเห็นของนักเรียน สะท้อนปัญหาร่วมกัน สร้างกฏกติการ่วมกันในชั้นเรียน