ตัวอย่างแผนการเรียนรู้เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่น่าเรียนรู้ ภาคผนวก 5 จบ โดย ชาตรี สำราญ

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

ชั้นประถมศึกษาปีที่    3 - 6           (ภาคผนวก 1)

1         นักเรียนอ่านเรื่อง  “ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่น่าเรียนรู้”  แล้วเขียนสรุป ความหมาย ของคำที่กำหนดให้

 1.1 สิ่งแวดล้อม  หมายถึง

 1.2 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  หมายถึง

 1.3 สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น    หมายถึง

 1.4 ความสัมพันธ์ต่อเนื่องแบบห่วงโซ่อาหาร   หมายถึง

  1.5 ทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง

 1.6  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ    หมายถึง

 1.7  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    หมายถึง

 1.8 ทรัพยากรพลังงานมนุษย์    หมายถึง

 1.9  การอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงานมนุษย์   หมายถึง

 2.  นักเรียนอ่านเรื่อง  “ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่นำเรียนรู้”  แล้วลองสรุปเปรียบเทียบเรื่องที่กำหนดให้

 2.1  สิ่งแวดล้อมกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

            คล้ายคลึงกัน

 

            แตกต่างกัน

 

             ความหมายรวม

 

 

 

 2.2      ทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม

 

           คล้ายคลึงกัน

 

            แตกต่างกัน

 

 

            ความหมายรวม

 

 

  3.   สิ่งแวดล้อมในชุมชนของเรา  มี

   4.  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในชุมชนของเรา  มี

   5.  ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของเรา  มี

   6.   ถ้าหากนักเรียนจะนำสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในชุมชนมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า       นักเรียนคิดว่า

6.1  จะนำอะไรมาใช้ประโยชน์ในเรื่องใด  จะ

เกิดประโยชน์ใด  แก่ใครบ้าง

6.2นำใช้ประโยชน์อย่างไรให้คุ้มค่าในเชิง

อนุรักษ์

  7.  นักเรียนคิดว่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ หรือทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของเรานั้นมีอะไร

       7.1  นำอะไรมาใช้ประโยชน์

       7.2  ใช้ประโยชน์ด้านใด

      7.3  ประโยชน์นั้นจะเกิดผลต่อเนื่องถึงใครหรือ       สิ่งใดอย่างไรบ้าง

      7.4  มีวิธีการใช้อย่างไรจึงกล่าวได้ว่าใช้อย่างคุ้มค่า     

 

  8.ทุกครั้งที่ได้ยินข่าว  การตัดไม้ทำลายป่าหรือการทำลายสัตว์ป่า

    8.1  นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร

    8.2  ถ้านักเรียนอยู่ในเหตุการณ์นั้น ๆ จะปฏิบัติตนอย่างไร  ทำไมต้องปฏิบัติอย่างนั้น

     8.3  นักเรียนคิดว่าจะมีวิธีการใดที่จะไม่ให้มีการ       ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกต่อไป

 

  9.นักเรียนมีวิธีการค้นหาคำตอบมาตอบคำถามได้ด้วยวิธีการใด

  10.นอกจากวิธีการนี้แล้ว (ที่ตอบในข้อ 9 ) นักเรียนคิดว่ายังมีวิธีการใดที่จะสามารถค้นหาคำตอบมาตอบคำถามได้อีก(ตอบให้หลากหลายจะเก่งมาก)
  11.นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรต่อการเรียนรู้เรื่อง

 “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่น่าเรียนรู้”

  12.นักเรียนคิดว่ายังไม่เข้าใจเรื่องที่เรียนรู้ครั้งนี้ ในเรื่องใดบ้างทำไมจึงยังไม่เข้าใจ

  13.นักเรียนคิดว่าจะให้ครูช่วยเหลือนักเรียนด้วยวิธีการใดจึงจะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องนี้ได้อย่างต้องการ

   14.นักเรียนคิดว่าจะเรียนเรื่องใดต่อไปอีก

  

หนังสืออ้างอิง

กนก    จันทร์ทอง.  สิ่งแวดล้อมศึกษา : ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม. พิมพ์ครั้งที่  2 . ปัตตานี :  ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี, 2539.

ชาตรี    สำราญ.  รายงานการพัฒนาการเรียนการสอน  กลุ่มทักษะภาษาไทย  โดยอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นสื่อ . พิมพ์ครั้งที่  2 . กรุงเทพฯ :  คุรุสภา, 2546.

มีชัย   วรสายัณห์. มนุษย์และสิ่งแวดล้อม . กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2535.

วิชัย   เทียนน้อย.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ . พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ :  อักษรวัฒนา, 2542.

วีรวัฒน์   ปภุสสโรและคณะ. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม . พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพ ฯ : ดอกเบี้ย, 2540.

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตัวอย่างแผนการเรียนรู้เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่น่าเรียนรู้ โดย ชาตรี สำราญ

คำสำคัญ (Tags)#ปฏิรูปการศึกษา#การเรียน การสอน#ชาตรี สำราญ

หมายเลขบันทึก: 486256, เขียน: 27 Apr 2012 @ 11:27 (), แก้ไข: 17 Aug 2012 @ 09:25 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (0)