แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Katekanok
สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ที่มาปัญหา

                จากการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่ผ่านมา พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ต่ำ และจากการรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ปีการศึกษา 2549 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยต่ำมาก เมื่อเทียบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ คือคะแนน 40 คะแนนมีค่าเฉลี่ย 9.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.66 คิดเป็นร้อยละ 24.43 และเมื่อคิดร้อยละของจำนวนนักเรียน ร้อยละ 87.50 อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง คะแนนทักษะกาเขียนมีคะแนนต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงต้องได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการเขียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้สอนจึงได้ศึกษาวิธีการแก้ปัญหา สร้างเครื่องมือที่เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อช่วยสอน ผู้สอนมีความสนใจที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการเขียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ การเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วัตถุประสงค์

                1.เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการเขียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ การเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                2. มีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                3. เพื่อศึกษาความพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การปรับประยุกต์ ดัดแปลง

ขั้นตอนการสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

1.ศึกษารายละเอียดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และคู่มือการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                2.ศึกษาทฤษฏีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

                3.สร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยนำคำศัพท์จากสาระที่ 3 มาสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษจำนวน 8 ชุด ได้แก่เรื่องส่วนประกอบของร่างกาย ห้องเรียน สัตว์,ผัก,ผลไม้, อาหาร-เครื่องดื่ม,อาชีพ,สถานที่

                4.นำแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ไปเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบเนื้อหา รูปแบบ แล้วนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข

                5.นำแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ปรับปรุงเสร็จแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี แล้วตรวจให้คะแนนแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

                6.นำคะแนนที่ได้มาหาค่า e1/e2

กระบวนการพัฒนา

                การเตรียมงานด้านวิชาการ

                ผู้รายงาน ได้ทำการศึกษาการดำเนินการสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ดังนี้

                1.ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และคู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาระ และมาตรฐานช่วงชั้น ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้รายปี วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ อัตราเวลา

                2. ศึกษาเอกสารทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

                                2.1 วิธีการสอนภาษาอังกฤษ

                                2.2 แบบฝึก

                3.การเลือกบทเรียน

                จากหน่วยการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการเขียนเพิ่มขึ้นได้เนื้อหาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 เรื่องดังนี้

1.       เรื่อง ส่วนประกอบของร่างกาย ( Parts of the body )

2.       เรื่อง  ห้องเรียน ( In the classroom )

3.       เรื่อง  สัตว์ ( Animals )

4.       เรื่อง  ผลไม้ ( Fruits )

5.       เรื่อง  ผัก  ( Vegetables )

6.       เรื่อง  อาหารและเครื่องดื่ม ( Food and drinks)

7.       เรื่อง  อาชีพ  ( Occupations )

8.       เรื่อง  สถานที่ ( Places )

 

ผลการดำเนินงาน

                ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ผลการพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 / 2 จำนวน 40 คน โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 ด้านความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน และแบบฝึก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความ

คำสำคัญ (Tags)#ภาษาอังกฤษ#คำศัพท์#สะกดคำศัพท์

หมายเลขบันทึก: 486222, เขียน: 27 Apr 2012 @ 00:13 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 23:38 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)