ตัวอย่างแผนการเรียนรู้เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่น่าเรียนรู้ 3/2 โดย ชาตรี สำราญ

แผนการเรียนรู้ย่อยที่  2

ตอน  “ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ฉันควรรู้จัก ”   เวลา   1   ชั่วโมง

 

 

แนวคิดสำคัญ      

                สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในชุมชนล้วนแต่มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน    ถ้าเราต่างมองเห็นประโยชน์ร่วมกัน จะสามารถช่วยกันรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในชุมชนให้ยั่งยืนได้

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 1. รู้จักสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในชุมชน
 2. เข้าใจการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

 

จุดประสงค์การเรียนรู้  ( นำทาง )

 1. สามารถเขียนถึงประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมทาง       ธรรมชาติในชุมชนได้

สามารถอธิบายถึงการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในชุมชนกับคนในชุมชน และกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติด้วยกัน

สามารถเขียน Mind  Mapping แสดงถึงการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติใน   

 


ชุมชนกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในชุมชนและกับคนในชุมชนนั้น ๆ ได้

 

สาระการเรียนรู้

 1. การเขียนถึงประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในชุมชน
 2. การอธิบายถึงการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติด้วยกัน
 3. การเขียน Mind  Mapping   แสดงถึงการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวด ล้อมทางธรรมชาติในชุมชนกับคนในชุมชนนั้น ๆ

( ดูเอกสารประกอบการสอน  ภาคผนวก  1 )

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์  :               การทำงานร่วมกัน

ทักษะที่ต้องการเน้น           :               ทักษะกระบวนการกลุ่ม

 

กิจกรรม

คำถามนำ

กิจกรรม

 1. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในชุมชนที่เราช่วยกันเขียนแผนผังแสดงที่ตั้งไว้นั้นมีประโยชน์ในด้านใดอย่างไรบ้าง

2 ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและกับคนในชุมชนมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแบบใดบ้าง  สามารถเขียน Mind Mapping  ได้ในรูปแบบใด  และอธิบายได้อย่างไร

 

1 นักเรียนกลุ่ม(ที่เรียนในแผนย่อยที่ 1 ) เดิมร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น

1.1    ประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในชุมชนที่เรียนรู้ผ่านมามีในด้านใดอย่างไรบ้าง

1.2    สิ่งแวดล้อมทางธรรม-ชาติกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมีการพึ่งพาอาศัยกันแบบใดและสิ่งเหล่านั้นกับคนในชุมชนมีการพึ่งพาอาศัยกันแบบใดบ้าง ทำไมจึงต้องพึ่งพาอาศัยกัน

1.3    การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของสิ่งนั้น (ตาม

 

คำถามนำ

กิจกรรม

 

             ข้อ 1.2 ) นั้นสามารถเขียน Mind Mapping ได้อย่างไร

2.  นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปเขียน Mind  Mapping  เสร็จแล้ว  สมาชิกแต่ละกลุ่มแยกย้ายกันอยู่ต่างกลุ่มผลัดกันอธิบาย

3.  นักเรียนแต่ละคนนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้วันนี้ เขียนสรุปผลการเรียนรู้เป็นการบ้านในประเด็น

      3.1  ได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง

      3.2   มีวิธีการเรียนรู้อย่างไร

      3.3    มีความรู้สึกอย่างไรต่อ               
          การเรียนรู้

 

 

 

สื่อ / นวัตกรรม / แหล่งเรียนรู้

 1. กระดาษปรู๊ฟแผ่นใหญ่ ( เขียนประเด็น  ความคิดเห็น  ข้อสรุป  Mind  Mapping )
 2. กระดาษ A4  ( เขียนสรุปประเด็นสนทนา  Mind Mapping  ของแต่ละคนเพื่อนำไปอธิบายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนต่างกลุ่มและเขียนบทสรุปการบ้าน)
 3. ปากกาเคมี
 4. กระดาษกาวย่น
 5. เอกสารประกอบการสอน ( ดูภาคผนวก 1 )

 

เกณฑ์ประเมินคุณภาพผลงานตามจุดประสงค์การเรียนรู้

 

ระดับ

ความเข้าใจในการทำงาน

คุณภาพของงาน

4

นำข้อสรุปจากการแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม  เขียนถึงประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในชุมชนได้อย่างสมเหตุสมผลเป็นไปตามความเป็นจริงที่เกิดในชุมชน

     เขียน Mind  Mapping   แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและกับคนในชุมชนและเขียนอธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างชัดเจน

มีกระดาษคู่ร่างแสดงกระบวนการคิดการทำงานที่ชัดเจน

-       ผลงานสำเร็จรูปสะอาดสวยงาม  น่าหยิบอ่าน

 

3

นำข้อสรุปจากการแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม เขียนถึงประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติใน

มีกระดาษคู่ร่างแสดงกระบวนการคิด การทำงาน ส่งประกอบกับผลงานสำเร็จรูปด้วย

 

ระดับ

ความเข้าใจในการทำงาน

คุณภาพของงาน

 

ชุมชน ให้ผู้อ่านเข้าใจได้

    เขียน Mind  Mapping แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและกับคนในชุมชน และเขียนอธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจ

-       ผลงานสำเร็จที่นำส่ง น่าอ่าน

 

2

เขียนถึงประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในชุมชน   ให้ผู้อ่าน   อ่านพอเข้าใจ

    เขียน Mind Mapping แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและคนในชุมชนยังไม่ละเอียดชัดเจน  เขียนอธิบายได้น้อย

ฉบับร่างที่แสดงกระบวนการคิด  การทำงาน  แสดงภาพการคิดได้น้อย

1

เขียนผลงานแบบทำให้พอได้ส่ง

ขาดกระบวนการคิดทำงานไม่มีหลักฐาน

 

บันทึกหลังสอน

                .............................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

               

ข้อเสนอแนะ  

                .............................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

                .............................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตัวอย่างแผนการเรียนรู้เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่น่าเรียนรู้ โดย ชาตรี สำราญ

คำสำคัญ (Tags)#ปฏิรูปการศึกษา#การเรียน การสอน#ชาตรี สำราญ

หมายเลขบันทึก: 486148, เขียน: 26 Apr 2012 @ 12:06 (), แก้ไข: 17 Aug 2012 @ 09:23 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (0)