เร่งสร้างความเข้าใจกับคุณกิจในการลดต้นทุนการผลิตข้าว

สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ(DW)ของสายที่๑
เมื่อวันนี้(วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕) สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ( DW )ของสายที่๑ ซึ่งประกอบไปด้วยนักส่งเสริมการเกษตรจากอำเภอเมือง พรานกระต่าย ลานกระบือ ไทรงาม อำเภอโกสัมพีนคร  และนักส่งเสริมการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรจังหวัด รวมทั้งสิ้น ๕ o คน   สถานที่จัด ณ . หอประชุมโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพของ อบจ . กำแพงเพชร หมู่ที่๘ ตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยทั่วไปเราจะเรียกชื่อสั้นๆเป็นที่เข้าใจกันของเหล่านักส่งเสริมการเกษตร เวทีนี้ว่า เวที DW เพื่อ เร่งสร้างความเข้าใจกับคุณกิจในการลดต้นทุนการผลิตข้าวในปี ๒๕๕๕นี้
 

 

            ความจริงแล้ว เวที DW นี้ มุ่งเน้นให้เป็นเวทีเพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาคน และพัฒนางาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของเหล่านักส่งเสริมการเกษตรที่ปฏิบัติงานในภาคสนาม เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ชุมชนต่างๆ โดยนำการจัดการความรู้( KM ) มาเป็นเครื่องมือในการทำงานนั่นเอง
 
  
          สำหรับประเด็นที่สำคัญในวันนี้เราได้กำหนดการถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการให้แก่นักส่งเสริมการเกษตรผู้ปฏิบัติงานในภาคสนามและขณะเดียวกันเราก็ได้เปิดโอกาสให้นักเสริมการเกษตรผู้ปฏิบัติงานในภาคสนาม ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมา โดยเทคนิคการเล่าเรื่องประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมาว่ามีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร แล้วได้ทำการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชนได้อย่างไร
 
         นอกจากนี้เรายังได้ฝึกเพิ่มทักษะในการถอดบทเรียน และสรุปบทเรียน โดย KM TEAM ของสำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรผู้ปฏิบัติงานในภาคสนาม ได้เข้าใจในการทำหน้าของคุณกิจ และคุณอำนวย โดยมุ่งเน้นเข้าไปปฏิบัติงานร่วมกับเกษตรกรที่อยู่ในชุมชนเป้าหมาย โดยเฉพาะกำหนดเป้าหมายหลักก็คือ การลดต้นทุนการผลิตข้าวนาปี ประจำปี ๒๕๕๕

 

             เวที DW ในวันนี้ทั้งที่เราได้เพิ่มความรู้ทางวิชาการให้แก่นักส่งเสริมการเกษตร โดยเฉพาะด้านการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน( IPM ) แต่ที่สำคัญก็การสร้างระบบนิเวศในแปลงนา การอนุรักษ์แมลงที่มีประโยชน์ และมุ่งเน้นการสำรวจตรวจนับแมลงและการส่งเสริมการใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเป็นสำคัญ
 

 

 

 

              สำหรับวิทยากรที่ได้มาให้ความรู้ทางด้านวิชาการคือด้านการป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวแบบผสมผสาน ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว  จำนวน ๒ ท่าน คือ คุณสมเดช สิทธิยศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประจำสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร และคุณภานุพงศ์ สิงห์คำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประจำศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดพิษณุโลก
 

 

                ข้อสรุปที่สำคัญในเวที DW ในครั้งนี้ ที่ KM TEAM คาดหวังไว้อีกประการหนึ่งก็คือ นักส่งเสริมการเกษตรผู้ปฺฏิบัติในภาคสนาม จะต้องใช้ KM เป็นเครื่องมือในการทำงานที่จะช่วยสร้างพัฒนาทีมงาน โดยใช้ KM เชื่อมระหว่างการใช้ความรู้ในด้านวิชาการและการใช้ความรู้ด้านประสบการณ์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบุคคลเป้าหมายในพื้นที่และชุมชน โดยกำหนดเป้าหมายไปที่การลดต้นทุนการผลิตข้าว(นาปี) นั่นเองครับ

 

 

 
        นอกจากนี้ทาง KM TEAM ได้นัดหมายกันเพื่อที่จะหารือกันเพื่อวางแผนปฏิบัติงานในกรณีศึกษาการลดตันทุนการผลิตข้าว(นาปี) พร้อมลงไปสำรวจชุมชนและกำหนด ACTION PLAN ร่วมกันกับแกนนำชุมชน โดยจะใช้สถานที่ ห้องประชุมอบต.นาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นี้
 

เขียวมรกต

๒๕ เมย . ๕๕

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM วิถีชุมชนคนเกษตรความเห็น (0)